• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 737/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung và mức chi ngoài quy định để thực hiện nội dung thuộc Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 và các năm tiếp theo

Tải về Quyết định 737/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ MỨC CHI NGOÀI QUY ĐỊNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 491/STC-TCHCSN ngày 04/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Phê duyệt nội dung và mức chi ngoài quy định để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

- Thù lao cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi, mức chi là 200.000đ/người/buổi;

- Bồi dưỡng cho 01 thư ký, 05 người phục vụ Hội thi, với mức chi là 100.000đ/người/buổi;

- Bồi dưỡng 01 người dẫn chương trình, với mức chi là 500.000đ/người/cuộc thi;

- Thù lao 04 tiết mục tham gia văn nghệ mở màn Hội thi, mỗi tiết mục là 300.000đ/tiết mục;

- Chi hỗ trợ cho các đội tập luyện tham gia Hội thi, với mức chi là 2.500.000đ/đội;

- Thù lao soạn 10 câu hỏi cho khán giả, mỗi câu là 20.000đ/câu;

- Giải thưởng cho Hội thi:

+ Giải nhất, mức chi là 1.000.000 đồng;

+ Giải nhì, mức chi là 800.000 đồng;

+ Giải ba, mức chi là 600.000 đồng.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện liên quan tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 737/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 05/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân tộc, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 737/QĐ-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443843