• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 75/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ nội dung "Có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý" tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định 64/2015/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Quyết định 75/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ NỘI DUNG"CÓ ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN XEM XÉT CHỜ XỬ LÝ" TẠI ĐIỂM D KHOẢN 3 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2015/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1593/STP-VB ngày 12/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý” tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

Lý do: Không phù hợp với nguyên tắc khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp và Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 20/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 75/2017/QĐ-UBND

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375124