• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2014 quy hoạch đất xây dựng trụ sở Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy

Tải về Quyết định 777/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:777/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẠI PHƯỜNG BÌNH THỦY, QUẬN BÌNH THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 363/TTr-STNMT ngày 03 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có diện tích 5.362,0m2 thuộc thửa đất số 180 tờ bản đồ số 38 phường Bình Thủy, quận Bình Thủy để xây dựng Trụ sở Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm: Bản trích đo địa chính số 01/TTKTTNMT ngày 13/01/2014 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thiết lập).

Điều 2. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy xác định ranh giới khu đất nêu tại Điều 1 và chi phí đầu tư phải hoàn trả cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy theo đúng quy định.

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng Trụ sở Cục Hải quan thành phố Cần Thơ theo đúng quy định.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Cục Hải quan thành phố Cần Thơ trên đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 777/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 17/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 777/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237724