• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1797/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 745/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1797/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2013 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6,8,9,10,11,12,13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 248/BC- SGDĐT ngày 18/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lý do bãi bỏ: Không phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian chờ hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc dạy thêm học thêm trong nhà trường đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 745/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 05/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 745/QĐ-UBND

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443074