• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 77/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ DI TÍCH TỈNH VÀO BẢO TÀNG TỈNH TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 15/02/2017.

Chuyển nguyên trạng biên chế, viên chức, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, của Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Khi sáp nhập có 03 Phó Giám đốc, số lượng Phó Giám đốc được tiếp tục duy trì để bảo đảm ổn định và chỉ được bổ sung khi chưa đủ 02 người.

b) Các phòng, đội, gồm:

- Phòng Hành chính - Quản trị;

- Phòng Nghiên cứu và Tuyên truyền;

- Phòng Sưu tầm và Trưng bày;

- Phòng Tu bổ và Tôn tạo di tích;

- Phòng Kiểm kê - Bảo quản.

2. Biên chế:

Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Bảo tàng tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm.

Khi sáp nhập, chuyển nguyên trạng 16 chỉ tiêu biên của Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh; tổng số 37 chỉ tiêu biên chế và 01 hợp đồng 68/2000/NĐ-CP .

Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo tàng tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và đảm bảo chế độ, quyền lợi của lãnh đạo quản lý, viên chức, người lao động của 02 đơn vị.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, biên chế, viên chức và các nội dung khác liên quan xong trước ngày 28/02/2017.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 79/QĐ- UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 14/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 77/QĐ-UBND

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342382