• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính phần trích yếu và tiêu đề Điều 1 của Quyết định 09/2020/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Quyết định 743/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHẦN TRÍCH YẾU VÀ TIÊU ĐỀ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2020/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2020 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 335/TTr-SCT ngày 17/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính phần trích yếu và tiêu đề Điều 1 của Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh, cụ thể phần trích yếu và tiêu đề tại Điều 1 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND trình bày:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh”

Nay đính chính lại như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 743/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 743/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445064