• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 75/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 75/2001/QĐ-BKH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75/2001/QĐ-BKH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 28/02/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2001   Số công báo: Số 23
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/02/2001, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Quyết định 75/2001/QĐ-BKH về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh Nghiệp.

Trung tâm Thông tin doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, trước mắt tập trung xây dựng hệ thống thông tin về doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Định kỳ cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước.

Cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được thu phí theo quy định.

3. Thu nhập các thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh và xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp cho các Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương.

5. Tham mưu cho Bộ ban hành theo thẩm quyền những văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ biểu mẫu phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh, quy định chế độ báo cáo và kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh.

6. Công bố thông tin về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin về pháp luật trong kinh doanh.

7. Được quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, nhận sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để thực hiện việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh  nghiệp.

Từ khóa: Quyết định 75/2001/QĐ-BKH

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17329