• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 770/QĐ-UBND về Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020, tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 770/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2020, TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 25/TTr-SKHĐT ngày 05/3/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Các ph
òng: TH, KTTC, NV;
- Lưu: VT, KTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2020, TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số
770/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh).

I. Quan điểm và mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2020

1. Quan điểm

- Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 được xây dựng đảm bảo phù hp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Thực hiện tốt công tác phối hp giữa các sở, ban, ngành chức năng và địa phương trong các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; thẩm định, phê duyệt đầu tư; quản lý đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 05/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; Chương trình hành động số 05/CTHĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 03/CTHĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 17/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

2. Mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2020

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh, trọng tâm là Khu kinh tế Thái Bình, phấn đấu số dự án và vốn đầu tư mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tăng từ 10% đến 20% trở lên so với năm 2019, trong đó:

+ Phấn đấu thu hút từ 02 nhà đầu tư trở lên được phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong Khu kinh tế Thái Bình.

+ Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án lớn, khả năng nộp ngân sách cao, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường,... vào các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình.

+ Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp đã có nhà đu tư hạ tầng như: Sông Trà, Cầu Nghìn, các cụm công nghiệp Tam Quang, Minh Lãng, Thái Dương, Trung Nê .v.v.

+ Kêu gọi thu hút đầu tư thêm từ 1 đến 2 nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phấn đấu chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh tăng 2 đến 3 bậc so với năm 2019 và nằm ở nhóm Khá trong các tỉnh, thành phố.

- Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua việc cung cấp thông tin, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất.

II. Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020

1. Triển khai công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài

a) Tiếp tục tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản: Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tìm kiếm, triển khai hợp tác với một tỉnh của Nhật Bản có những lợi thế và nhu cầu quan hệ phù hợp (trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; lĩnh vực văn hóa xã hội, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, thủy hải sản, thương mại, đào tạo và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm). Thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào Thái Bình nói chung và vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng.

- Thời gian tổ chức: Quý II /2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành TW.

b) Tchức chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga: Tập trung xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hp tác hữu nghị, thu hút đầu tư của Liên bang Nga vào Khu kinh tế Thái Bình và các lĩnh vực như phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, thủy hải sn, thương mại và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

c) Tổ chức chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Australia: Tập trung xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hp tác hữu nghị, thu hút đầu tư của Australia vào Khu kinh tế Thái Bình và các lĩnh vực như ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, chế biến sâu để tạo ra những mặt hàng có giá trị gia tăng lớn, có khả năng xuất khẩu, phát triển kinh tế biển ... và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

- Thời gian tổ chức: Quý III /2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

d) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số nước Liên minh Châu Âu (Pháp, Ý, ...) .v.v. nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị điện tử; linh kiện, động cơ ô tô; sản xuất nguyên phụ liệu hàng dệt may, .v.v. Thu hút đầu tư từ các quốc gia trên vào tỉnh Thái Bình nói chung và vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng.

- Thời gian tổ chức: Quý III/2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

e) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số nước Liên minh Châu Âu (Thụy Điển, Na Uy, ...) .v.v. nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo; điện tử; dược - y tế; xử lý rác thải, nước thải; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng .v.v. Thu hút đầu tư từ các quốc gia trên vào tỉnh Thái Bình nói chung và vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng.

- Thời gian tổ chức: Quý IV/2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

f) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử; sản xuất công nghiệp phụ trợ; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; .v.v. Thu hút đầu tư từ Hàn Quốc vào tỉnh Thái Bình nói chung và vào Khu kinh tế Thái Bình nói riêng.

- Thời gian tổ chức: Quý IV/2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

g) Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư và các Bộ, ngành TW tổ chức tại nước ngoài (hoặc theo vùng, địa phương trong nước hoặc theo lĩnh vực), bao gồm cả chương trình nghiên cứu học tập ngắn hạn.

Cơ quan thực hiện: Các sở ngành có liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Tham gia, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước

a) Tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước do các Bộ, ngành TW tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư vào Thái Bình trên các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công nghiệp sản xuất thiết bị điện, điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất thiết bị máy nông nghiệp .v.v..

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành TW, đơn vị tư vấn.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Thái Bình thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động liên hệ, đón tiếp, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành TW.

c) Tổ chức hội nghị tọa đàm với các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc .v.v.) để nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, thông qua các nhà đầu tư này thu hút thêm các doanh nghiệp nước ngoài khác đầu tư vào tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp; các sở, ngành liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam .v.v.), các tổ chức quốc tế (JETRO, JICA, KOTRA .v.v.)

d) Làm việc với các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế lớn trong nước như: Trường Hải, Lộc Trời, TH, Geleximco, Phú Thành, FLC .v.v. để tiếp tục vận động thu hút đầu tư vào tỉnh và thúc đẩy các dự án triển khai của Tập đoàn tại tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hp các sở, ngành liên quan, y ban nhân dân huyện, thành phố và các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế.

3. Công tác tư vấn, vận động đầu tư

- Tăng cường liên hệ, tiếp xúc, vận động đầu tư, nhất là với cơ quan xúc tiến đầu tư của nước ngoài, các đại diện kinh tế của Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,... để thiết lập quan hệ hp tác hỗ trợ cho tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và giới thiệu các dự án đầu tư vào Thái Bình.

- Giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm, các dự án nhà đầu tư quan tâm; cung cấp đầy đủ, cụ thể các thông tin cho nhà đầu tư; nắm sát tiến độ trin khai của các dự án, tạo điều kiện thuận lợi đ thúc đy đu tư (cả trước và sau khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và làm việc).

- Chuẩn bị chu đáo các chương trình, kế hoạch, tài chính cho các Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, tạo môi trường thuận lợi và giải quyết thủ tục nhanh gọn giúp các nhà đầu tư sớm triển khai nhanh các dự án đầu tư.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh.

4. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

a) Tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vmột slĩnh vực:

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực: Nâng cao năng lực tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Bi dưỡng kỹ năng kế toán, thuế và cập nhật các văn bản Luật mới ban hành.

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

- Tham gia các hội nghị, hội thảo, các chương trình nghiên cứu, khảo sát và gặp gỡ trao đổi hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo các chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong tỉnh, các phòng, ban chuyên môn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp.

b) Rà soát chính sách, các thủ tục quy định liên quan đến thu hút đầu tư:

- Xây dựng quy trình thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các cơ chế chính sách của Trung ương liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, thương mại dịch vụ, xã hội hóa,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về các cơ chế chính sách ưu tiên, khuyến khích đầu tư, phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh.

c) Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Đán Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) (Đề án DDCI):

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đán DDCI, tiến hành xây dựng Bảng hỏi, lựa chọn phương pháp khảo sát thu thập thông tin phù hợp, hiệu quả, đảm bảo thời gian tiến hành Đán theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức các hội thảo truyền thông về mục đích, ý nghĩa, phương pháp triển khai thực hiện Đề án tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì phối hp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2020.

d) Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình.

- Đôn đốc các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp: Sông Trà, Cầu Nghìn, Tiền Hải,... và các cụm công nghiệp: Trung Nê, Đô Lương, Thái Dương,... khẩn trương hoàn thành đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; xác định các mức giá thuê lại hạ tầng và giá các dịch vụ hợp lý để đảm bảo tính cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện và các sở, ngành liên quan.

e) Cập nhật kịp thời các nội dung về cơ chế chính sách thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh trên trang web của tỉnh, của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu các thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh, các lĩnh vực, dự án kêu gọi, các chính sách, cơ chế khuyến khích đầu tư của tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành của tỉnh.

f) Phối hợp, đôn đốc các Công ty đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh biên tập và soạn thảo, cập nhật thông tin các ấn phẩm gồm: tờ gấp, catalogue, đĩa DVD, chương trình trình chiếu Power point,... giới thiệu về các khu, cụm công nghiệp của tỉnh để cung cấp cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan.

g) Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý; giúp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp.

5. Dự kiến kinh phí Xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Thái Bình

a) Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Thái Bình: 2.880.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ; tám trăm tám mươi triệu đng).

(Có bảng Dự kiến các hoạt động và kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2020 kèm theo)

b) Nguồn kinh phí:

Theo Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung nêu trong Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, xác định mục tiêu nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm và đăng ký thời gian triển khai, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian thực hiện công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài nêu trong Kế hoạch này là thời gian dự kiến, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ xem xét quyết định thời điểm cụ thể, phù hp để triển khai.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định./.

 

BẢNG DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình)

STT

Các hoạt động

Kinh phí (đồng)

Ghi chú

 

Kinh phí Xúc tiến đầu tư 2020 (theo Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh )

2.880.000.000

 

I

Hoạt động Xúc tiến đầu tư nước ngoài (Nhật Bản, Pháp, Ý, Australia, Liên bang Nga, Na Uy, Thụy Điển ...)

2.020.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện sau khi có Quyết đnh cụ thể cử đoàn ca UBND tỉnh

II

Hoạt động Xúc tiến đầu tư trong nước

480.000.000

 

1

Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử ca Sở Kế hoạch và Đầu tư; cập nhật thông tin về tình hình đầu tư và cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư

50.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Cập nhật, chnh sa tài liệu, in ấn tài liệu về xúc tiến đầu tư; làm mới Video thu hút đầu tư vào tỉnh và Khu kinh tế Thái

210.000.000

S Kế hoạch và Đu tư

3

Tuyên truyền xúc tiến đầu tư trên các phương tiện thông tin truyền thông

70.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Tổ chức các buổi làm việc, tọa đàm xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh

150.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư

III

Hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh

380.000.000

 

1

Hoạt động ca Ban chỉ đạo, Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh

60.000.000

Sở Kế hoạch và Đu tư

2

Thực hiện các chương trình nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tổ chức các chương trình đào tạo Doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh.

320.000.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hp cùng VCCI và các đơn vị tư vấn đào tạo chuyên nghiệp.

2.1

Kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp chuyên nghiệp

40.000.000

 

2.2

Quản trị sản xuất chuyên nghiệp dành cho Ttrưởng và Quản đốc phân xưởng (Kaizen, 5S)

40.000.000

 

2.3

Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thương mại điện tử

40.000.000

 

2.4

Kế toán doanh nghiệp nhvà vừa: Chính sách thuế mới, nghiệp vụ Kế toán và Kiểm toán

40.000.000

 

2.5

Kỹ năng làm việc nhóm

40.000.000

 

2.6

Maketing hiện đại - Bán hàng chuyên nghiệp

40.000.000

 

2.7

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

40.000.000

 

2.8

Hướng dn xây dng báo cáo quyết toán tài chính cho doanh nghiệp

40.000.000

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 770/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 770/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441211