• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Dự án định canh định cư tập trung làng Kon Ma Ha, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 758/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ TẬP TRUNG LÀNG KON MA HA, XÃ HÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt Dự án định canh định cư tập trung làng Kon Ma Ha, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt điều chỉnh Dự án định canh định cư tập trung làng Kon Ma Ha, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 50/TTr-SXD ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án định canh định cư tập trung làng Kon Ma Ha, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với những nội dung sau:

I. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2, 3 mục I, Điều 1 Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh giảm hạng mục giếng khoan sâu 160 m.

- Bổ sung hệ thống cấp nước tự chảy gồm:

+ Bổ sung tường ngăn nước đầu nguồn: số lượng 01 cái, tường ngăn nước bằng bê tông đá 10 x 20 mác 200, đục lỗ thu nước, lắp đặt các phụ kiện thu nước hoàn chỉnh.

+ Bổ sung bể lọc nước đầu nguồn 01 cái dung tích 8m3.

+ Hố van mạng đường ống 02 cái, dùng để xả cặn mạng đường ống.

+ Mạng đường ống cấp nước: Tổng chiều dài 3.144m, ống HDPE D63mm dày 4,7mm; các đoạn ống đi qua khe suối lồng ống thép D90mm dày 2,9mm và các phụ kiện kèm theo được đầu tư hoàn chỉnh.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 7.622.362.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng), trong đó:

TT

Thành phn chi phí

Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 (đồng)

Tổng mức đầu tư điều chỉnh (đồng)

 

Tổng mức đầu tư

7.191.000.000

7.622.362.000

1

Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng

4.890.000.000

5.321.362.000

2

Vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ

1.139.000.000

1.139.000.000

3

Vốn hỗ trợ phương thức sản xuất

90.000.000

90.000.000

4

Vốn hỗ trợ ngân sách xã

72.000.000

72.000.000

5

Vốn địa phương và vốn lồng ghép

1.000.000.000

1.000.000.000

3. Thời gian thực hiện hệ thng cấp nước sinh hoạt tự chảy: Năm 2016.

4. Tổ chức lập thiết kế dự toán hạng mục cấp nước sinh hoạt tự chảy: Doanh nghiệp tư nhân tư vấn thiết kế Đông Phương.

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy đảm bảo đạt công suất cung cấp cho dự án và làm nguồn nước dự phòng cung cấp cho trung tâm xã và trường học trong mùa nắng hạn.

6. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương năm 2015 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2016 và phần còn thiếu Ngân sách huyện Đak Đoa tự cân đối.

7. Trách nhiệm Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về hồ sơ thiết kế, dự toán; tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Nhà nước; công trình phải đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích về vốn đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng.

II. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 01/9/2009; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD, NL.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 758/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 758/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329654