• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 765/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về Quyết định 765/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định; Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 151/TTr-SNV ngày 09/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018.

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Cơ quan tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chú

Vị trí việc làm

Mã số ngạch công chức

Số lượng cần tuyển

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

TỔNG CỘNG

 

 

6

 

 

 

 

 

SỞ TÀI CHÍNH

 

1

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Quản lý dự án đầu tư

01.003

1

Thạc sĩ

Quản lý xây dựng

Bậc 3

Cơ bản

Điều chỉnh chuyên ngành đào tạo

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

1

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Tổng hợp kinh tế xã hội

01.003

1

Thạc sĩ

Quản lý kinh tế

Bậc 3

Cơ bản

Điều chỉnh trình độ và chuyên ngành

SỞ DU LỊCH

 

1

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Kế toán

06.031

1

Thạc sĩ

Kế toán

Bậc 3

Cơ bản

Điều chỉnh trình độ chuyên môn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

1

 

 

 

 

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Quản lý dịch bệnh

09.316

1

Đại học

Chăn nuôi

Bậc 2

Cơ bản

Điều chỉnh chuyên ngành đào tạo

UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN

 

1

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND

Theo dõi kinh tế ngành

01.003

1

Đại học

Tài chính - Ngân hàng

Bậc 2

Cơ bản

Điều chỉnh chuyên ngành đào tạo

UBND HUYỆN HOÀI NHƠN

 

1

 

 

 

 

 

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị

01.003

1

Đại học

Kiến trúc công trình hoặc Kỹ thuật điện, Điện tử

Bậc 2

Cơ bản

Điều chỉnh chuyên ngành đào tạo

 

PHỤ LỤC II

BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Cơ quan tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chú

Vị trí việc làm

Mã số ngạch công chức

Số lượng cần tuyển

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Tin học

 

TỔNG CỘNG

 

 

7

 

 

 

 

 

1

SỞ TÀI CHÍNH

 

1

 

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Văn thư kiêm thủ quỹ

01.004

1

Cao đẳng

Quản trị văn phòng

Bậc 1

Cơ bản

Có bằng Trung cấp Kế toán

2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

1

 

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Thẩm định chủ trương đầu tư

01.003

1

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Bậc 3

Cơ bản

 

3

SỞ XÂY DỰNG

 

1

 

 

 

 

 

 

Khối văn phòng và các phòng chuyên môn

Thủ quỹ

06.035

1

Trung cấp

Kế toán

Bậc 1

Cơ bản

 

4

UBND HUYỆN HOÀI NHƠN

 

1

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ

Quản lý tôn giáo

01.003

1

Đại học

Tôn giáo học

Bậc 2

Cơ bản

 

5

UBND HUYỆN AN LÃO

 

1

 

 

 

 

 

 

Phòng Tư pháp

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

01.003

1

Đại học

Luật học

Bậc 2

Cơ bản

 

6

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

 

 

2

 

 

 

 

 

6.1

Thanh tra huyện

Thanh tra

01.003

1

Đại học

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Bậc 2

Cơ bản

 

6.2

Văn phòng HĐND và UBND

Theo dõi kinh tế ngành

01.003

1

Đại học

Quản trị kinh doanh

Bậc 2

Cơ bản

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 765/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 765/QĐ-UBND

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379104