• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2014 do Tỉnh Lai Châu ban hành

Tải về Quyết định 744/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2004 ĐẾN NGÀY 31/12/2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP , ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP , ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành từ ngày 01/01/2004 đến ngày 31/12/2014, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014;

6. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cần ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

(Có danh mục văn bản cụ thể kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 744/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 21/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/07/2015, căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định 744/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do HĐND và UBND ban hành từ ngày 01/01/2004 - 31/12/2014 tỉnh Lai Châu.

Bao gồm:

- Danh mục tổng hợp các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

- Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

- Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

- Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

- Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

- Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cần ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2004-2014.

Quyết định 744/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/07/2015.

Từ khóa: Quyết định 744/QĐ-UBND

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286442