• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đặt tên đường phố


 

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 74/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN QUẢNG TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định s 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định s 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn c Nghị quyết s 55/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch UBND thành ph Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên Quảng trường Quy Nhơn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể:

- Vị trí: Khu vực bãi cỏ, có giới cận: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp đường Lê Duẩn, phía Bắc giáp đường Trường Chinh và phía Nam giáp đường Trần Thị Kỷ.

- Diện tích: 3,62 ha.

Điều 2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tchức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ V
ăn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- S
Tư pháp;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5, TT TT-CB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 20/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 74/2019/QĐ-UBND

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431800