• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử

 

Quyết định 7603/QĐ-BYT năm 2018 về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 7603/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7603/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 ca Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều ca Luật bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh mục dùng chung, phiên bản số 6, gồm 11 (mười một) danh mục sau:

1. Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương;

2. Danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện;

3. Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện;

4. Danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị;

5. Danh mục mã thuốc tân dược;

6. Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

7. Danh mục mã bệnh y học cổ truyền;

8. Danh mục mã vật tư y tế;

9. Danh mục mã máu và chế phẩm máu;

10. Danh mục mã bệnh theo ICD 10;

11. Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.

Phụ lục các danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin đin tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn và trên Cổng Dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, phiên bản số 5.

Điều 3. Bộ mã danh mục dùng chung là cơ sở dữ liệu đầu vào áp dụng trong phần mềm để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo him xã hội và các đơn vị có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Điều 4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để khai thác, sử dụng được bộ mã danh mục dùng chung và trích chuyển dữ liệu điện tử kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ban chỉ đạo QG về CNTT;
-
BHXH Việt Nam;
- Sở Y tế các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ sở KBCB trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

- Phụ lục 5 ban hành kèm theo Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Phụ lục 5 ban hành kèm theo Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019
- Phụ lục 5 tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 - danh mục mã thuốc tân dược ban hành kèm theo quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- File này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã dùng chung bổ sung đối với các vật tư y tế. Danh mục mã dùng chung bổ sung ban hành kèm theo quyết định này là một phần của bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Sau đây viết tắt là Quyết định số 7603/QĐ-BYT).

Danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo quyết định này gồm 1.237 (Một ngàn hai trăm ba mươi bảy) mã vật tư y tế và 17 (Mười bảy) mã hãng sản xuất vật tư y tế, bổ sung vào Phụ lục số 08 (Danh mục mã vật tư y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT.

Các danh mục mà dùng chung đối với các vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, tại địa chỉ: https://moh.gov.vn
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Phụ lục 5 tại File này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019
File này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7603/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 25/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 7603/QĐ-BYT

5.966

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403736