• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 730/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH ĐIỆN TTHỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết đnh số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tỉnh Đng Nai;

Xét đnghị của của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 381/TTr-STTTT ngày 21/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Egov)

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Ch tch UBND các huyện, thành phBiên Hòa, thành ph Long Khánh Trung tâm Hành chính công tnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP
);
- Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tnh;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, HCC, CTTĐT.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

I

Lĩnh vực Báo chí

 

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ scơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

4

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

5

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

6

4

Cho phép họp báo (trong nước)

7

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

8

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

 

6

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

9

7

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

10

8

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

11

9

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

12

10

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

13

11

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

14

12

Cấp giấy phép tổ chức trin lãm, hội chợ xuất bản phẩm

15

13

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

16

14

Cấp giấy phép hoạt động in

17

15

Cấp lại giấy phép hoạt động in

18

16

Đăng ký hoạt động cơ sở in

19

17

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

20

18

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

21

19

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

22

III

Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

 

20

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

23

21

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

24

22

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp

25

23

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp

26

24

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

27

25

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

28

26

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

29

27

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dần đến thay đổi thành viên góp vn (hoc cổ đông) có phần vốn góp tư 30% vn điều lệ trở lên

30

28

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phn vốn góp dn đến thay đổi thành viên góp vn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

31

29

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

32

30

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

33

31

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

34

IV

Lĩnh vực Bưu chính

 

32

Cấp giấy phép bưu chính

35

33

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

36

34

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

37

35

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

38

36

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

39

37

Cấp lại văn bn xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng không sử dụng được

40

B

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

I

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

41

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

42

II

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

43

4

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

44

5

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

45

6

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

46

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 730/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 730/QĐ-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445616