• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 740/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1533/STC-QLCSG ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với nguồn kinh phí được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm 2016):

- Trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ.

- Trang thiết bị giảng dạy môn giáo dục quốc phòng.

- Trang thiết bị dạy học Lý - Hóa - Sinh.

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thuốc khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (trừ thuốc thuộc danh mục Mua sm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế công bố thực hiện và danh mục mua thuốc do Bệnh viện Y học c truyền thực hiện).

3. Bệnh viện Y học cổ truyền: Thuốc khám chữa bệnh cho đơn vị (trừ thuốc thuộc danh mục Mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế công b thực hiện).

Điều 2. Danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Khoản 1, Điều 1 quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định.

Điều 3. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- N Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT5.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đc Tuy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 740/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 07/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 740/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328975