• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 778/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 778/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 161/2016/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong qun lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: S1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; S1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 phê duyệt CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tnh giai đoạn 2016 - 2020, tính đến năm 2025; S991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 về phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020; số 118/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của SKế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 79/SKHĐT-KT ngày 19/01/2017 về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự án “Hệ thống lưới điện nông thôn” vào Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ để áp dụng thí điểm đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thiết kế mẫu hoặc thiết kế đin hình dự án “Hệ thống lưới điện nông thôn” để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện.

2. Sau khi kết thúc thí điểm đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Ia H'Drai, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp v
à Phát triển nông thôn (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Bộ K
ế hoạch và Đu tư (b/c);
- TT. T
nh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP
, các PVP UBND tnh;
- Lưu: VT, NN5,
HTKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 778/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 15/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 778/QĐ-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368409