• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp


 

Quyết định 764/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 764/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định s55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-585 ngày 06/01/2020 của Trưởng Ban Chđạo Chương trình htrợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp- Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 của Chương trình htrợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-STP ngày 03/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND t
nh;
- Hội Luật gia t
nh;
- Đoàn Luật s
ư tnh;
- Đài PTTH Hưng Yên;
- Báo Hưng Yên,
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCHảo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Quỳnh

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 764/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 11/QĐ-585 ngày 06/01/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch htrợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

b) Htrợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật; đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành và mở rộng mạng lưới tư vấn pháp luật gm: Luật sư, Luật gia, Tư vn viên pháp luật...

c) Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hưng Yên.

d) Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Công tác htrợ pháp lý cho doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định s55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về htrợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện đồng bộ về nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp đối với các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Đổi mới phương thức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh.

d) Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Nội dung

Thực hiện rà soát và cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh các văn bản quy phạm phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; rà soát các văn bản do tỉnh ban hành liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp, như: Các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ, các thủ tục hành chính,...đđăng tải trên Công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phi hợp: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh); các sở, ban, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu vụ việc, vướng mắc pháp lý

a) Nội dung

Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điu 6, khoản 5 Điu 7 và khoản 1 Điều 8, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP , cụ thể:

- Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này;

- Các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật;

- Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan;

- Văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh); Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản QPPL

a) Nội dung

Biên soạn, phát hành và tổ chức phổ biến các tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp với các hình thức dễ hiểu và dễ áp dụng.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; Báo Hưng Yên, UBND cấp huyện.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trên cơ sở xây dựng phiếu khảo sát các lĩnh vực pháp luật cần hỗ trợ của doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho đội ngũ pháp chế các doanh nghiệp theo Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của UBND tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Chương trình htrợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Bộ Tư pháp); Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

5. Tư vấn, giải đáp và kiến nghị về pháp luật đối với doanh nghiệp

a) Nội dung

Tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giải đáp các đề nghị, kiến nghị các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách, Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

b) Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo cho việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng chuyên mục về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, htrợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Đnghị các tchức hành nghề luật sư giới thiệu, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý khi được đề nghị; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cùng với Sở Tư pháp thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ động đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do mình chủ trì để thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 764/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Đặng Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 17/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 764/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441284