• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Quyết định 769/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 769/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI SỬ DỤNG ĐẤT CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SAU NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030;

Xét Tờ trình số 329/TTr-CHK ngày 22/01/2019 và số 1713/TTr-CHK ngày 23/4/2019 của Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh một số hạng mục công trình Cảng hàng không quốc tế Vinh - Tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 376/KHĐT ngày 26/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phạm vi sử dụng đất Cảng hàng không quốc tế Vinh với các nội dung như sau:

Điều chỉnh nội dung Điểm n Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không là 447,3701 ha, trong đó:

- Diện tích đất khu bay sử dụng chung: 330,1365 ha.

- Diện tích đất khu hàng không dân dụng: 78,7690 ha.

- Diện tích quy hoạch đất quốc phòng: 38,4646 ha.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ GTVT.

2. Giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch; cập nhật các nội dung quy hoạch chi tiết nêu trên vào quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của Cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
ng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL, Công thương;
- U
BND tnh Nghệ An;
- Các Thứ trưởng;
- Cục H
àng không Việt Nam;
- C
ác TCT: Cảng HKVN, HKVN, Quản lý bay VN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT,Vụ KHĐT(07).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 với các nội dung chính như sau:
...
3. Nội dung quy hoạch điều chỉnh:
...
n) Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không: 602,53 ha (Đất theo quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2006 là 445,01 ha; Đất bổ sung theo quy hoạch điều chỉnh là 157,52 ha), trong đó:

- Đất của HKDD quản lý khoảng: 75,22 ha;

- Đất do quân sự quản lý khoảng: 238,70 ha;

- Đất dùng chung do dân dụng quản lý khoảng: 288,61 ha.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 04/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 769/QĐ-BGTVT

832

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413154