• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Biên chế công chức


Văn bản pháp luật về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 

Quyết định 763/QĐ-BNV năm 2020 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Quyết định 763/QĐ-BNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 763/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2021 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định là 2.199 biên chế.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm

1. Quyết định giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt.

2. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính:
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 763/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 12/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 763/QĐ-BNV

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456953