• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


Văn bản pháp luật về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

 

Quyết định 748/QĐ-TCTK năm 2019 về Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Tải về Quyết định 748/QĐ-TCTK
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chtiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cThông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê.

Điều 2. Nhiệm vụ của các đơn vị:

1. Vụ chủ trì tổ chức điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án điều tra và gửi Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trước ngày 30 tháng 6 năm 2019;

2. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường chủ trì thực hiện cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ. Thông tin thu thập từ cuộc điều tra này không có giá trị thay thế thông tin thống kê nhà nước.

3. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin chủ trì thẩm định phương án điều tra đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin điều tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công việc của Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê;

4. Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tchức điều tra và Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin lập dự toán kinh ptheo chế độ tài chính của Nhà nước. Riêng cuộc Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ do nguồn kinh phí của các Tchức quc tế tài trợ và tự cân đối để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCTK;
- Trung tâm Tư liệu và DVTK (để đ
ăng website);
- Lưu: VT, PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
(Theo Quyết định số 748/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020)

TT

Tên đơn vị chủ trì tổ chức và tên cuộc điều tra

Đối tượng, đơn vị điều tra

Nội dung điều tra

Tần suất điều tra

Phạm vi số liệu tổng hợp, suy rộng

A. ĐIỀU TRA THÁNG

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

1

Điều tra lao động và việc làm năm 2020

Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư từ 15 tuổi trở lên và hiện đang sống tại Việt Nam; Hộ dân cư

- Đi vi thành viên hộ: họ tên, mi quan hệ với chủ hộ, giới tính, tui, dân tộc;

- Thông tin của nhng người từ 15 tuổi trở lên;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 0201, 0202, 0203, 0204.

- Tình trạng di cư, trình độ giáo dục đào tạo;

- Hoạt động kinh tế trong 7 ngày qua;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0205, 0206, 0207 và các chtiêu lao động liên quan.

- Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động;

- Tỷ lệ lao động có việc làm so với tổng dân s;

- Tỷ lệ lao động có việc làm theo số giờ thực tế trong tuần;

- Số giờ làm việc bình quân 1 lao động có việc làm trong tuần;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã s0201, 0202, 0203 và 0204.

- Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã s 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 và 0208.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã s 4.4.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.1 và 9.2.3.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0307, 0308 và 0314.

Thu thập thông tin chtiêu thống kê giới quốc gia (dự thảo) mã s 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0210, 0215, 0218 và 0226.

Tháng

Số liệu bo đm mức độ đại diện theo quý cho cấp vùng, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và theo năm cho cấp tỉnh

Vụ Thống kê Công nghiệp

2

Điều tra ngành công nghiệp

Doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập; Đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp và các cơ sở cá thể có hoạt động sản xuất công nghiệp

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sn xuất;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0901, 0902.

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiêu thụ; doanh thu tiêu thụ;

Thu thập ch tiêu thng kê quốc gia mã số 0906.

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu tồn kho; số lao động;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0907.

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoch, đầu tư và thống kê mã số 0703.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0802 và 0803.

Tháng

Toàn quốc, cấp tnh và ngành công nghiệp cấp I, cấp II, cấp IV, sản phẩm công nghiệp chyếu

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

3

Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa

Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động bán buôn, bán l hàng hóa, sa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ khác

- Tổng doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

- Doanh thu theo nhóm, ngành hàng;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1001.

Tháng

Cấp tnh và toàn quốc

4

Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác

Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thkinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, dịch vụ viễn thông, lập trình máy vi tính và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, dch vụ thông tin, dịch vụ kinh doanh bất động sản, hành chính và hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí, dịch vụ khác

1. Điều tra hàng tháng:

- Tng doanh thu dịch vụ lưu trú; Một s chtiêu về lượng của các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều tra: Số lượt khách, ngày khách của cơ s lưu trú, doanh thu thun hàng chuyển bán;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quc gia mã số 1002.

- Tổng doanh thu dịch vụ khác, bao gồm: Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản; Doanh thu dịch vụ hành chính và hỗ trợ; Doanh thu dịch vụ giáo dục và đào tạo; Doanh thu dịch vụ y tế; Doanh thu hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí; Doanh thu dịch vụ khác.

- Một số chỉ tiêu về lượng ca các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều tra: Số lượt khách, ngày khách do cơ sở lữ hành phục vụ, doanh thu thuần hàng chuyên bán.

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1003.

2. Điều tra hàng quý:

- Tng doanh thu dịch vụ viễn thông, lập trình máy vi tính và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, dịch vụ thông tin;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã s1311 và tính giá trị sn xuất quý, 6 tháng.

Tháng, Quý

Cấp tỉnh và toàn quốc

5

Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sn xuất kinh doanh cá thể kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp, kho bãi, đại lý và dịch vkhác hỗ trợ cho vận tải thuộc tất cả các ngành đường

- Doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp hàng hóa, kho bãi, đại lý và các dịch vụ khác hỗ trợ vận tải;

Thu thập chỉ tiêu thng kê quc gia mã số 1201.

- Khối lượng hành khách vận chuyển;

- Đơn giá hành khách vận chuyển;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1202.

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển;

- Đơn giá hàng hóa vận chuyển;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 1203.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1101 và 1102.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 9.1.1 và 9.1.2.

Tháng

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Giá

6

Điều tra giá tiêu dùng (CPI)

Các mặt hàng và dịch vụ đại diện; Sạp hàng, quầy hàng, điểm bán hàng (chuyên bán lẻ), cơ skinh doanh dịch vụ, cơ quan trường học, cơ sở khám chữa bệnh

- Điều tra mức giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng;

Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1101, 1102, 1103.

- Cung cấp, bổ sung thông tin tính chỉ tiêu thống kê quc gia mã số 1105.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã s 1001 và 1002.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 2.4.3.

3 lần/tháng

Thành thị, nông thôn, cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

B. ĐIỀU TRA QUÝ

Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư

7

Điều tra hoạt động xây dựng

Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng; UBND xã/phường/thị trn có đầu tư xây dựng; các công trình xây dựng do dân đóng góp và tự đầu tư xây dựng; hộ dân cư có đầu tư xây dng

1. Điều tra hàng quý:

- Nhóm chtiêu nhận dạng đơn vị điều tra; Nhóm chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm chỉ tiêu về công trình xây dựng thực hiện trong k; Nhóm chỉ tiêu nhận đnh về tình hình sản xuất kinh doanh;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 0501.

2. Điều tra hàng năm:

- Nhóm chỉ tiêu nhận dạng đơn vị điều tra; Nhóm chtiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm chỉ tiêu về công trình xây dựng thực hiện trong kỳ;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0501.

- Nhóm chtiêu về nhà xây dựng mới hoàn thành trong năm;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã s 0405.

Quý, Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

8

Điều tra vốn đầu tư thực hiện

Điều tra Quý: Doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị cho sn xuất kinh doanh và doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có thực hiện đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh; Trang trại có thực hiện đầu tư trong kỳ cho sản xuất kinh doanh; Hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Điều tra năm: Trang trại có thực hiện đầu tư trong kỳ cho sản xuất kinh doanh; Hộ dân cư có đu tư cho sản xuất kinh doanh trong kỳ điều tra; Đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế và trợ giúp xã hội có thực hiện đu tư; Xã/phường/thtrấn quản lý xây dng các dự án, công trình xã hội hóa; STài chính; Đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính ca bộ, ngành Trung ương.

1. Điều tra hàng quý:

- Nhóm chỉ tiêu nhận dạng về chđầu tư; Nhóm chỉ tiêu kết quả vốn đu tư thực hiện chia theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư, tnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã s 0401, 0402.

- Vốn đầu tư thc hiện ca các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0403.

2. Điều tra hàng năm:

- Nhóm chỉ tiêu nhn dạng vchủ đầu tư; Nhóm chỉ tiêu kết quả vốn đầu tư thực hiện chia theo nguồn vốn đầu tư, khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Nhóm chỉ tiêu về công trình hoàn thành và năng lực mới tăng;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0401, 0402, 0403, 0404.

- Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0302, 0403 và 0410.

Quý, Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Giá

Điều tra giá sản xuất tính chỉ sgiá theo quý, gồm:

9

Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

Các mặt hàng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đại diện cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; Các ca hàng vật tư nông nghiệp, ca hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy, xí nghiệp, các cơ ssản xuất, các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

- Điều tra mức giá của người sản xuất khi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng vào sản xuất;

(Bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến nhà sn xuất nhưng không bao gồm VAT);

Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã s 1104.

Tháng

Một số tnh, cấp vùng và toàn quốc

10

Điều tra giá sản xuất hàng hóa

Các mặt hàng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sn đại diện; Các sản phẩm công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện, khí đốt và nước; Cơ sở sn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thy sản; nông trường, lâm trường; trạm trại; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; hộ dân cư; Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở trực tiếp sản xuất ra các sn phm công nghiệp

- Điều tra mức giá sản xuất hàng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (không bao gồm VAT);

- Điều tra mức giá sn xuất hàng công nghiệp (không bao gồm VAT);

Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1105.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1003.

Tháng

Một stỉnh, cấp vùng và toàn quốc

11

Điều tra giá sn xuất dịch vụ

Các sản phm dịch vụ đại diện; Đơn vị, cơ strực tiếp sn xuất ra các sn phẩm dịch vụ

- Điều tra mức giá cước đường bộ, đường thủy, đưng st, đường hàng không và dịch vụ kho bãi, bốc xếp, bưu chính và chuyn phát (không bao gồm VAT);

- Điều tra mức giá dịch vụ thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ, hành chính;

Thu thập phục vụ tính ch tiêu thống kê quc gia mã số 1105.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã s 1003.

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

12

Điều tra giá bất động sản

Các loại bất động sản là nhà ở, đất nền, văn phòng cho thuê đại diện trên thị trường; Các loại dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Các công ty kinh doanh bất động sn và dịch vụ bất động sn; các sàn giao dịch bt động sn; Các cơ quan quản lý, theo dõi giao dịch thtrường bất động sản

- Điều tra mức giá nhà , đất nền, văn phòng cho thuê trên thtrường;

- Điều tra mức giá dịch vụ tư vn, môi giới, quản lý bất động sản;

Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1107.

Tháng

Một số tỉnh, cấp vùng và toàn quốc

13

Điều tra giá tiền lương

Tiền lương theo ngành nghề, công việc; Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI

- Điều tra mức tiền lương;

Thu thập phục vụ tính chỉ tiêu thống kê quc gia mã số 1108.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1004.

Quý

Một số tnh, cấp vùng và toàn quốc

14

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu

Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đại diện; Doanh nghiệp kinh doanh xut khẩu, nhập khẩu hàng hóa

- Điều tra mức giá xuất khẩu (giá FOB);

- Điều tra mức giá nhập khu (giá CIF);

Thu thập phục vụ tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1109, 1110.

Tháng

Một số tnh và toàn quốc

C. ĐIỀU TRA NĂM

Vụ Thng kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

15

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa k

Lao động tham gia sn xut nông, lâm, nghiệp và thủy sn và các điều kiện sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (đất đai, diện tích, vật nuôi, máy móc thiết bị, .... phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sn), hệ thống hạ tầng nông thôn phục vụ sn xuất và đời sống ca dân nông thôn; Các hộ tham gia hoạt động nông nghip, lâm nghiệp và thủy sản; trang trại; Doanh nghiệp, HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản; các UBND xã.

- Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: số lượng đơn vị sn xut; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sn xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; tiếp cận thông tin ca các đơn vị sn xuất; thực hiện truy xut nguồn gc sản phẩm, liên kết sản xuất nông lâm thủy sản; tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thy sản tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng ca biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển kinh tế trang trại; vai trò của phụ nữ; kết quhoạt động tự sản, tự tiêu ca các hộ gia đình,... trong sn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Thực trạng nông thôn: thực trạng và những chuyển biển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường;...); vệ sinh môi trường nông thôn;

- Thông tin về cư dân nông thôn: khả năng huy động vốn, tình hình vay vn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sn xut nông, lâm nghiệp và thủy sản; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tình hình sử dụng điện, nước sạch cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sc khỏe ban đu;...

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0303.

- Số trang trại, lao động trong các trang trại;

- Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản trang trại sử dụng;

- Giá trị sn phẩm sản xuất và dịch vụ của trang trại;

- Giá trsản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sn;

- Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ nông, lâm nghiệp;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thng kê mã số 0307, 0308, 0309, 0601 và 0603.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 5.5.6.

Thu thập thông tin chỉ Tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 0312.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê giới quc gia (dự tho) mã s 0202.

Năm

Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quc

16

Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp

Cây hàng năm và cây lâu năm; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây nông nghiệp, phường/thị trấn (có tng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 05 ha một vụ hoặc cây lâu năm trên 5 ha).

- Diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp hàng năm hiện có đến thời điểm điều tra;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quc gia mã số 0801.

- Diện tích cây lâu năm hiện có tại thời điểm điều tra, diện tích cho sản phẩm các loại cây lâu năm hiện có đến thời điểm điều tra; diện tích cây lâu năm trồng mới trong 12 tháng qua;

- Sản lượng cây giống hoa, rau sn xuất trong vụ/năm;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quc gia mã số 0802.

- Sn lượng lương thực có hạt bình quân đu người;

Thu thập thông tin chtiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0602.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0701.

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quốc

 

Cây hàng năm

 

 

Vụ

 

 

Vụ Đông

Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây vụ Đông, phường/thị trấn có gieo trồng trên 5 ha cây vụ Đông trong vụ điều tra.

 

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quốc

 

Vụ Đông xuân

Diện tích gieo trng cây hàng năm vụ Đông xuân; Thôn (ấp, bản) có gieo trng cây hàng năm, phường/thị trn có gieo trồng cây hàng năm trên 5 ha.

 

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quốc

 

Vụ Hè thu

Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè thu; Thôn (p, bản) có gieo trồng cây hàng năm, phường/thị trấn có gieo trồng cây hàng năm trên 5 ha.

 

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quc

 

Vụ Thu đông

Diện tích gieo trồng cây lúa vụ Thu đông; Thôn (ấp, bản) có gieo trồng cây lúa, phường/thị trn có gieo trồng trên 5 ha lúa (các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long).

 

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quc

 

Vụ Mùa

Diện tích gieo trng cây hàng năm vụ Mùa; Thôn (ấp, bn) có gieo trồng cây hàng năm, phường/thị trn có gieo trng cây hàng năm trên 5 ha.

 

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quc

 

Cây lâu năm

Diện tích gieo trồng cây lâu năm; Thôn (ấp, bản) có gieo trng cây lâu năm; phường/thị trấn có gieo trồng cây lâu năm trên 5 ha.

 

Năm

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quc

17

Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm

Các loại cây hàng năm; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp có gieo trồng và thu hoạch cây hàng năm

- Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch trong từng vụ sản xuất;

- Sản lượng thu hoạch;

Thu thập chỉ tiêu thng kê quốc gia mã s 0804.

- Năng sut thu hoạch;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0803.

- Sản lượng bán ra, doanh thu từ sản phẩm bán ra;

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thy sản;

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân đu người;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0601, 0602.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0701.

Vụ

 

 

Cây lúa

Cây lúa; Hộ thực tế có gieo trồng lúa tại địa bàn điều tra

- Diện tích gieo trng, diện tích thu hoạch cây lúa;

- Sản lượng thu hoạch;

- Sản lượng và doanh thu bán thóc;

- Sản lượng tự sản, tự tiêu dùng ca hộ.

 

Cấp huyện, cấp tnh và toàn quốc

 

Vụ Đông xuân

 

 

 

 

 

Vụ Hè thu

 

 

 

 

 

Vụ Thu đông

 

 

 

 

 

Vụ Mùa

 

 

 

 

 

Cây hàng năm khác

Năng suất, sn lượng các loại cây hàng năm khác; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp thực tế có gieo trồng các loại cây hàng năm khác tại địa bàn theo vụ điều tra.

- Diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch các loại cây hàng năm khác;

- Sản lượng thực thu (Riêng đi với Doanh nghiệp, HTX gồm sản lượng lúa và cây hàng năm khác);

- Sản lượng và doanh thu bán các loại sản phẩm cây hàng năm khác;

- Sản lượng tự sản, tự tiêu dùng của hộ.

 

Cấp tnh và toàn quốc

 

Vụ Đông

 

 

 

 

 

Vụ Đông xuân

 

 

 

 

 

Vụ Hè thu

 

 

 

 

 

VHè Mùa

 

 

 

 

18

Điều tra năng sut sn lượng cây lâu năm

Các loại cây lâu năm; Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp thc tế trồng và thu hoạch sản phẩm cây lâu năm tại địa bàn điều tra

- Đối với hộ, trang trại: diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm, năng suất, sản lượng thu hoạch; sản lượng đlại tiêu dùng tại hộ;

- Đi với các doanh nghiệp: diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm, sản lượng cây lâu năm, số cây phân tán cho sn phẩm và sản lượng cây phân tán cho sản phẩm;

- Sản lượng và doanh thu sản phẩm bán ra từ hoạt động trồng cây lâu năm;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0803, 0804.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trng thủy sản;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã s 0601.

Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

19

Điều tra chăn nuôi

 

- Slượng vật nuôi tại thời điểm điều tra;

- Sản lượng sn phẩm chăn nuôi sản xuất trong kỳ điều tra;

- Sản lượng và doanh thu sn phm chăn nuôi bán ra;

- Số ợng và doanh thu hoạt động khai thác chim yến;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0806, 0807.

Quý

- Slượng vật nuôi: Cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc;

- Sản lượng và doanh thu: Cấp tỉnh và toàn quốc

 

Điều tra chăn nuôi 01/01

Gia súc, gia cầm và vật nuôi khác; Thôn (ấp, bn, tổ dân phố), Doanh nghiệp, HTX, tchức chăn nuôi khác và hộ có chăn nuôi và đơn vị khai thác sản phm từ chim yến

 

 

 

 

Điều tra chín nuôi 01/4

Lợn, gà, vt, ngan; Doanh nghiệp, HTX, tổ chức chăn nuôi khác và hộ có chăn nuôi

 

 

 

 

Điều tra chăn nuôi 01/7

Lợn, gà, vịt, ngan; Doanh nghiệp, HTX, tổ chc chăn nuôi khác và hộ có chăn nuôi

 

 

 

 

Điều tra chăn nuôi 01/10

Lợn, gà, vịt, ngan; Doanh nghiệp, HTX, tchức chăn nuôi khác và hộ có chăn nuôi

 

 

 

20

Điều tra thủy sản

Các loại thủy sn (cá, tôm, thủy sn khác) thu được từ hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản, giống thủy sản và tàu thuyền khai thác thủy sn biển; Các đơn vị có hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản bao gồm; Xã, phường/thị trấn (riêng khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thôn, ấp), Doanh nghiệp, HTX, tổ chức khác, các hộ sản xuất, tàu thuyền khai thác thủy sn biển

- Diện tích nuôi trồng thủy sản chia theo loại mặt nước, loại thủy sản và phương thức nuôi trồng; số lồng, bè nuôi thủy sản; số hộ và thể tích nuôi trồng thủy sản bể, bồn;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0810.

- Số lượng và công suất tàu thuyền khai thác thủy sản;

- Số ngày hoạt động ca tàu thuyền khai thác thủy sản biển;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 0812.

- Sn lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác;

- Slượng con giống và số tiền bán ging thủy sản;

- Sản lượng và doanh thu sản phẩm thủy sản bán ra;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 0811.

- Giá tr sn phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sn;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0601.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0702.

 

 

 

Điều tra sản lượng khai thác thủy sản biển

Sn phẩm thủy sản thu được từ khai thác từ biển; Tàu, thuyền có động cơ tham gia khai thác biển ca 28 tỉnh ven biển và Long An

- Số ngày hoạt động của tàu thuyền khai thác thủy sản biển;

- Sn lưng thủy sản khai thác;

- Sản lượng và doanh thu sản phẩm thy sn bán ra.

Tháng (công bố hàng Quý)

Cấp tnh và toàn quốc

 

Điều tra nuôi trồng thủy sn

 

 

Năm

 

 

Điều tra thủy sn 01/6

Các loại thủy sản thu được từ nuôi trồng, tàu thuyền khai thác thủy sn biển có động cơ; Xã, phường/thị trấn, thôn (ấp, bản), Doanh nghiệp, HTX, hộ sn xuất thuộc các tnh trọng điểm vnuôi trồng thủy sản (Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai và các tnh thuộc vùng ven biển, vùng Đồng bng sông Cửu Long)

- Diện tích nuôi trồng thy sản chia theo loại mặt nước, loại thy sản và phương thức nuôi trồng; số lồng, bè nuôi thủy sn; số hộ và thể tích nuôi trng thủy sản bể, bồn;

- Sản lượng thủy sn nuôi trồng, khai thác;

- Số lượng con ging và số tiền bán ging thủy sản;

- Sản lượng và doanh thu sn phẩm thủy sản bán ra.

6 tháng

Cấp tnh và toàn quốc

 

Điều tra thủy sản 01/12

Các loại thủy sản thu được từ nuôi trồng và khai thác thủy sản ni địa, tàu thuyền khai thác thủy sản; Xã, phường/thị trấn, thôn (ấp, bn), Doanh nghiệp, HTX, hộ sn xuất của các tỉnh

 

Năm

Cấp tnh và toàn quốc

21

Điều tra lâm nghiệp

Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cây giống lâm nghiệp, cây lâm nghiệp trồng phân tán; Thôn, ấp bn, tiểu khu có rừng, Doanh nghiệp, HTX, tchức kinh tế, Ban qun lý rừng, tchức khác là các chủ rừng có hoạt động sn xut lâm nghiệp, trang trại có rng trồng, hộ thuộc thôn có rng

- Diện tích rừng trồng mới;

- Diệu tích rừng trồng được chăm sóc;

- Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh;

- Diện tích ươm giống và số cây giống lâm nghiệp sn xuất;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0808.

- Diện tích và sản lượng gỗ khai thác;

- Sn phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ khai thác, thu nhặt từ rừng và từ cây lâm nghiệp trồng phân tán;

- Diện tích rừng được bo vệ; chi phí của hoạt động và chăm sóc rừng trng;

- Sản lượng và doanh thu bán ra các sn phẩm lâm nghiệp;

- Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0809.

Năm

Cấp tnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Công nghiệp

22

Điều tra doanh nghiệp

Văn phòng Tập đoàn, văn phòng Tổng công ty, doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập chịu sự điều tiết bởi Luật doanh nghiệp và các đơn vị cơ strực thuộc doanh nghiệp; hợp tác xã; Tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn ngành

- Số lượng doanh nghiệp; số lao động, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, vốn đầu tư; tài chính, tín dụng;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0304, 0307.

- Tài sản và các thông tin chuyên ngành kinh tế;

Thu thập chtiêu thống kê quốc gia mã số 0305, 0306.

- Tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao;

- Tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao so với giá trsản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;

- Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp;

- Doanh thu kinh doanh bất động sản;

- Năng lc hiện có và năng lực mới tăng ca các cơ s lưu trú;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 0302, 0403, 0501, 0701, 0702 và 1202.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thng kê ASEAN mã số 0801.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 9.2.1 và 9.2.2.

Năm

Toàn quốc, cấp vùng, cp tnh, ngành kinh tế, loại hình doanh nghiệp

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

23

Kho sát mc sống dân cư Việt Nam năm 2020

Các thành viên trong hdân cư; Hộ dân cư và Các xã có hộ dân cư được khảo sát

1. Đối vi hộ:

- Thu nhập;

- Chỉ tiêu;

- Nhân khu học, giáo dục, y tế, việc làm, đ dùng lâu bn, nhà ở, điện, nước, vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp;

Thu thập chỉ tiêu thng kê quốc gia mã số 1802, 1803, 1805 và 1806.

Thu thập thông tin: Tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục phục vụ tính toán chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1801.

- Chỉ tiêu cho giáo dục bình quân đầu người ca hộ dân cư; Chỉ tiêu cho y tế bình quân đầu người của hộ dân cư; Chỉ tiêu cho văn hóa, ththao bình quân đầu người của hộ dân cư; Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng; Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người ca nhóm hộ có thu nhập cao nhất so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất; Chỉ tiêu bình quân đầu người 1 tháng; Mức tiêu dùng một số mặt hàng chyếu bình quân đầu người 1 tháng; Cơ cấu nhà ca hộ dân cư; Tỷ lệ hộ dân cư có một số đồ dùng lâu bền và Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê mã số 1003, 1101, 1201, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 và 1307.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 và 1510.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 3.7.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1 và 11.1.1.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 1001, 1002 và 1003.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê giới quốc gia (dự thảo) mã số 0109, 0223, 0224 và 0225.

2. Đối với xã:

- Thông tin chung về dân s và dân tộc cư trú trên địa bàn xã điều tra;

- Kết cấu hạ tầng; điện, đường, trường, trạm, chợ, nguồn nước;

- Tình trạng kinh tế;

- Một số thông tin cơ bn về tình hình kinh tế xã hội.

Năm 4 lần

Toàn quốc, Thành thị - nông thôn, cấp vùng và cấp tnh (các chỉ tiêu về chi tiêu suy rng đến Toàn quốc; Thành thị - nông thôn, cấp vùng)

 

Lần 1

 

 

Tháng 3

 

 

Lần 2

 

 

Tháng 6

 

 

Lần 3

 

 

Tháng 9

 

 

Lần 4

 

 

Tháng 12

 

Vụ Thống kê Dân số và Lao động

24

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01 tháng 4 năm 2020

Hộ dân cư và nhân khu thực tế thường trú tại hộ

- Thông tin chung về dân số: họ tên nhân khu thực tế thường trú, giới tính, tình hình di cư, tình hình đi học, tình trạng hôn nhân,...;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0102, 0103, 0104, 0105, 0107, 0108, 0111, 0112.

- Thông tin về người chết của hộ: thông tin về sngười chết, các nguyên nhân chết, tình hình tử vong mẹ;

- Thông tin liên quan đến sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sn ca phụ nữ 10-49 tuổi;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0106, 0109, 1603, 1604.

- Tsố giới tính của dân số;

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ;

- Số năm đi học bình quân;

- Số năm đi học kỳ vọng;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoch, đầu tư và thống kê mã số 0101, 0102, 1001 và 1002.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 1402 và 1403.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã số 3.1.3, 3.1.5, 3.6.1, 3.6.2, 4.6.1 và 5.1.1.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê Thanh niên Việt Nam mã số 0201, 0202, 0205, 0206, 0607 và 0703.

- Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê giới quốc gia (dự thảo) mã số 0101, 0102, 0103, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0111, 0406, 0407, 0409 và 0503.

Năm

Số liệu đại diện cho cấp tỉnh, thành thị và nông thôn, cấp vùng và toàn quc

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

25

Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

- Các chỉ tiêu chung; Trị giá dịch vụ xuất khẩu; Trị giá dịch vụ nhập khu; Nước đi tác; Loại dịch vụ;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1008, 1009.

Thu thập thông tin chtiêu thống kê ASEAN mã số 0902.

6 tháng, Năm

Toàn quốc, một số loại dịch vụ

26

Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch

Các thành viên hộ gia đình; Hộ gia đình

- Thông tin chung về hộ và cá nhân trong hộ gia đình; giáo dục, nghề nghiệp;

- Thông tin du lịch nội địa và ra nước ngoài của người Việt Nam;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1008, 1708.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã s 0902

Năm

Cấp tnh và toàn quốc

27

Tng điều tra kinh tế (cơ ssản xuất kinh doanh cá thể)

Cơ ssản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thy sản)

- Nhóm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; Nhóm thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; Nhóm thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; Nhóm thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin;

- Số cơ svà lao động ca cơ s sn xuất kinh doanh cá thể;

- Kết quhoạt động sản xuất kinh doanh: tài sn, nguồn vốn, doanh thu, nộp ngân sách; Thông tin chuyên ngành;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0301, 0902, 1001, 1002, 1003, 1201, 1202, 1203, 1311, 1703.

- Tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao;

- Tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao so với giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;

- Doanh thu kinh doanh bất động sn;

- Tlệ lao động sử dụng máy tính trong các cơ s kinh tế;

- Năng lc hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú;

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thng kê mã số 0301, 0501, 0701, 0702, 0901 và 1202.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê ASEAN mã số 0301, 1101 và 1102.

Thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê VSDG mã s 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1 và 9.2.2.

Năm

Cấp huyện, cp tnh và toàn quốc

D. ĐIỀU TRA KHÁC

Vụ Thống kê Tổng hợp

28

Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng ca người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

Tổ chc, cá nhân đã và đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê do ngành Thống kê phổ biến/cung cấp trong các cơ quan Nhà nước; cơ quan Đng, đoàn thể; cơ quan thông tin đại chúng; doanh nghiệp và nhà đu tư; cơ snghiên cứu, giáo dục và đào tạo; các Đại s quán, tchức quốc tế có Văn phòng đại diện tại Việt Nam và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê khác.

Nội dung điều tra liên quan đến nhu cầu và đánh giá ca người dùng tin đối với thông tin thống kê, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu:

- Tình hình sử dng thông tin thống kê của các đối tượng dùng tin trong thời gian qua.

- Đánh giá mức độ hài lòng của các đi tượng dùng tin về thông tin thống kê nói chung và những sản phm thông tin thng kê chủ yếu của ngành Thống kê.

- Tìm hiểu triển vọng sử dụng và nhu cầu/mong đợi về thông tin thống kê ca các đối tượng dùng tin trong thời gian tới.

Năm

Cấp tỉnh và toàn quốc

Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

29

Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đng, đoàn thể, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp/tchức phi chính phnước ngoài; cơ ssản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghip, thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

- Nhóm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra;

- Nhóm thông tin về lao động, thu nhập của người lao động;

- Nhóm thông tin vkết quả, chi phí sn xuất kinh doanh;

- Nhóm thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin;

- Nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá, tùy thuộc yêu cu thực tế;

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0301. Thu thập các chỉ tiêu phn ánh giá trị phục vụ chuyển đổi năm gốc 2020.

- Thử nghiệm nội dung điều tra, ng dụng công nghệ thông tin (CAPI, Webform,...) trong thu thập thông tin, để áp dụng cho việc chuẩn bị cuộc Tổng điều tra kinh tế.

Năm 2 lần

Địa bàn mẫu, Ngành kinh tế mẫu

Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia

30

Điều tra thí điểm thu thập thông tin lập bng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2020

Doanh nghiệp; Cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể/hộ

- Kết quả và chi phí sn xuất kinh doanh năm 2019 theo 168 ngành sn phẩm của cơ s kinh tế (trừ t chc tín dụng, doanh nghiệp sự nghiệp); một schỉ tiêu tài chính năm 2019 của doanh nghiệp;

- Các khoản chi cho hoạt động theo 168 ngành sản phẩm ca các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước; hoạt động sự nghiệp: văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, dịch vụ công cộng; tchức tín dụng và doanh nghiệp sự nghiệp;

- Thu nhập và phân phi thu nhập của người lao động, đơn vị sản xuất và của Nhà nước...;

- Thuế, trợ cấp sản xuất (Thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xut khẩu, thuế sản phẩm khác…; trợ cấp sản xuất khác);

- Chỉ tiêu dùng cuối cùng của các hộ dân cư theo 168 ngành sản phm.

Năm

Địa bàn mẫu

Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường

31

Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ (MICS 6)

Trẻ em, phụ nữ trong hộ dân cư; Hdân cư và các trạm y tế xã có hộ dân cư được khảo sát

1. Đối với hộ:

- Danh sách thành viên hộ;

- Giáo dục; đặc trưng chung của hộ; tiếp cận nước và công trình vệ sinh; sử dng nhiên liệu; rửa tay; lao động trẻ em và xử phạt trẻ em.

2. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi:

Thông tin về trem dưới 5 tuổi sống trong hộ;

- Đăng ký khai sinh; phát triển trẻ thơ; bú sữa mẹ; tiêm chng; chăm sóc khi ốm, bệnh.

3. Đi với phụ nữ 15-49 tuổi:

- Thông tin cơ bản của phụ n 15-49 tui sống trong hộ;

- Tiếp cận công nghệ thông tin; lịch sử sinh đẻ; ước muốn lần sinh gần nhất; chăm sóc sau sinh; biện pháp kế hoạch hóa gia đình; nhu cu chưa được đáp ứng; thái độ với bo lực gia đình; hôn nhân và HIV/AIDS.

4. Đi với trạm y tế xã:

- Ghi chép sổ thẻ tiêm chng ca xã.

Năm

Toàn quốc, Thành thị - nông thôn, cấp vùng

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất:

1. Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương:

a) Các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

- Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin;

- Vụ Thống kê Tổng hợp;

- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

- Vụ Thống kê Công nghiệp;

- Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản;

- Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;

- Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư;

- Vụ Thống kê Giá;

- Vụ Thống kê Dân số và Lao động;

- Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường;

- Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch tài chính;

- Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng;

- Thanh tra;

- Văn phòng (có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).

* Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 65/2013/QĐ-TTg
(VB hết hiệu lực: 20/05/2020)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

"a) Các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

- Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin;

- Vụ Thống kê Tổng hợp;

- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

- Vụ Thống kê Công nghiệp;

- Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản;

- Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;

- Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư;

- Vụ Thống kê Giá;

- Vụ Thống kê Dân số và Lao động;

- Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường;

- Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch tài chính;

- Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê;

- Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)."*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 748/QĐ-TCTK   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê   Người ký: Nguyễn Bích Lâm
Ngày ban hành: 30/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 748/QĐ-TCTK

269

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438381