• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Mục II của đơn giá vận chuyển và san nền bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 2155/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 748/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỤC II CỦA ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ SAN NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM CÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2155/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009 ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 246/TTr-SXD ngày 02/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Mục II của đơn giá vận chuyển và san nền bằng phương pháp bơm cát trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Đơn giá công tác bơm cát san lấp mặt bằng áp dụng theo các đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố sửa đổi và bổ sung đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

1. Các công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt dự toán công trình theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trước ngày 23/12/2014: Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

2. Các công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt dự toán công trình theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang sau ngày Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có hiệu lực áp dụng:

- Trường hợp công trình chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán, giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

- Trường hợp công trình đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng căn cứ đơn giá bơm cát theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang để điều chỉnh hợp đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Đăng Công báo tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 748/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 17/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 748/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271742