• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 732/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NH�N D�N
TH�NH PHỐ Đ� NẴNG
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 732/ QĐ-UBND

Đ� Nẵng, ng�y 14 th�ng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN L� AN TO�N THỰC PHẨM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TH�NH PHỐ Đ� NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Trưởng ban Ban Quản l� An to�n thực phẩm tại Tờ tr�nh số 47/TTr-BQLATTP ng�y 15/01/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản l� An to�n thực phẩm th�nh phố Đ� Nẵng.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� v� thay thế Quyết định số 2121/QĐ-UBND ng�y 28 th�ng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản l� An to�n thực phẩm.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n th�nh phố, Trưởng ban Ban Quản l� An to�n thực phẩm, Thủ trưởng c�c Sở, Ban, Ng�nh; UBND c�c quận, huyện v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm so�t TTHC, VPCP;
- Lưu: VT, BQLATTP.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN L� AN TO�N THỰC PHẨM

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ng�y 14 th�ng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Đ� Nẵng)

Phần I

I. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH GIỮ NGUY�N

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Trang

1

Tự c�ng bố sản phẩm

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

T�n VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an to�n thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản l�

Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Ch�nh phủ ng�y 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định li�n quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản l� nh� nước của Bộ Y tế.

Th�ng tư số 117/2018/TT-BTC ng�y 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ T�i Ch�nh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Th�ng tư số 279/2016/TT-BTC ng�y 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ T�i Ch�nh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản l� v� sử dụng ph� trong c�ng t�c an to�n vệ sinh thực phẩm.

Th�ng tư số 43/2018/TT-BCT ng�y 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ C�ng Thương quy định về quản l� an to�n thực phẩm thuộc tr�ch nhiệm của Bộ C�ng Thương.

 

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an to�n thực phẩm đối với c�c cơ sở đã được c�́p Giấy chứng nhận và c�n thời hạn nhưng thay đổi t�n của cơ sở, đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng kh�ng thay đổi vị tr� v� to�n bộ quy tr�nh sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Ch�nh phủ ng�y 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định li�n quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản l� nh� nước của Bộ Y tế.

Th�ng tư số 43/2018/TT-BCT ng�y 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ C�ng Thương quy định về quản l� an to�n thực phẩm thuộc tr�ch nhiệm của Bộ C�ng Thương.

 

3

Cấp Giấy tiếp nhận bản đăng k� c�ng bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm d�ng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 th�ng tuổi

Th�ng tư số 117/2018/TT-BTC ng�y 28/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ T�i Ch�nh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Th�ng tư số 279/2016/TT-BTC ng�y 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ T�i Ch�nh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản l� v� sử dụng ph� trong c�ng t�c an to�n vệ sinh thực phẩm.

 

5

Cấp Giấy x�c nhận nội dung quảng c�o đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm d�ng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 th�ng tuổi.

Th�ng tư số 117/2018/TT-BTC ng�y 28/11/2018 của Bộ Trưởng Bộ T�i Ch�nh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Th�ng tư số 279/2016/TT-BTC ng�y 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ T�i Ch�nh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản l� v� sử dụng ph� trong c�ng t�c an to�n vệ sinh thực phẩm.

 

6

Cấp Giấy x�c nhận kiến thức an to�n thực phẩm

Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Ch�nh phủ ng�y 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định li�n quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản l� nh� nước của Bộ Y tế.

Th�ng tư số 43/2018/TT-BCT ng�y 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ C�ng Thương quy định về quản l� an to�n thực phẩm thuộc tr�ch nhiệm của Bộ C�ng Thương.

 

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 732/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 14/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 732/QĐ-UBND

70

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442504