• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 735/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 735/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN VĨNH TƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn  cứ Văn bản số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16  tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 74/TTr- STNMT ngày 18 tháng 2 năm 2016 và của UBND huyện Vĩnh Tường tại tờ trình số 2132/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xét duyệt xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vĩnh Tường, với nội dung sau:

1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của huyện Vĩnh Tường trong năm kế hoạch 2016:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng 2015

Kế hoạch năm 2016

 

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tăng (+), giảm (-)

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.351,12

71,9

9.284,19

64,47

-1.066,93

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.326,44

43,9

5.458,78

37,91

-867,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.622,07

11,3

1.405,38

9,76

-216,69

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

516,78

3,59

546,78

3,80

30,00

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

1.809,03

12,6

1.662,55

11,55

-146,48

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

76,81

0,53

210,71

1,46

133,90

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.031,83

28

5.098,76

35,41

1.066,93

2.1

Đất quốc phòng

CQP

9,05

0,06

9,05

0,06

0

2.2

Đất an ninh

CAN

2,95

0,02

3,95

0,03

1,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0

0

129,75

0,90

129,75

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

13,76

0,1

93,98

0,65

80,22

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

32,98

0,23

282,98

1,97

250,00

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

43,85

0,3

145,57

1,01

101,72

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0

0

1,70

0,01

1,70

2.8

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.644,16

11,4

1.753,60

12,18

109,44

2.9

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

5,56

0,04

5,56

0,04

0

2.10

Đất Danh lam thắng cảnh

DDL

33,54

0,23

33,54

0,23

0

2.11

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,06

0,04

14,23

0,10

8,17

2.12

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.045,81

7,26

1.215,46

8,44

169,65

2.13

Đất ở tại đô thị

ODT

158,75

1,1

177,15

1,23

18,40

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

20,40

0,14

24,56

0,17

4,16

2.15

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,46

0,03

4,46

0,03

0

2.16

Đất cơ sở tôn giáo

TON

13,13

0,09

14,64

0,10

1,51

2.17

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

87,97

0,61

108,22

0,75

20,25

2.18

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

25,39

0,18

25,39

0,18

0

2.19

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

14,39

0,1

14,39

0,10

0

2.20

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

3,20

0,02

3,20

0,02

0

2.21

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

13,45

0,09

16,20

0,11

2,75

2.22

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

677,29

4,7

742,50

5,16

65,21

2.23

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

174,54

1,21

277,54

1,93

103,00

2.24

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,15

0,01

1,15

0,01

0

3

Đất chưa sử dụng

CSD

17,35

0,12

17,35

0,12

0

Tổng cộng:

 

14.400,30

100

14.400,30

100,00

0

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trong đó:

5.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)

5.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)

5.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Nội dung Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm:

1.1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; có giải pháp cụ thể huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương kế hoạch sử dụng đất của huyện.

1.2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

1.3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

1.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.6. Định kỳ hàng năm vào tháng 11, UBND huyện phải lập báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.7. Cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất trong KHSDĐ năm 2016 vào nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Tường, điều chỉnh KHSD đất năm 2016 cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cấp tỉnh và các chỉ tiêu sử dụng đất do cấp trên phân bổ (nếu cần thiết).

2. Giao Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Tường theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường và Thủ trưởng các cơ quan, cơ nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/cáo);
- CPCT, CPVP;
- Như điều 3;
- CViên: Khối NCTH;
- Lưu VT;
(T- b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
...
4. Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 04 kèm theo).
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
...
3. Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 03 kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:
...
2. Điều chỉnh phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện tại biểu 02 kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016
- Kế hoạch sử dụng đất tại Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2016

(Chi tiết thể hiện tại biểu 01 kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Kế hoạch sử dụng đất tại Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 2953/QĐ-UBND năm 2016
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 735/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 04/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 735/QĐ-UBND

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329181