• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 30/NQ-CP và 166-KH/TU thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Quyết định 744/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 744/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 05 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP NGÀY 12/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 166-KH/TU NGÀY 15/5/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 15/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

Căn cứ Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1/SKHĐT-TH ngày 28 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, Hào.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/NQ-CP NGÀY 12/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 166-KH/TU NGÀY 15/5/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166- KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các ngành, các cấp, người sử dụng lao động; đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

b) Kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực chất các nguồn lực của nền kinh tế để xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị.

c) Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 30/NQ-CP), Kế hoạch số 166-KH/TƯ ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 166-KH/TU) thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

d) Thông qua triển khai thực hiện kế hoạch sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường.

2. Yêu cầu:

a) Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 30/NQ-CP và Kế hoạch số 166-KH/TU, tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

b) Tất cả các nguồn lực của nền kinh tế phải được kiểm kê, đánh giá, thống kê, hạch toán đầy đủ, chính xác trong nền kinh tế; được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả và phát triển bền vững.

II/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU:

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a) Đối với nguồn nhân lực

- Tỉ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 dưới 42%, đến năm 2035 dưới 33% và đến năm 2045 dưới 22% trong tổng số lao động toàn tỉnh.

- Khắc phục cơ bản tình trạng mất cân đối cung - cầu nhân lực trong nền kinh tế; thiết lập hệ thống sắp xếp công việc dựa trên vị trí việc làm, củng cố hệ thống chức nghiệp thực tài vào năm 2025.

- Dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; tổ chức đào tạo nghề cho 45 ngàn người giai đoạn 2020-2025, cho 91 ngàn người giai đoạn 2025-2035 và cho 92 ngàn người giai đoạn 2035-2045.

b) Đối với nguồn vật lực:

- Đến năm 2025: Thực hiện cơ chế, chính sách, công cụ thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phù hợp với thực tế quy mô và hiệu quả đầu tư. Hình thành hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh - xã hội tương đối đồng bộ theo hướng hiện đại. Hoàn thành dứt điểm các công trình có tính chất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp hạ tầng kết nối giữa hai hành lang là quốc lộ 1A và tuyến, đường ven biển, liên thông kết nối các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 27, quốc lộ 27B, đường cao tốc, đường liên huyện nhằm phá thế chia cắt giữa các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

- Đến năm 2035: bảo đảm khoảng 98%, diện tích đất tự nhiên được đưa vào khai thác, sử dụng. Kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước; phục hồi diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Hoàn thành việc xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên, môi trường và hệ thống thông tin giám sát tài nguyên môi trường.

- Đến năm 2045: Chủ động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Hoàn thiện cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt các tuyến đường trong tỉnh.

c) Đối với nguồn tài lực:

- Khai thác có hiệu quả nguồn thu, nhất là thu bền vững từ các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, giảm dần sự chi viện của trung ương, tiến tới tự cân đối thu chi ngân sách. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản để trở thành nguồn thu chủ lực trong nguồn thu cân đối của tỉnh. Đến năm 2035, thu ngân sách từ đất đai đạt khoảng 550 tỷ đồng, chiếm 8,29% trong tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm. Phấn đấu đến năm 2022 tỉnh cân đối được thu chi ngân sách.

- Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; hoàn thành di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; các cơ sở giáo dục - đào tạo, xí nghiệp trên trục đường 16/4 và các trục đường có giá trị thương mại cao phải di dời theo quy hoạch được phê duyệt vào năm 2025.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Đối với nguồn nhân lực

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đào tạo nghề theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển giáo dục, đào tạo gắn với phát triển khoa học và công nghệ, phát triển các ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu, mục tiêu của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, gắn đào tạo với giải quyết việc làm.

- Cải thiện điều kiện, môi trường lao động để tạo động lực, khuyến khích lao động hiệu quả, sáng tạo.

- Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới hệ thống đào tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động trong các nhóm ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong ASEAN, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhóm ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, như công nghiệp biển và ven biển, du lịch biển, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Khuyến khích, mời gọi các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài nước đầu tư thành lập hoặc hợp tác đầu tư xây dựng các cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp chuyên nghiệp theo hướng đạt chất lượng quốc tế.

- Xây dựng mạng lưới và khuyến khích phát triển các trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức thị trường lao động thường xuyên, công khai, minh bạch; kết nối hệ thống các sàn giao dịch, giới thiệu việc làm; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, thông tin cung - cầu nhân lực.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giảng dạy nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục mầm non và giáo dục đại học; nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, dành ngân sách thỏa đáng để cải thiện phòng học, thư viện, nhà vệ sinh; cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại cho học sinh nội trú ở vùng sâu, vùng xa; bảo đảm công bằng trong giáo dục, đào tạo.

c) Sở Nội vụ

- Tham mưu đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn đến năm 2030 theo hướng thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, tạo chuyển biến nhanh và rõ nét trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp; tham mưu ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, gắn với kết quả hoạt động công vụ và hiệu suất làm việc, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức đủ sống bằng lương và từng bước có tích lũy.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên nguyên tắc phân bổ nguồn nhân lực trong khu vực công, hạn chế việc mất cân đối về trình độ, năng lực của nguồn nhân lực giữa thành thị và nông thôn; giữa cấp xã với cấp huyện, tỉnh. Đẩy mạnh quá trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nhân lực.

d) Sở Tư pháp

- Phối hợp các Sở, ngành rà soát các văn bản pháp luật liên quan thể chế phát triển, quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực tỉnh; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành không còn phù hợp.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, quản lý, thanh lý tài sản, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt của cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước.

đ) Sở Tài chính

- Tiếp tục tham mưu thực hiện giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tham mưu điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách và người nghèo; đồng thời thực hiện giao quyền tự chủ đầy đủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho các đơn vị cung cấp các loại dịch vụ nói trên. Đối với các đơn vị và các loại dịch vụ công khác, thực hiện đầy đủ tự do hóa thị trường; các đơn vị dịch vụ công tương ứng được tự do kinh doanh, cung ứng dịch vụ công, tự chủ thỏa thuận và quyết định giá theo quy luật thị trường; đồng thời, nâng cao trách nhiệm xã hội của các đơn vị sự nghiệp; giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động kém hiệu quả. Tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý đối với giá các loại dịch vụ được ngân sách nhà nước chi trả toàn phần hoặc một phần và giá các dịch vụ có sự điều tiết của nhà nước.

e) Sở Khoa học và Công nghệ

- Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu lao động để giảm dần tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý đới bờ, tài nguyên, môi trường biển. Bố trí hợp lý nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Thực hiện cơ chế đối ứng hợp tác công - tư để doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các dự án đổi mới công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Đổi mới công tác quản lý và phương thức hoạt động của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, xã hội, nghề nghiệp... trong phát triển nguồn nhân lực.

- Tăng cường năng lực cho người dân tiếp cận thông tin, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, có cuộc sống tinh thần lành mạnh nhằm tái tạo, phát triển năng lực làm việc và khả năng sáng tạo của mỗi người.

- Thực hiện cải cách chính sách tiền lương; trả lương đúng với giá trị sức lao động để tiền lương trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng tăng năng suất lao động, động viên người lao động cống hiến và phát huy khả năng sáng tạo.

- Thực hiện giám sát xã hội, bảo đảm vai trò giám sát của cộng đồng, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc giám sát chất lượng đào tạo nhân lực.

2. Đối với nguồn vật lực

2.1. Đối với nguồn lực tài nguyên thiên nhiên

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai cụ thể hóa kịp thời các cơ chế, chính sách về quan điểm kinh tế hoá của ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản. Thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Rà soát diện tích đất và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng; xử lý triệt để các bất cập trong quản lý, sử dụng đất.

- Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biến trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển; gắn kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

- Điều tra, đánh giá đầy đủ tiềm năng, trữ lượng tài nguyên khoáng sản; kiểm kê thực trạng nguồn lực tài nguyên khoáng sản để hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; áp dụng phương pháp tiên tiến trong quản trị tài nguyên khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản và quản lý môi trường, tiến tới đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xử lý nghiêm việc khai thác tài nguyên không phép, trái phép.

- Đẩy mạnh công tác thăm dò, điều tra, đánh giá đầy đủ về tài nguyên nước và quy hoạch tài nguyên nước; xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; tiếp tục triển khai các giải pháp lưu giữ và sử dụng tiết kiệm các nguồn nước. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm nguồn nước.

- Điều tra, kiểm kê đa dạng sinh học phục vụ quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững.

- Hoàn thành việc xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên môi trường, tạo lập hệ sinh thái điện tử nhằm cung cấp, chia sẻ, sử dụng, cập nhật thông tin dữ liệu, khai thác các giá trị của tài nguyên số về tài nguyên và môi trường làm hạ tầng cơ sở, nguồn lực cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp thực tế, gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, nhất là công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt động bảo vệ, khai thác rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và chất lượng rừng. Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng, nâng cao thu nhập và đời sống người làm lâm nghiệp.

- Bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới; giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phát huy có hiệu quả các chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng.

- Thực hiện các giải pháp phòng, chống sa mạc hóa và suy thoái rừng, cải thiện điều kiện sống của người dân, bảo vệ tài nguyên đất, nước và tăng độ che phủ thảm thực vật, năng suất đất tại các khu vực bị ảnh hưởng; giảm diện tích rừng bị suy thoái, cải thiện chất lượng rừng thông qua việc tăng trữ lượng carbon rừng, dựa trên việc xây dựng bản đồ suy thoái rừng của tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, đảm bảo cho lực lượng kiểm lâm có năng lực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo chuyển biến căn bản trong phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ vả phát triển rừng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng; hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn thu ổn định, phát triển các hình thức du lịch gắn với lâm nghiệp; tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp.

- Đa dạng hóa nguồn lực phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa, có cơ chế, chính sách phù hợp để tăng cường huy động vốn cho phòng, chống thiên tai, nhất là các nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Rà soát, điều chỉnh cơ chế, tăng cường phân cấp đảm bảo huy động nhanh, kịp thời nguồn lực của các cấp đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp thiên tai; Rà soát, xây dựng phân vùng rủi ro thiên tai và điều chỉnh cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với đặc điểm và mức độ ảnh hưởng thiên tai của từng vùng; xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai kết hợp truyền thanh cơ sở đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời tới người dân trong vùng nguy cơ cao, ưu tiên khu vực ven biển, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu để chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, công nghệ theo dõi, phân tích dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các công nghệ dự báo số trị.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Rà soát diện tích đất và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý triệt để bất cập trong quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật.

- Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, việc khai thác tài nguyên không phép, trái phép.

2.2. Đối với nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, tham mưu xây dựng, thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực nhằm tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Nghiên cứu đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW nhằm xác định những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu đầu tư công, bảo đảm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác thẩm định đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư công, loại trừ ngay từ khâu thẩm định các dự án kém hiệu quả về kinh tế - xã hội.

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, chấm dứt đầu tư các dự án kém hiệu quả, thiếu tính khả thi để tập trung đầu tư cho các công trình và dự án có tính cấp bách, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, tính kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành:

- Tăng cường huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội, coi đây là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu bảo đảm hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng ... Ưu tiên đầu tư các công trình có tính cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, các công trình kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, tính kết nối nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tư vấn, giám sát độc lập, trong đó có giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây tổn thất, lãng phí; kiểm soát chặt chẽ suất đầu tư, rút ngắn tiến độ thực hiện để đưa vào khai thác sử dụng và quản lý có hiệu quả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội.

3. Đối với nguồn tài lực

3.1. Về quản lý nợ công

a) Sở Tài chính:

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 và Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 ,của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 113-CTr/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

- Tổ chức đối chiếu, rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vay của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng vốn vay công để dự báo tổng mức vay, trả nợ của ngân sách tỉnh, hạn mức vay về cho vay lại sau năm 2020; triển khai các công cụ quản lý nợ chủ động phục vụ việc xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý nợ công, công tác điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và đầu tư công để đảm bảo huy động vốn vay với chi phí hợp lý để bù đắp bội chi và đầu tư công, giảm thiểu chi phí huy động vốn ngân sách nhà nước; từng bước ưu tiên dành nguồn thu ngân sách để trả nợ gốc.

- Kiểm soát và quản lý nợ công trong giới hạn cho phép, đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công, kiểm soát chặt chẽ các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn. Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, gắn trách nhiệm phân bổ, sử dụng vốn vay với trách nhiệm giải trình, cân đối nghĩa vụ trả nợ.

b) Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng không được Chính phủ bảo lãnh, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt.

3.2. Về kinh phí cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

a) Sở Tài chính tiếp tục tham mưu, đảm bảo bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường theo đúng Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường huy động tối đa nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến nghị xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

3.3. Về quản lý tài sản công

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công trên địa bàn tỉnh; mở rộng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về tài sản công; đưa vào vận hành hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công;

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, khai thác tài nguyên, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng.

- Hoàn thành việc lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục cơ sở phải di dời trước ngày 31/12/2020.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật thông tin sắp xếp nhà, đất vào phần mềm do Bộ Tài chính xây dựng, vận hành.

- Chủ động rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó thực hiện việc khai thác tài sản công hiệu quả, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí.

b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng và công khai quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát hồ sơ quản lý, sử dụng đất đai của các đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo đúng chế độ quy định, hạn chế thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai.

3.4. Về lĩnh vực dự trữ nhà nước

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

- Tăng cường nguồn lực dự trữ nhà nước theo hướng tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, chiến lược, có giá trị kinh tế cao, tần suất sử dụng nhiều; định kỳ hàng năm rà soát, điều chỉnh danh mục hàng dự trữ, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng mục tiêu của dự trữ quốc gia.

- Huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để tăng cường Quỹ dự trữ quốc gia. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng, kho tàng dự trữ quốc gia theo hướng hiện đại.

- Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách huy động các nguồn lực ngoài ngân sách theo hướng xã hội hóa, cơ chế ưu tiên đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư như hỗ trợ pháp lý, thuế, đất đai và các hỗ trợ khác cho dự trữ nhà nước.

5.5. Về lĩnh vực bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

- Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường bảo hiểm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Chính phủ, bao gồm một số giải pháp cụ thể sau:

+ Đa dạng các kênh phân phối nhằm đưa bảo hiểm đến mọi người dân và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo hướng chuyên nghiệp, theo kịp sự phát triển của cách mạng công nghệ lần thứ tư, phục vụ tốt nhất bên mua bảo hiểm.

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc chuyển đổi mô hình quản lý bảo hiểm theo hướng hiện đại hóa; tăng cường kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp bảo hiểm và người dân tham gia bảo hiểm.

+ Nâng cao tính minh bạch thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm và đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm.

+ Tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp; tăng cường kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức trực tiếp triển khai bảo hiểm thương mại và bảo hiểm bắt buộc. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.

3.6. Về lĩnh vực ngân sách nhà nước

+ Về thu ngân sách nhà nước; Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng tỷ trọng thu nội địa, bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu, khai thác tốt thuế thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường...

+ Về chi ngân sách nhà nước: Sở Tài chính chủ trì đổi mới quản lý chi ngân sách nhà nước phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định rõ vai trò, chức năng của nhà nước và thị trường; rà soát các chính sách xã hội, an sinh xã hội để bảo đảm sử dụng ngân sách tập trung và có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

4. Cập nhật cơ sở dữ liệu về nguồn lực

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ 5 năm rà soát, cập nhật về thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc lĩnh vực Sở, ban, ngành và địa phương quản lý.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ 5 năm rà soát, cập nhật về thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các văn bản trước đây liên quan đến nguồn nhân lực, nguồn vật lực, nguồn tài lực và những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Thực hiện các Kế hoạch, chương trình, dự án, đề án quy định tại Phụ lục của Kế hoạch này.

- Định kỳ, trước ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các nhóm nguồn lực trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch vạ Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ
30/NQ-CP NGÀY 12/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Đính kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên nhiệm vụ

Sản phẩm chính

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

1

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của UBND tỉnh

Cục thuế

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01 hàng năm

 

2

Dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Cục thuế

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 11 hàng năm

 

3

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp kết hợp tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung

Kế hoạch của UBND tỉnh

Cục thuế

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

4

Xây dựng các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu hoạt động xuất nhập khẩu hàng năm theo Chỉ thị của UBND tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Chi cục Hải quan

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

5

Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

6

Dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 11 hàng năm

 

7

Nghị quyết và Quyết định xây dựng định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn giai đoạn 2021-2025, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

8

Quyết định ban hành Quy định mức thu tiền khu vực biển và hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 12 hàng năm

 

9

Cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

Công văn của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

10

Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển đất...

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

11

Chương trình tín dụng triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Quyết định của UBND tỉnh

CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

12

Kế hoạch nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng

Kế hoạch của UBND tỉnh

CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

13

Quyết định hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

14

Chương trình đối thoại, kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp hàng năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

15

Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01 hàng năm

 

16

Tổ chức hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01 hàng năm

 

17

Nghị quyết và Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

18

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

19

Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của Tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

20

Thông qua Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Tờ trình của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

21

Công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2051

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

 

22

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Sau khi có hướng dẫn của các Bộ

 

23

Quy định chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của - UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Sau khi có hướng dẫn của các Bộ

 

24

Quy định vùng cấm chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Sau khi có hướng dẫn của các Bộ

 

25

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp; xây dựng HTX nông nghiệp điển hình kiểu mới

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

26

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp; xây dựng HTX nông nghiệp điển hình kiểu mới

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

27

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Mỗi xã một sản phẩm; phấn đấu có 3-5 sản phẩm đạt chuẩn theo chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị (OCOP) quốc gia

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

28

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao đã được cấp chứng nhận đầu tư và xúc tiến đầu tư mới

Công văn của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

29

Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu đến năm 2030

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

30

Tổ chức Hội thảo khoa học: "Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Thực trạng và giải pháp giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035"

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

31

Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý III năm 2020

 

32

Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo cả nước

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

33

Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng và xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Du Long

Kế hoạch của UBND tỉnh

BQL Khu Công nghiệp

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

34

Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná

Tờ trình của UBND tỉnh

BQL Khu Công nghiệp

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

35

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Ninh Chữ

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Xây dựng.

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020 và những năm tiếp theo

 

36

Ban hành Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

37

Ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với các hoạt động đặc thù trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý IV năm 2020

 

38

Nghị quyết và Quyết định về khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2019

 

39

Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Sau khi Bộ GDĐT ban hành kế hoạch triển khai

 

40

Ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

41

Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

42

Triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt áp dụng tại các bệnh viện tuyến tỉnh

Công văn của UBND tỉnh

Sở Y tế

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020 và những năm tiếp theo

 

43

Ban hành quy định giá dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Sở Y tế

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

44

Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm gắn với giáo dục nghề nghiệp và xuất khẩu lao động hàng năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

45

Triển khai thực hiện Đề án quản lý rác thải bền vững tại khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ

Kế hoạch của - UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020 và những năm tiếp theo

 

46

Quyết định phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

47

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh hàng năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý III năm trước năm kế hoạch

 

48

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

49

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực quản lý đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

50

Quyết định ban hành quy định cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

51

Đề án khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

52

Giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01 hàng năm

 

53

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 1956 và Đề án 124 của Chính phủ)

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 01 hàng năm

 

54

Phê duyệt Đề án kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

55

Danh mục vị trí việc làm. Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Năm 2020

 

56

Quyết định sửa đổi Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Ngay sau khi CP ban hành Nghị định

 

58

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức, các quy định có liên quan và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ

Công văn của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản

 

58

Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Tháng 11 hàng năm

 

59

Tăng cường quản lý báo chí, xuất bản; thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh

Công văn của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Hàng năm

 

60

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Quý I hàng năm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 744/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 22/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 744/QĐ-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445437