• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín


 

Quyết định 769/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Quyết định 769/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 769/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Công văn số 7020/BTC-NSNN ngày 14/6/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2018; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019; Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 cua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-BDT ngày 08/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (Kế hoạch số 25/KH-BDT ngày 08/5/2020 của Ban Dân tộc tỉnh), với nội dung sau:

1. Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn:

- Số lượng: 141 người, trong đó đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 124 người; đại biểu các sở, ngành và các huyện, thành phố 17 người.

- Thời gian: 03 ngày.

- Địa điểm: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Cung cấp thông tin: Cấp 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc cho 124 người người có uy tín.

3. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người có uy tín

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời; số lượng thăm hỏi: 12 người.

4. Tiếp đón đoàn đại biểu người có uy tín các tỉnh đến tham quan và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận: Số lượng đoàn, số lượng người thanh toán theo thực tế.

5. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:

- Số lượng: 160 người (người có uy tín trong đồng bào DTTS: 124; đại biểu khách mời: 36);

- Khen thưởng người có uy tín (bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh): số lượng không quá 23 đại biểu.

- Thời gian: dự kiến trong tháng 6/2020.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, thanh quyết toán theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT, PCT Lê Văn Bình;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN), KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 769/QĐ-UBND

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445410