• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình

Tải về Quyết định 733/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UB ngày 06/12/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 297/TTr-SGTVT ngày 01/02/2021 và ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 138/SNV-XDCQ&TCBC ngày 28/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Thắng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 0
9/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình có chức năng tham mưu, giúp Sở Giao thông vận tải Quảng Bình thực hiện chức năng quản lý, khai thác, kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, quản lý, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các bến xe trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và công tác của Sở Giao thông vận tải.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ của Trung tâm

- Thực hiện thời gian biểu chạy xe do cơ quan quản lý tuyến ban hành và các quy định khác về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định; đảm bảo trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong Bến xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh trong phạm vi Bến xe; thu giá dịch vụ xe ra, vào Bến theo đúng quy định; tổ chức các dịch vụ phục vụ phương tiện, hành khách ra, vào bến thuận tiện, an toàn;

- Duy trì cơ sở vật chất của Bến xe theo đúng quy chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và phương tiện; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bến xe khách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; xây dựng và thực hiện đúng, đầy đủ nội dung quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định;

- Kiểm tra và xác nhận các thông tin trên lệnh vận chuyển trước khi cho xe xuất bến, các thông tin do Bến xe chịu trách nhiệm. Báo cáo Sở Giao thông vận tải các quy định của đơn vị về quyền hạn, trách nhiệm, danh sách, chức vụ và chữ ký của những người được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận vào Lệnh vận chuyn; định kỳ tổng hợp những trường hợp không cho xe vận chuyển khách và tình hình an toàn giao thông tại bến xe, báo cáo Sở Giao thông vận tải bằng văn bản để xử lý theo quy định;

- Mở hòm thư góp ý, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại của hành khách về chất lượng phục vụ.

2. Quyền hạn của Trung tâm

- Dịch vụ phục vụ xe ra, vào bến; cho thuê quầy bán vé hoặc nhận ủy thác bán vé; kinh doanh các dịch vụ phục vụ phương tiện và hành khách tại Bến xe theo quy định của pháp luật;

- Dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ôtô qua đêm; dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải hành khách trong bến xe và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải khách tại các bến xe;

- Không cho xe xuất bến vận chuyển khách nếu biển kiểm soát xe hoặc lái xe không đúng theo Lệnh vận chuyển; phương tiện không đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước; khi phát hiện lái xe sử dụng rượu bia, chất ma túy, không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ tên theo quy định; xe hoặc lái xe không đủ giấy tờ theo quy định; không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo nội dung chất lượng dịch vụ vận tải đã đăng ký;

- Báo cáo cơ quan quản lý tuyến các đơn vị kinh doanh vận tải có các hành vi vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng ôtô;

- Thực hiện các quyền hạn khác được quy định tại Hợp đồng vận tải được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình với các đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định bằng ô tô tại các Bến xe trực thuộc.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm:

- Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt thì Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành mọi hoạt động của Trung tâm;

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm:

Trung tâm có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế toán - Tài chính;

- Phòng Kế hoạch - Điều độ.

Các bến xe trực thuộc gồm có: Bến xe Đồng Hới; Bến xe Nam Lý; Bến xe Hoàn Lão; Bến xe Ba Đồn; Bến xe Đồng Lê; Bến xe Quy Đạt; Bến xe Lệ Thủy và một số Bến xe sẽ được tiếp tục xây dựng theo quy hoạch đã phê duyệt.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, bến xe trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

2. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định phê duyệt trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Trung tâm có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, bến xe trực thuộc và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Viên chức, người lao động của Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chức trách được phân công và được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật và theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định này nhằm nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Giám đốc Trung tâm tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 733/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Thắng
Ngày ban hành: 09/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 733/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467796