• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Quyết định 1266/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 746/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4, KHOẢN 5, KHOẢN 6 VÀ KHOẢN 7 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1266/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b, khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 811/TTr-SGDĐT ngày 24/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 đối với nội dung học kỳ II như sau:

“- Học kỳ II: Các cấp học bắt đầu từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 11/7/2020”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

4. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 15/7/2020”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:

5. Thi học sinh giỏi, thi trung học phổ thông quốc gia

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở: Tổ chức cuối tháng 5/2020.

- Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7/2020”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 như sau:

7. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn và các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 của Quyết định này, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 746/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 746/QĐ-UBND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444395