• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 74/QĐ-UBND về Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 74/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy Đắk Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND , ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện Chương trình công tác này.

2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của đơn vị, địa phương mình, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện hoặc phối hợp; phân công tổ chức, cá nhân, phòng, ban chịu trách nhiệm từng công việc và quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo Chương trình công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

c) Định kỳ hàng tháng, hàng quý có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (cùng với báo cáo định kỳ tháng, quý của đơn vị); phát hiện và đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết để UBND tỉnh xử lý kịp thời; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo nhận thức và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

4. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình Công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh bảo đảm đúng thời gian và nội dung theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cấp, các ngành để UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

5. Trên cơ sở phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018 của UBND tỉnh; các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh ngay từ đầu năm 2018 với những chỉ tiêu cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 với quyết tâm cao nhất. Đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan, đơn vị các cấp theo Chương trình Công tác này, làm cơ sở, tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

6. Ngoài việc thực hiện Chương trình Công tác trọng tâm ban hành kèm theo Quyết định này, các sở, ban, ngành, địa phương bám sát, triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2430/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các tổ chức đoàn thể, hội đặc thù;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TH (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Stt

Nội dung chương trình công tác

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kết quả, sản phẩm yêu cầu

Theo dõi, đôn đốc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

1

Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ hàng quý

Trước ngày 15 tháng cuối quý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

2

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ trạm BOT trên quốc lộ 14

Tháng 2

Sở Giao thông vận tải

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng CNXD)

3

Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 567/QĐ-TTG ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phát triển vật liệu xây dựng không nung

Tháng 2

Sở Xây dựng

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng CNXD)

4

Báo cáo hạn mức vay nợ ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020

Tháng 3

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

5

Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020.

Tháng 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

6

Ban hành Quyết định về việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Tháng 3

Sở Y tế

Điều chỉnh Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

7

Tổ chức rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Tháng 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

8

Đánh giá hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng CNXD)

9

Ban hành Phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Tháng 6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NN)

10

Ban hành quy định về hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tháng 6

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng TH)

11

Tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, kết cấu hạ tầng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo, kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng CNXD)

12

Ban hành Quy định nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Tháng 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NN)

13

Sơ kết hoạt động đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đắk Nông.

Tháng 10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

14

Ban hành Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tháng 11

Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

15

Ban hành Quyết định về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh

Tháng 12

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (Cổng TTĐT)

16

Ban hành quy định đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Theo quy định tại Nghị định của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng TH)

B

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY

1

Tham mưu Tỉnh Ủy ban hành Chỉ thị về triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018

Tháng 01

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

2

Tham mưu Tỉnh Ủy ban hành Đề án đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tháng 01

Sở Nội vụ

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Đề án của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

3

Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Tháng 01

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

4

Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tháng 01

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

5

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Tháng 02

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

6

Tham mưu Tỉnh Ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Tháng 02

Sở Y tế

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

7

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tháng 02

Sở Y tế

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

8

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Tháng 02

Công an tỉnh

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

9

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 583-CT/TU ngày 14/2/2015 của Tỉnh ủy về “đấu tranh phòng, chống hoạt động của tổ chức FULRO, xây dựng lực lượng cốt cán và hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện an sinh xã hội”

Tháng 02

Công an tỉnh

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

10

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhằm mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các sản phẩm chủ lực của tỉnh

Tháng 02

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

11

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (Tổ chức Lễ hội văn hóa Thổ cẩm các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2018,...)

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

12

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức PPP, trong đó chú trọng thu hút đầu tư và Khu công nghiệp Nhân Cơ 2

Tháng 05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

13

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 05

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chỉ thị của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

14

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giữa nhiệm kỳ

Tháng 05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

15

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

Tháng 05

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

16

Báo cáo Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020

Tháng 05

Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

17

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 07

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

18

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Tháng 08

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

19

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Tháng 08

Công an tỉnh

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

20

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Tháng 10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

21

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tháng 10

Công an tỉnh

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

22

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tháng 10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NN PTNT)

23

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Tháng 10

Sở Tài chính

Báo cáo của BCS Đảng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

C

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH

1

Ban hành Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2018

Tháng 01

Công an tỉnh

Chỉ thị của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

2

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Tháng 01

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

3

Ban hành Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông năm 2018

Tháng 01

Sở Tài chính

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

4

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND các huyện, thị xã

Tháng 01

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

5

Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chi phí thời gian của tỉnh năm 2018

Tháng 01

Sở Nội vụ

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

6

Tham mưu xây dựng Chương trình của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 01

Sở Nội vụ

Tờ trình của BCS Đảng UBND tỉnh; Dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

7

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

Tháng 01

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

8

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018

Tháng 01

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

9

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, rà soát văn bản trên địa bàn tỉnh

Tháng 01

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

10

Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Tháng 01

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

11

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2018

Tháng 01

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

12

Tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán 2018

Tháng 01

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

13

Ban hành Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin của tỉnh giai đoạn 2018-2020

Tháng 01

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

14

Ban hành Kế hoạch công tác Thông tin đối ngoại năm 2018

Tháng 01

Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

15

Ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh

Tháng 02

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

16

Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 02

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

17

Trình Bộ Nội vụ thẩm định bộ hồ sơ, bản đồ Địa giới hành chính các cấp tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là dự án 513)

Tháng 02

Sở Nội vụ

Công văn của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ, bản đồ và các tài liệu có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

18

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác về bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 02

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

19

Ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2018

Tháng 02

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

20

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 02

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

21

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống mua bán người năm 2018

Tháng 03

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

22

Điều chỉnh, triển khai thực hiện Đề án bảo đảm quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Tháng 03

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

23

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2018

Tháng 03

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

24

Trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tháng 03

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hồ sơ Đề án trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

25

Trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

Tháng 03

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hồ sơ Đề án trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

26

Phê duyệt Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

Tháng 03

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

27

Ban hành Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

Tháng 03

Ban chỉ đạo 389/ĐP

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

28

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

Tháng 03

Sở Nội vụ

Báo cáo tổng kết và văn bản phát động thi đua

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

29

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016, Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh; đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018 và các năm tiếp theo

Tháng 03

Sở Nội vụ

Báo cáo tổng kết và văn bản phát động thi đua

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

30

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2018

Tháng 03

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

31

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2018

Tháng 03

Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

32

Tổ chức Hội xuân Mậu Tuất 2018

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sự kiện Hội xuân

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

33

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy chế của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

34

Ban hành Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình Homestay (du lịch gia đình) gắn với công viên địa chất

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

35

Ban hành Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

36

Ban hành Đề án xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện cho những vùng làm du lịch

Tháng 03

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

37

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018

Tháng 03

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

38

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (lồng ghép triển khai Đề án Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục là nơi rèn luyện con người về trí thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách lối sống giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc, địa phương cho thế hệ trẻ của Tỉnh ủy)

Tháng 03

Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

39

Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng Chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 04

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

40

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nâng cao chỉ số PCI năm 2017; đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2018

Tháng 04

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

41

Báo cáo Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020

Tháng 04

Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo trình Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

42

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 04

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

43

Ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 04

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

44

Ban hành Quy định quản lý mô hình Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 04

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

45

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2019)

Tháng 04

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

46

Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025

Tháng 04

Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

47

Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025

Tháng 04

Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

48

Trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo NQ của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

49

Trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 05

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo NQ của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

50

Ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 05

Sở Nội vụ

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

51

Kế hoạch Tổ chức lễ hội văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông

Tháng 05

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xin ý kiến Tỉnh ủy; Ban hành Kế hoạch

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

52

Nghị quyết về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Đăk Nông

Tháng 05

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

53

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Đắk Nông năm 2018

Tháng 05

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn bản chỉ đạo; Quyết định phê duyệt phương án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

54

Ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy

Tháng 06

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

55

Sơ kết 06 tháng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Đắk Nông (Ban chỉ đạo Đề án 896)

Tháng 06

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh; báo cáo sơ kết công tác năm

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

56

Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án 825 về tăng cường hợp tác với tinh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Tháng 06

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

57

Đắk Nông mùa bơ chín: Hội thảo phát triển vùng bơ bền vững; Hội thi Trái bơ ngon; Hội nghị kết nối cung cầu và ẩm thực bơ

Tháng 06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội thảo, Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

58

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp theo chuyên đề lần 01

Tháng 06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

59

Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo

Tháng 06

Sở Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo Tổng kết trình Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

60

Trình HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp

Tháng 06

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

61

Ban hành Kế hoạch thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

62

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

63

Tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo, Hội nghị tổng kết

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

64

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Xây dựng

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

65

Tổ chức Đoàn cấp cao của tỉnh đi thăm và thiết lập quan hệ, hợp tác với 01 tỉnh, thành phố của Nhật Bản

Tháng 06

Sở Ngoại vụ

Kế hoạch, Quyết định cử đoàn đi, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

66

Hiệp thương về việc nâng cấp cặp cửa khẩu Đắk Peur - Nậm Lia từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu Quốc tế

Tháng 06

Sở Ngoại vụ

Kế hoạch, Quyết định đoàn đi, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

67

Trình Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án triển khai chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Tư pháp

Tờ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp phê duyệt

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

68

Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 06

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

69

Điều chỉnh Quy hoạch Khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử Nâm Nung

Tháng 06

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

70

Kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm, tặng quà người có công với cách mạng nhân ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

Tháng 06

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

71

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Tháng 06

Sở Y tế

Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

72

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới

Tháng 06

Sở Y tế

Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

73

Đề án sáp nhập và thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015

Tháng 06

Sở Y tế

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

74

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người

Tháng 07

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

75

Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Đắk R'lấp năm 2018

Tháng 07

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Văn bản chỉ đạo; các hoạt động có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

76

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh thông qua quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh

Tháng 07

Sở Tài chính

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

77

Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 13/6/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tháng 07

Sở Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo sơ kết

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

78

Báo cáo Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

Tháng 07

Sở Nội vụ

Kế hoạch của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

79

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Tháng 07

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

80

Xin ý kiến Tỉnh ủy về báo cáo xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019 theo quy định gửi Bộ Tài chính

Tháng 08

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

81

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

Tháng 08

Sở Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo sơ kết trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

82

Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 08

Sở Công Thương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

83

Ban hành Chương trình phát triển lưới điện tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 08

Sở Công Thương

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

84

Đoàn lãnh đạo tỉnh, cùng các Sở, ban ngành đi dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri năm 2017-2018

Tháng 08

Sở Ngoại vụ

Kế hoạch, Quyết định cử đoàn đi, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

85

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và huyện Đắk Song, Trung đoàn 994 năm 2018

Tháng 09

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Văn bản chỉ đạo; các hoạt động có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

86

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp theo chuyên đề lần 02

Tháng 09

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

87

Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019

Tháng 09

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

88

Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 09

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

89

Quyết định sửa đổi về tiêu chuẩn định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh

Tháng 09

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

90

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 09

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

91

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tháng 09

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

92

Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020

Tháng 09

Sở Công Thương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

93

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thay thế Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND , ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh

Tháng 09

Sở Công Thương

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

94

Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án nâng cao hiệu quả quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Tháng 09

Sở Giao thông vận tải

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết trình HĐND

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

95

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Tháng 09

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

96

Quyết định khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng thành tích công tác năm 2017 và năm học 2017-2018

Tháng 09

Sở Nội vụ

Quyết định và Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

97

Tổ chức Đoàn cấp cao của tỉnh đi thăm, làm việc với các địa phương thuộc khu vực tam giác phát triển CLV (Camphuchia - Lào - Việt Nam)

Tháng 09

Sở Ngoại vụ

Kế hoạch, Quyết định cử đoàn đi, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

98

Tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa 4 tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, tỉnh Mondulkiri/CPC.

Tháng 09

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch, Quyết định đoàn đi, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

99

Ban hành Chương trình "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 09

Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

100

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm hợp nhất Trung tâm y tế huyện Cư Jút và Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015

Tháng 09

Sở Y tế

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

101

Triển khai năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh

Tháng 09

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn bản chỉ đạo; Quyết định phê duyệt Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

102

Hội nghị gặp mặt tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày 13/10

Tháng 10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

103

Báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Tháng 10

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

104

Báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

Tháng 10

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

105

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Đắk Nông (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 14/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh)

Tháng 10

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

106

Ban hành Quyết định quy định cụ thể giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Đắk Nông (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết và triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3)

Tháng 10

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

107

Trình HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Tháng 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo NQ của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

108

Trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

Tháng 10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo NQ của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

109

Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập thành phố Gia Nghĩa; điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil và xà Cư Knia, huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Thành, Nam Xuân và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô; điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk Som, Đắk R'Mang để thành lập xã mới Đắk Bình, huyên Đắk Glong

Tháng 10

Sở Nội vụ

Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kèm theo Đề án

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

110

Trình HĐND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch du lịch tỉnh Đắk Nông

Tháng 10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

111

Ban hành Kế hoạch ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2018-2020

Tháng 10

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

112

Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố mạng của tỉnh

Tháng 10

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

113

Tổ chức Hội nghị sơ kết 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào ngày Biên phòng toàn dân

Tháng 10

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kế hoạch

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

114

Báo cáo HĐND tỉnh tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

115

Báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

116

Báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2019

Tháng 11

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

117

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 08/12/2008 của Tỉnh ủy (Khóa IX) về thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với kết luận số 97-KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tháng 11

Sở Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo Tổng kết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

118

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ biên chế công chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

Tháng 11

Sở Nội vụ

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

119

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông

Tháng 11

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

120

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2019

Tháng 11

Sở Nội vụ

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

121

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 11

Sở Tư pháp

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

122

Triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 11

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

123

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2019

Tháng 11

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

124

Phê duyệt Đề án tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Nông

Tháng 11

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

125

Tổng kết năm hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh Đắk Nông (Ban chỉ đạo Đề án 896)

Tháng 12

Công an tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh; báo cáo tổng kết công tác năm

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

126

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2019

Tháng 12

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

127

Quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu Đắk Peur

Tháng 12

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu Đắk Peur

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

128

Mở cửa khẩu phụ khu vực đồn Biên phòng 765, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Tháng 12

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kế hoạch hội đàm với tỉnh Mondulkiri

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

129

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp theo chuyên đề lần 03

Tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

130

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2030

Tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

131

Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Đắk Nông điểm đến hấp dẫn đầu tư”

Tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị, triển lãm

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

132

Ngày cà phê Việt Nam: Hội thảo cà phê và chương trình tham quan vùng sản xuất, chương trình Gala Ẩm thực cà phê

Tháng 12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội thảo

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

133

Xin ý kiến Tỉnh ủy về phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 theo quy định gửi Bộ Tài chính

Tháng 12

Sở Tài chính

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

134

Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Tháng 12

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

135

Quyết định về việc mua sắm, điều chuyển, bàn giao, thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Tháng 12

Sở Tài chính

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

136

Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 13-CT/TW; Kết luận số 191/KL-VPCP)

Tháng 12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

137

Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Tháng 12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

138

Phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tháng 12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

139

Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Tháng 12

Sở Nông nghiệp và PTNT

Báo cáo sơ kết

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

140

Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại Đắk Nông - Mondulkirri lần thứ 2 năm 2018 tại tỉnh Mondulkiri

Tháng 12

Sở Công Thương

Hội chợ

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KTKH)

141

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch điện năng lượng mặt trời

Tháng 12

Sở Công Thương

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

142

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Tháng 12

Sở Xây dựng

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

143

Điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 12

Sở Giao thông vận tải

Quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán

Văn phòng UBND tỉnh (phòng CNXD)

144

Ban hành Quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2018

Tháng 12

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

145

Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2019

Tháng 12

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

146

Trình Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập thành phố Gia Nghĩa; điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil và xã Cư Knia, huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Thành, Nam Xuân và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô; điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk Som, Đắk R'Măng để thành lập xã mới Đắk Bình, huyện Đắk Glong

Tháng 12

Sở Nội vụ

Tờ trình của UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng kèm theo hồ sơ, Đề án

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

147

Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh

Tháng 12

Sở Nội vụ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

148

Phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu công chứng

Tháng 12

Sở Tư pháp

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

149

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 12

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

150

Ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05 năm giai đoạn 2014-2018

Tháng 12

Sở Tư pháp

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NC)

151

Trình HĐND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 12

Sở Khoa học và Công nghệ

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng NNPTNT)

152

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018.

Tháng 12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn bản chỉ đạo; các hoạt động có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

153

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tập trung nguồn lực thực hiện giảm nghèo hiệu quả, tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cần nghèo bảo đảm chính xác

Tháng 12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Kế hoạch, Quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

154

Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Tháng 12

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tờ trình của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

155

Ban hành mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh

Tháng 12

Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh (phòng KGVX)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 74/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400709