• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Mang thai hộ

Văn bản pháp luật về Thụ tinh trong ống nghiệm

 

Quyết định 7358/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 7358/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7358/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2015/NĐ-CP NGÀY 28/01/2015 QUY ĐỊNH VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phvề kim soát thtục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phsửa đi, bsung một sđiều ca các nghị định liên quan đến kim soát thtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thtục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quthực hiện kim soát thtục hành chính.

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trem, Bộ Y tế:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
- Cổng thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-BYT ngày   tháng   năm 2016 ca Bộ Y tế)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính cấp trung ương

STT

Tên thủ tục HC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Dân s - kế hoạch hóa gia đình

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Nghị định 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (gọi tắt là Nghị định 98/2016/NĐ-CP)

2

Công nhận sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Dân s - kế hoạch hóa gia đình

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, LOẠI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Công nhận cơ skhám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

a) Trình tự thực hiện

- Bưc 1: Cơ skhám bệnh, chữa bệnh lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, gửi vVụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ Y tế;

- Bưc 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế phải xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do tới cơ sở đề nghị được thực hiện kỹ thut thụ tinh trong ống nghiệm để hoàn chỉnh h sơ.

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ y tế phải thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở đề nghị công nhận được thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trường hợp không công nhận phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan của Bộ Y tế hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thẩm định theo Mu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kthuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (gọi tt là Nghị định 10/2015/NĐ-CP);

- Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của đơn vị thực hiện kthuật TTTON;

- Bản sao hợp pháp các văn bằng hoặc chứng chhoặc chứng nhận của người trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã được đào tạo về kthuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sđào tạo trong nước hoặc nước ngoài cấp;

- Bản xác nhận cán bộ trực tiếp thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm đã thực hiện ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

- Bn sao hợp pháp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, cha bệnh và chứng chhành nghề của người thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ các tài liệu nêu trên

đ) Thời hạn giải quyết: 60 ngày ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám bệnh, cha bệnh

g) Cơ quan thực hiện: Vụ Sức khe - Bà mẹ Tr em

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

i) Lệ phí: Không thu phí.

k) Tên mẫu đơn, mu tờ khai (Đính kèm):

Công văn đề nghị thm định công nhận cơ sđược thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP. (Mu đơn được đính kèm sau thủ tục hành chính)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ skhám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1. Là một trong các cơ s khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

b) Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản - nhi;

c) Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản - nhi tư nhân;

d) Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm:

a) Cơ sở vật chất:

- Có phòng hồi sức cấp cứu;

- Có phòng xét nghiệm nội tiết sinh sn có thể cung cấp kết quả trong ngày;

- Có đơn nguyên riêng cho việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm diện tích tối thiu là 500 m2 (kcả lối đi) và các phòng: Tiếp đón bệnh nhân; khám nam, nữ; chọc hút noãn; lấy tinh trùng; lab nuôi cấy; siêu âm; xét nghiệm và lọc rửa tinh trùng đáp ứng các tiêu chuẩn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

b) Trang thiết bị y tế:

Có tối thiểu các trang thiết bị y tế: 02 tủ cấy CO2; 03 tủ ấm; 01 bình trữ tinh trùng; 01 máy ly tâm; 01 tủ sấy; 01 bình trữ phôi đông lạnh; 02 máy siêu âm có đầu dò âm đạo; 01 kính hiển vi đảo ngược; 02 kính hiển vi soi ni; 02 bộ tủ thao tác.

c) Nhân sự:

Người trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ng nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có chứng chhành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Có văn bằng hoặc chứng chhoặc chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do cơ sở đào tạo trong nước hoặc nước ngoài cp;

- Có xác nhận đã thực hành ít nhất 20 chu kỳ điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của cơ sở đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

- Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 “quy định về sinh con bng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

- Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 

PHỤ LỤC BIỂU MẪU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số:   /………
V/v đề nghị thẩm định công nhận cơ sđược thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

, ngày tháng năm 20

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh... được thành lập từ năm …… và đã được cấp Giấy phép hoạt động s: …… năm …… Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu điều trị vô sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.... đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân sự theo quy định tại Nghị định ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng ..... năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Hồ sơ gồm có:

1. Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng của đơn vị thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm;

2. Bản sao hợp pháp các văn bng, chứng chcủa cán bộ trực tiếp thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm;

3. Bản xác nhận cán bộ trực tiếp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã thực hiện 20 chu kỳ điều trị vô sinh bng kthuật thụ tinh trong ống nghiệm;

4. Bản sao hợp pháp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, cha bệnh và chứng chỉ hành nghề của người thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Cơ s khám bệnh, cha bệnh .... gửi hồ sơ đề nghị Bộ Y tế thành lập Đoàn thẩm định để ra quyết định công nhận đơn vị .... thuộc cơ sở khám bệnh chữa bệnh .... được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …

NGƯỜI ĐỨNG ĐU CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CH
A BỆNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

2. Công nhận cơ skhám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ skhám bệnh, cha bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, gửi Vụ Sức khe Bà mẹ - Trẻ em

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Y tế có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gửi cơ sở đề nghị được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Y tế xem xét hồ sơ và ra quyết định công nhận sở được thực hiện kthuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan của Bộ Y tế hoặc gửi qua đường bưu điện

c) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị Bộ Y tế công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo Mu số 03a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 98/2016.

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 02 năm.

d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ các tài liệu nêu trên

đ) Thi hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ skhám bệnh, cha bệnh

g) Cơ quan thực hiện: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Tr em

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

i) Lệ phí: Không thu phí.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm):

Đơn đề nghị công nhận cơ sđược thực hiện kthuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo Mu số 03a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s98/2016/NĐ-CP.

(Mu đơn được đính kèm sau thtục hành chính)

I) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Điều kiện cơ sở khám bệnh, cha bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ng nghiệm, ktừ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này;

- Tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mi năm trong 02 năm.

m) Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

- Luật Khám bệnh, cha bệnh s 40/2009/QH12

- Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 “quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ng nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo”;

- Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định về sinh con bng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghim và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo”.

 

PHỤ LỤC BIỂU MẪU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số:   /………
V/v đề nghị công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

, ngày tháng năm 20

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh... được thành lập từ năm …… và đã được cấp Giấy phép hoạt động s: …… năm …… Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu điều trị vô sinh, ngày ….. tháng ..... năm ….. Bộ Y tế đã có Quyết định s:……/QĐ-BYT về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau khi rà soát, đối chiếu với các quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phquy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngày ... tháng ... năm 2016 của Chính phủ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ……xin gửi kèm theo Công văn này các tài liệu chứng minh đã thực hiện tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 02 năm, bao gồm:

1. Quyết định của Bộ trưng Bộ Y tế về việc công nhận cơ sở đđiều kiện thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm.

2. Danh sách các trường hợp đã được thực hiện thụ tinh trong ng nghiệm, có đầy đủ các thông tin: Họ tên (hoặc mã s); tuổi; địa chỉ; schứng minh thư; điện thoại liên lạc; ngày chọc hút trứng; ngày chuyển phôi (có xác nhận của bệnh viện).

Cơ sở khám bệnh, cha bệnh .... đề nghị Bộ Y tế ra quyết định công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …

NGƯỜI ĐỨNG ĐU CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CH
A BỆNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7358/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 15/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 7358/QĐ-BYT

458

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334238