• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 779/QĐ-UBND về phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

Tải về Quyết định 779/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc quy định hệ thống điện phân phối;

Căn cứ Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 352/TTr-SCT ngày 12 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, theo các mức tiết giảm: 57 MW; 95 MW; 133 MW.

(Có phương án tiết giảm và danh sách thứ tự khách hàng ưu tiên kèm theo).

Điều 2. Công ty Điện lực Yên Bái có trách nhiệm tiết giảm công suất tiêu thụ điện theo phương án đã được phê duyệt và quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương khi xảy ra thiếu nguồn điện.

Giao cho Sở Công Thương Yên Bái theo dõi kiểm tra việc thực hiện và báo cáo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo YB, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn hệ thống:

Hiện tại nhu cầu phụ tải toàn tỉnh Yên Bái đạt công suất lớn nhất khoảng 190 MW; căn cứ vào mức độ thiếu hụt và khả năng đáp ứng nguồn theo các mức tiết giảm công suất 30%, 50% và 70% thì phương án cấp điện như sau:

1. Mức thiếu hụt và tiết giảm 30% công suất (tương ứng tiết giảm 57 MW)

1.1. Với mức thiếu hụt 30%, căn cứ vào danh sách nhóm khách hàng ưu tiên cấp điện đã được phê duyệt sẽ phải tiến hành tiết giảm công suất trên nhiều khu vực. Trường hợp này tiết giảm các phụ tải không thuộc nhóm khách hàng ưu tiên và nhóm III cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm, theo hình thức luân phiên. Cụ thể: tiết giảm phụ tải toàn bộ các khu vực:

- Xã Phú Thịnh, Văn Lãng (huyện Yên Bình) và Văn Tiến (TP Yên Bái) thuộc ĐZ 371 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 371/36-8 Văn Lãng; các xã khu vực đông hồ Thác Bà: Yên Bình, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Xuân Long... (huyện Yên Bình) thuộc ĐZ 373 A40 (Thủy điện Thác Bà) sau máy cắt 373 Z1 Bạch Hà; các xã Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên... thuộc ĐZ 375 E12-1 Yên Bái.

- Các xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 374 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 374 Z5 Vần; các xã Lương Thịnh, Hưng Thịnh, Hưng Khánh... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 373 E12-8 Ba Khe từ máy cắt 374 Z4 Lương Thịnh đến MC 374 Z1 Mỵ; các xã Minh Tiến, Y Can, Quy Mông... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 374 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 374/74-14 Minh Tiến; các xã Xuân Ái, Kiên Thành (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 372 Z2 Xuân Ái; các xã Hòa Cuông, Việt Thành, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng... (huyện Trấn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 372 Z1 Trấn Yên.

- Các xã Hoàng Thắng, Yên Hợp, Viễn Sơn ...(huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 372 Z2 Xuân Ái; các xã Yên Hưng, Yên Thái ... (huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-1 Yên Bái sau máy cắt 372 Z1 Trấn Yên; các xã An Thịnh, Đại Sơn, Đại Phác, Nà Hầu, Mỏ Vàng... (huyện Văn Yên) và An Lương (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 375 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 375 Z2 Đại Sơn; các xã Mậu Đông, Tân Hợp, Đông Cuông, Quang Minh, An Bình, Đông An... (huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 375 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 375 Z1 Mậu A; các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm thuộc ĐZ 372 E12- 2 Văn Yên; các xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp...(huyện Văn Yên) thuộc ĐZ 372 E12-2 Văn Yên sau máy cắt 372/202 Xuân Tầm.

- Các xã Khánh Hòa, An Lạc (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 371 E12-4 Lục Yên; các xã Phan Thanh, Tân Lập ... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 373 Z2 Phan Thanh; các xã Minh Chuẩn, Khai Trung... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 373/53-2 Tân Lĩnh; các xã Liễu Đô, Minh Tiến, An Phú, Vĩnh Lạc, Mường Lai... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 373/97-23 Liễu Đô; các xã Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng, Khánh Thiện, Tân Phượng... (huyện Lục Yên) thuộc ĐZ 373 E12-4 Lục Yên sau máy cắt 373 Z3 Yên Thắng.

- Các xã Đại Lịch, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La ... (huyện Văn Chấn) sau MC 371 E12-8 Ba Khe và 375 E12-8 Ba Khe; các xã Nậm Lành, Sơn A, Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ ... (huyện Văn Chấn) và xã Khau Phạ, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải) thuộc ĐZ 374 E12-2 sau máy cắt 374 Z1 Nậm Lành, máy cắt 374 Z2 Tú Lệ; các xã Thanh Lương, Suối Quyền ... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 374 E12-2 sau cầu dao phụ tải 01-1 Suối Quyền; khu vực Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và các xã Thạch Lương, Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xí Láng... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ sau máy cắt 373/15-2 Trạm Tấu; các xã Cát Thịnh, Tân Thịnh... (huyện Văn Chấn) thuộc ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ sau máy cắt 373 Z2 Đèo Ách và thuộc ĐZ 373 E12-8 Ba Khe; các xã thuộc huyện Trạm Tấu thuộc ĐZ 375 E12-2 Nghĩa Lộ sau máy cắt 375 Z1 Phúc Sơn.

Ghi chú: Một số phụ tải thuộc nhóm II có thể bị mất điện do nằm đan xen với các phụ tải thuộc nhóm III (do không có đường dây cấp nguồn riêng biệt)

1.2. Trường hợp phải ngừng cấp điện khẩn cấp theo lệnh của Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1), Điều độ viên Công ty Điện lực Yên Bái sẽ huy động tối đa công suất phát của các nhà máy thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển tại khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Văn Yên... để bù một phần thiếu hụt công suất và nhanh chóng thực hiện cắt các máy cắt đường dây, các cầu dao phụ tải đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm:

- Máy cắt 373 Z1 Bạch Hà

- Máy cắt 371/204 Hán Đà

- Máy cắt 374 Z5 Vần

- Máy cắt 374/74-14 Minh Tiến

- Máy cắt 372 Z2 Xuân Ái

- Máy cắt 375 Z2 Đại Sơn

- Máy cắt 372/202 Xuân Tầm

- Máy cắt 371 E12-8 Ba Khe

- Máy cắt 373 E12-8 Ba Khe

- Máy cắt 374 Z1 Nậm Lành

- Máy cắt 373 Z3 Yên Thắng

- Máy cắt 373/97-23 Liễu Đô

- Máy cắt 373 Z2 Phan Thanh

- Máy cắt 371/36-8 Văn Lãng

- Máy cắt 373/53-2 Tân Lĩnh

- Máy cắt 374 Z4 Lương Thịnh

- Máy cắt 371 E12-4 Lục Yên

- Máy cắt 375 E12-1 Yên Bái

- Máy cắt 375 Z1 Mậu A

- Máy cắt 373 Z2 Đèo Ách

- Máy cắt 372 Z1 Trấn Yên

- Giảm tối đa công suất các phụ tải công nghiệp trên ĐZ 371, 372, 374, 375, 378 E12-1 Yên Bái; ĐZ 377, 373 E12-9 Yên Bái: 2; ĐZ 371, 373, 375 E12-8 Ba Khe; ĐZ 372, 373 E12-2 Nghĩa Lộ; ĐZ 373, 375 E12-4 Lục Yên ...

- Giảm tối đa công suất Nhà máy xi măng Yên Bình (ĐZ 471, 472 E12-1), Nhà máy xi măng Yên Bái (ĐZ 371 E12-1 Yên Bái) chỉ chạy giấm lò.

2. Mức thiếu hụt và tiết giảm 50% công suất (tương ứng tiết giảm 95 MW)

Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 1 (trong cả trường hợp khẩn cấp và không khẩn cấp), sẽ tiến hành ngừng cấp điện tiếp các phụ tải thuộc Nhóm II cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm. Các máy cắt dự kiến sẽ cắt thêm:

- Máy cắt 372 A40 (Thủy điện Thác Bà)

- Máy cắt 373 A40 (Thủy điện Thác Bà)

- Máy cắt 373 E12-2 Nghĩa Lộ

- Máy cắt 374 E12-2 Nghĩa Lộ

- Máy cắt 375 E12-4 Lục Yên

- Máy cắt 373 E12-4 Lục Yên

- Máy cắt 378 E12-1 Yên Bái

- Máy cắt 377 E12-9 Yên Bái 2

- Máy cắt 373 E12-9 Yên Bái 2

3. Mức thiếu hụt và tiết giảm 70% công suất (tương ứng tiết giảm 133 MW)

Trường hợp này ngoài các phụ tải đã ngừng cấp điện ở mục 1 và 2, sẽ tiến hành ngừng cấp điện tiếp phụ tải thuộc Nhóm I cho đến khi đủ lượng công suất cần tiết giảm và đảm bảo công suất cấp điện cho các khách hàng quan trọng như Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Bệnh viện, nhà máy sản xuất cung cấp nước sinh hoạt... nằm trong khu vực thành phố Yên Bái.

II. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-1 Yên Bái:

1. Trường hợp sự cố mất điện toàn trạm E12-1:

Trạm 110 kV Yên Bái có tổng dung lượng đặt là 103 MVA, nhận điện từ đường dây 110kV là 174 A40 (Thủy điện Thác Bà) và 174 E12-3 (220kV Yên Bái).

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Yên Bái, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 85 MW (gần tương đương với mức tiết giảm 50%) trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110kV Ba Khe, Lục Yên, Yên Bái 2 bị hạn chế, vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải các khu vực như sau:

- Cấp điện từ trạm 110kV E12-4 Lục Yên thông qua ĐZ 375 E12-4 Lục Yên và ĐZ 375 E12-1 Yên Bái cấp vào thanh cái C31, C32 trạm E12-1 Yên Bái đóng điện cho ĐZ 372 E12-1 Yên Bái cấp cho nhà máy Z183.

- Cấp điện từ trạm 110 kV E12-8 Ba Khe thông qua ĐZ 373 E12-8 Ba Khe và ĐZ 374 E12-1 Yên Bái cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (Bệnh viện 500 giường)

- Cấp điện từ ĐZ 377 E12-9 Yên Bái 2 cho ĐZ 371 E12-1 Yên Bái cho nhà máy nước Cảng Hương Lý, Nhà máy nước Km12

Trong trường hợp này, nguồn công suất cấp cho phụ tải bị hạn chế, đường dây truyền tải dài, tổn thất điện áp lớn; để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất sẽ phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải (các TBA phân phối) các khu vực từ Yên Bái dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang đến hết huyện Văn Yên; từ xã Đại Đồng đến Mông Sơn, Tân Nguyên; từ xã Phú Thịnh đến Văn Tiến; từ xã Giới Phiên đến Việt Cường, Minh Quân; từ xã Minh Tiến đến Quy Mông; dọc theo Quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ; từ Mỵ đến xã Nghĩa Tâm, Bình Thuận...

Các khách hàng thuộc đường dây 22kV như 473 E12-1, 474 E12-1, 476 E12-1 cấp điện cho khu vực Thành phố Yên Bái sẽ mất điện do không có nguồn 22kV khác cấp hỗ trợ.

Nhà máy xi măng Yên Bình, nhà máy xi măng Yên Bái và các phụ tải thuộc khu công nghiệp phía Nam, khu vực thị trấn Yên Bình... do công suất hạn chế và không có đường dây liên kết nên sẽ mất điện (không có phương án cấp điện).

2. Trường hợp sự cố 01 máy biến áp (40 MVA hoặc 63 MVA) thuộc trạm E12-1:

Trường hợp sự cố 01 MBA thuộc trạm biến áp trạm 110 kV E12-1 Yên Bái sẽ thiếu hụt khoảng 38 MW (hoặc 60 MW). Do lượng công suất bị hạn chế nằm tập trung tại khu vực trung tâm nên phải sa thải một số khu vực và điều tiết nguồn ở 03 trạm 110 kV Ba Khe, Lục Yên, Yên Bái 2:

- Các phụ tải sản xuất khu công nghiệp phía Nam, khu vực thị trấn Yên Bình, xi măng Yên Bình, xi măng Yên Bái... phải tuân thủ việc hạn chế tối đa công suất sử dụng (hoặc theo biểu đồ phân bổ công suất sử dụng) từ phía Công ty Điện lực Yên Bái. Trường hợp không tuân thủ, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho MBA còn lại.

- Chuyển các phụ tải thuộc các đường dây 22kV của MBA bị sự cố về máy biến áp đang vận hành.

- Cấp nguồn từ trạm 110kV Lục Yên qua đường dây 375 E12-4 Lục Yên cho ĐZ 372 E12-1 Yên Bái (hoặc ĐZ 375 E12-1 Yên Bái).

- Cấp nguồn A40 (Thủy điện Thác Bà) qua ĐZ 372 A40 (Thủy điện Thác Bà) cho một phần ĐZ 371 E12-1 Yên Bái.

- Cấp nguồn từ trạm 110kV E12-8 Ba Khe qua ĐZ 373 E12-8 Ba Khe cho ĐZ 374 E12-1 Yên Bái; ĐZ 372 E12-2 Văn Yên cấp hỗ trợ cho một phần ĐZ 375 E12-4 Lục Yên.

- Cấp điện từ ĐZ 377 E12-9 Yên Bái 2 cho ĐZ 378 E12-1 Yên Bái (để giảm tải MBA T2 E12.1, giành công suất cấp điện cho phụ tải 22kV khu vực TP Yên Bái).

Trong trường hợp này, nguồn công suất cấp cho phụ tải bị hạn chế, đường dây truyền tải dài, tổn thất điện áp lớn; để đảm bảo chất lượng điện áp và công suất sẽ phải tiến hành tiết giảm toàn bộ phụ tải (các TBA phân phối) các khu vực từ Yên Bái theo dọc theo đường Yên Bái - Khe Sang đến Thị trấn Mậu A và hết huyện Văn Yên; dọc Quốc lộ 70 thuộc các Xã Tân Đồng, Tân Hương, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên; từ xã Phú Thịnh đến Văn Tiến; từ km 14 theo đường Hoàng Thi đến Thác Bà; từ xã Giới Phiên đến Việt Cường, Minh Quân; từ xã Minh Tiến đến Quy Mông; dọc theo Quốc lộ 37 đến thị tứ Mỵ; từ Mỵ đến xã Nghĩa Tâm, Bình Thuận...

III. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-2 Nghĩa Lộ:

Trạm 110 kV Nghĩa Lộ có tổng dung lượng đặt là 50 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 173 E12-3 (220kV Yên Bái) - 177 E12-2 Nghĩa Lộ và 174 E12-8 Ba Khe - 171 E12-2 Nghĩa Lộ.

Trong trường hợp sự cố đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV E12-2 Nghĩa Lộ, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 35 MW, trong khi đó khả năng huy động công suất từ trạm 110 kV E12-8 Ba Khe và các thủy điện nhỏ khu vực Văn Chấn, Nghĩa Lộ bị hạn chế; vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện Lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải phụ tải các khu vực như sau:

- Chuyển cấp điện cho một phần ĐZ 373 E12-8 Ba Khe sang nhận điện từ ĐZ 374 E12-1 Yên Bái.

- Sa thải phụ tải thuộc các nhánh đường dây: Vần, Phúc Lộc, Bảo Hưng, Minh Tiến (ĐZ 374 E12-1); Hồng Ca, Hưng Thịnh (ĐZ 373 E12-8); Suối Giàng (ĐZ 373 E12-2); Suối Quyền, Nậm Lành (ĐZ 374 E12-2); ĐZ 375 E12-8 Ba Khe. Giảm tối đa công suất các phụ tải công nghiệp trên ĐZ 374 E12-1 Yên Bái và phụ tải công nghiệp trạm E12-2 Nghĩa Lộ.

- Cấp ĐZ 371 E12-8 Ba Khe qua CDPĐ 172-1 Ba Khe đóng điện cho phụ tải ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ. Hòa các TĐ nhỏ khu vực vào các ĐZ 375, 377, 374, 372 E12-2 Nghĩa Lộ (nếu các TĐ nhỏ có nước)

Hòa nguồn 35kV từ trạm 110kV E12-8 Ba Khe với các Thủy điện Hưng Khánh, Vực Tuần, Nậm Đông 3, Nậm Đông 4, Hát Lừu, Ngòi Hút 1, Phình Hồ khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn thông qua ĐZ 371 E12-8 Ba Khe và ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ để cấp điện cho thị xã Nghĩa Lộ. Phương án này khó khăn trong việc thực hiện vì nguồn cấp từ các thủy điện bị hạn chế do phụ thuộc vào lưu lượng nước về các thủy điện, cấp điện với khoảng cách khá xa nên độ tin cậy cấp điện thấp, việc điều khiển điện áp gặp khó khăn, chất lượng điện áp không đảm bảo...

IV. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-4 Lục Yên:

Trạm 110 kV Lục Yên có tổng dung lượng đặt là 41 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 174 A40 (Thủy điện Thác Bà) và 171 A20.65 Bảo Yên.

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Lục Yên, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 35 MW, trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110kV E12-1 Yên Bái rất hạn chế (do khoảng cách khá xa, khoảng 70km); vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải các khu vực như sau:

- Cấp điện từ ĐZ 372 E12-1 Yên Bái (hoặc ĐZ 375 E12-1 Yên Bái) cho một phần phụ tải của ĐZ 375 E12-4 Lục Yên cho khu vực từ thị trấn Mậu A đến Đông Cuông. Sa thải phụ tải thuộc các nhánh Đại Sơn (hoặc Tân Nguyên) thuộc ĐZ 375 E12-4 Lục Yên.

- Cấp điện từ ĐZ 373 A40 (Thủy điện Thác Bà) qua cầu dao liên lạc 01-1 Minh Tiến - Xuân Long cho riêng trạm trung gian 35/10kV T12-7 Lục Yên để cấp cho trung tâm Thị trấn Yên Thế. Sa thải toàn bộ phụ tải còn lại của huyện Lục Yên thuộc ĐZ 373 E12-4 Lục Yên đến trạm cắt Tô Mậu, ĐZ 371 E12-4 Lục Yên, ĐZ 375 E12-4 Lục Yên.

V. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-8 Ba Khe:

Trạm 110 kV Ba Khe có tổng dung lượng đặt là 25 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 171 E12-8 - 171 E12-5 Phù Yên, 172E12-8 - 172E4-13 Cẩm Khê, 174 E12-8 - 177 E12-2 Nghĩa Lộ.

Trong trường hợp sự cố 03 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Ba Khe, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 18 MW, trong khi đó khả năng huy động nguồn từ trạm 110kV E12-1 Yên Bái và E12-2 Nghĩa Lộ hạn chế; vì vậy để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên quan trọng theo danh sách đã được phê duyệt, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ thực hiện phương án cấp điện và sa thải các khu vực như sau:

- Cấp điện ĐZ 374 E12-1 Yên Bái hỗ trợ cho ĐZ 373 E12-8 Ba Khe với công suất hạn chế, sa thải các phụ tải sau các nhánh Hồng Ca, Hưng Thịnh, Minh Tiến, Vần, Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội

- Cấp điện từ ĐZ 373 E12-2 Nghĩa Lộ cho ĐZ 371 E12-8 Ba Khe, hòa thủy điện Vực Tuần, Phình Hồ (căn cứ mức công suất truyền tải để cấp hỗ trợ cho các ĐZ trên).

- Trường hợp không thể cấp hỗ trợ do thiếu nguồn, quá tải đường dây truyền tải, chất lượng điện năng không đảm bảo yêu cầu..., Công ty Điện lực Yên Bái có thể tiết giảm ĐZ 375 E12-8 Ba Khe, khu vực các xã Tân Thịnh, Đại Lịch, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La...

VI. Phương án cấp điện khi thiếu nguồn do sự cố trạm 110 kV E12-9 Yên Bái 2:

Trạm 110 kV Yên Bái 2 có tổng dung lượng đặt là 40 MVA nhận điện từ đường dây 110kV 175, 176 E12-3 (220kV Yên Bái).

Trong trường hợp sự cố 02 đường dây 110 kV hoặc sự cố toàn trạm 110 kV Yên Bái 2, lúc này công suất thiếu hụt khoảng 22 MW. Trong khi đó TBA E12-9 Yên Bái 2 chỉ có liên kết duy nhất với ĐZ 378 E12-1 Yên Bái 1. Khả năng cấp hỗ trợ bị hạn chế chỉ có thể cấp hỗ trợ cho ĐZ 377 E12-9 để cấp điện cho một phần khu công nghiệp phía Nam.

- Trường hợp nếu đầy tải, quá tải MBA T2 E12-1 Yên Bái thì tiết giảm một số phụ tải thuộc khu công nghiệp phía Nam (hoặc hạn chế tối đa công suất phụ tải thuộc khu công nghiệp phía Nam) theo biểu đồ phân bổ công suất sử dụng hoặc theo sự điều tiết công suất từ phía Công ty Điện lực Yên Bái. Trường hợp không tuân thủ, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ phải ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho MBA cấp nguồn.

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

(Kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên khách hàng

Địa danh hành chính

Công suất sử dụng (kW)

Đường dây cung cấp

Trạm biến áp cung cấp

I. Nhóm I

1

Tỉnh ủy Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

216

473 E12-1

TBA Ủy Ban Tỉnh

2

HĐND - UBND Tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

197

473 E12-1

TBA Ủy Ban Tỉnh

3

Đài phát thanh truyền hình Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

160

474 E12-1

TBA Đài Truyền hình

4

Bệnh viện sản nhi

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

215

473 E12-1

TBA Bệnh viện tỉnh Yên Bái

5

Viễn thông Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

286

473 E12-1

TBA Bưu Điện 2

6

Công an Tỉnh

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

214

474 E12-1

TBA Công An

7

Công an Tỉnh

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

334

474 E12-1

TBA Bảo Lương 2

8

Công an Thành phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

88

473 E12-1

TBA Ngã tư Nam Cường

9

Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

159

473 E12-1

TBA Tỉnh Đội

10

Bộ chỉ huy quân sự Thành phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

23

476 E12-1

TBA Thắng Lợi

11

Sân bay Yên Bái

Phường Nam Cường - TP Yên Bái; Xã Cường Thịnh, xã Nga Quán - huyện Trấn Yên

472

473 E12-1

TBA C14; Ra đa; Hầm F1; Đầu Bắc; TBA số 1. Số 2, Số 3, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7, Số 8, Số 9, Số 10, Số 11

12

Báo Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

52

474 E12-1

TBA Km 5

13

Trung tâm hội nghị Tỉnh

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

250

473 E12-1

TBA TTVH Km5

14

Thành ủy Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

58

474 E12-1

TBA Bách Lẫm

15

HĐND - UBND TP Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

123

474 E12-1

TBA Bách Lẫm

16

Sở Y tế

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

64

476 E12-1

TBA Võ Thị Sáu

17

Viễn thông Thành phố

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

71

476 E12-1

TBA Ga 2

18

Bưu điện Tỉnh Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

78

476 E12-1

TBA KS Hòa Bình Minh

19

Ga Yên Bái

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

33

476 E12-1

TBA Ga Yên Bái

20

Bệnh viện Đa khoa - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

159

476 E12-1

TBA Bệnh viện Thành Phố

21

Công ty cổ phần Hữu Nghị quốc tế

Tổ 44, Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

200

476 E12-1

TBA Bệnh viện 103

22

Nhà khách Đồng Tâm (Hào Gia cơ sở 2)

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

121

473 E12-1

TBA Nhà khách Đồng Tâm

23

Nhà khách Hào Gia (cơ sở 1)

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

208

474 E12-1

TBA Khách sạn Hồng Nhung

24

Bệnh viện Y học cổ truyền

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

167

473 E12-1

TBA Y Học cổ truyền

25

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

32

473 E12-1

TBA Bệnh viện

26

Bệnh viện Tâm thần

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

46

473 E12-1

TBA Bệnh viện tỉnh Yên Bái

27

Bệnh viện Nội tiết Tỉnh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

45

473 E12-1

TBA Công Đoàn

28

Cục An ninh Nội Địa

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

137

474 E12-1

TBA Cục An ninh Tây Bắc

29

Đài Truyền thanh Thành Phố

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

40

476 E12-1

TBA Lê Hồng Phong

30

Sư đoàn 355

Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

136

474 E12-1

TBA Trần Phú 2

31

Trạm Ra đa 62

Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

18

474 E12-1

TBA Trần Phú 2

32

Sư đoàn 355

Xã Minh Bảo - TP Yên Bái

78

372 E12-1

TBA Sư đoàn 355

33

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (Bệnh viện 500 giường)

Xã Phúc Lộc - TP Yên Bái

1700

374 E12-1

TBA Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

34

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Yên Bái

Xã Phúc Lộc - TP Yên Bái

110

374 E12-1

TBA Bệnh viện Lao Phổi

35

Trung tâm Y tế dự phòng - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

24

476 E12-1

TBA Cơ khí

36

Trung tâm Phòng chống HIV - TP Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

40

476 E12-1

TBA Cơ khí

37

Phòng khám Đa khoa Phú Thọ - Chi nhánh CTCPTM&DV Hồng Phát

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

150

473 E12-1

TBA may Xuất khẩu

38

Tổng công ty Viễn thông Viettel (BTS)

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Yên Ninh 2

39

Tổng công ty Viễn thông Viettel (BTS)

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Ngã tư Nam Cường

40

Công ty Bất động sản Viettel

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

244

476 E12-1

TBA Viettel

41

Trạm bơm thôn Đồng Đình

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

50

374 E21-1

TBA bơm Đồng Đình

42

Nhà máy Z183

Xã Minh Quán - huyện Trấn Yên

2087

372 E12-1

TBA chuyên dùng (35/0.4kV và trạm T12-2 nguồn từ ĐZ 372 E12-1)

43

Nhà máy nước Cảng Hương lý

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

205

371 E12-1

TBA chuyên dùng

44

Nhà máy nước Km12

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

84

971 T12.5

TBA Km12B

II. Nhóm II

1

Trung tâm Điều dưỡng người có công

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

80

374 E12-1

TBA Trung tâm Điều dưỡng người có công

2

Công ty TNHH-MTV cấp nước Yên Bái

Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

184

476 E12-1

TBA Giấy đế

3

Tỉnh đoàn Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

60

473 E12-1

TBA Tỉnh Đoàn

4

CT TNHHDLTM Hồng Nhung

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

474 E12-1

TBA Khách sạn Hồng Nhung

5

Nhà khách Hào Gia (Trung tâm Hội nghị tỉnh)

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

474 E12-1

TBA Trung tâm Văn hóa Km5

6

Ngân hàng Nhà nước

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng NN tỉnh YB

7

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng NN tỉnh YB

8

Chi cục Văn thư lưu trữ

Phường Minh tân - TP Yên Bái

50

473 E12-1

TBA Kho lưu trữ tỉnh YB

9

Kiểm toán Nhà nước khu vực VII

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Kiểm toán

10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái

11

Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

230

474 E12-1

TBA bảo hiểm xã Hội tỉnh

12

Kho bạc Nhà nước

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

100

473 E12-1

TBA Kho bạc Tỉnh

13

Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

400

474 E12-1

TBA Cục thuế Tỉnh

14

Trường cao đẳng nghề Yên Bái

Xã Văn Phú - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Trường Cao đẳng nghề

15

Ngân hàng TMCPĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

50

474 E12-1

TBA Ngân hàng Đầu tư

16

Chi nhánh tại Tỉnh Yên Bái - Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

2000

476 E12-1

TBA Vincom 1, Vincom 2

17

Huyện Ủy Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

30

971 T12-7

TBA Huyện Đoàn

18

UBND huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

35

971 T12-7

TBA Huyện Đoàn

19

Bưu điện huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

15

971 T12-7

TBA Ủy Ban Thị Trấn

20

Văn phòng Trung tâm truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

5

971 T12-7

TBA Sân Vận Động

21

Trung tâm Truyền thông và Văn Hóa huyện Lục Yên

Tổ 10 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

20

971 T12-7

TBA Bờ Hồ

22

Trung tâm Y tế huyện Lục Yên

Tổ 9 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

35

373 E12-4

TBA Bệnh Viện

23

Ban chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên

Tổ 4 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

15

971 T12-7

TBA Chi Nhánh

24

Công an huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

20

971 T12-7

TBA Ủy Ban Thị Trấn

25

Trạm nước sạch huyện Lục Yên

Tổ 7 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

25

971 T12-7

TBA Cơ Khí

26

Chi cục Thuế huyện Lục Yên

Tổ 9 Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

28

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

27

Huyện ủy Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

9

971 T12-3

TBA UB Huyện

28

HĐND-UBND huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

8

971 T12-3

TBA UB Huyện

29

Bưu điện huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

5

971 T12-3

TBA Ngân Hàng

30

Đài PT-TH huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

4

971 T12-3

TBA Thôn 1 Thị trấn Cổ Phúc

31

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

15

971 T12-3

TBA Tự dùng

32

Bệnh viện đa khoa huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

29

971 T12-3

TBA Tự dùng

33

Bộ chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

16

973 T12-3

TBA Cổ Phúc 1

34

Công an huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

18

372 E12-1

TBA Cổ Phúc 8

35

Nhà máy nước Trấn Yên (Đội GTDV)

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

33

372 E12-1

TBA chuyên dùng

36

Ga Cổ Phúc

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

1

973 T12-3

TBA chuyên dùng

37

Ga Ngòi Hóp

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

2

372 E12-1

TBA chuyên dùng

38

Chi cục Thuế huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

15

971 T12-3

TBA chuyên dùng

39

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

20

971 T12-3

TBA Ngân Hàng

40

Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

5

973 T12-3

TBA Cổ Phúc 6

41

Viện kiểm sát Nhân dân huyện Trấn Yên

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

7

973 T12-3

TBA Cổ Phúc 6

42

Huyện ủy Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

35

971 T12-4

TBA Tự Dùng

43

HĐND-UBND huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

35

971 T12-4 và 375 E12-4

TBA Tự dùng (ĐZ 971 T12-4)

TBA Khu 2 (ĐZ 375 E12-4)

44

Đài PT-TH huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

45

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

15

971 T12-4

TBA Tự Dùng

46

Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

70

375 E12-4

TBA Bệnh Viện

47

Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

20

375 E12-4

TBA Hồng Hà

48

Công an huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

20

971 T12-4

TBA Cơ Khí

49

Bưu điện huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

25

971 T12-4

TBA Tự Dùng

50

Hầm chui cao tốc

Xã Châu Quế Thượng - huyện Văn Yên

30

372 E12-2

TBA chuyên dùng

51

Ga Mậu A

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

52

Ga Mậu Đông

Xã Mậu Đông - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

53

Ga Trái Hút

Xã An Bình - huyện Văn Yên

10

375 E12-4

TBA chuyên dùng

54

Ga Lâm Giang

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

55

Ga Lang Khay

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

56

Ga Lang Thíp

Xã Lang Thíp - huyện Văn Yên

10

372 E12-2

TBA chuyên dùng

57

Đền Đông Cuông

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

100

375 E12-4

TBA chuyên dùng

58

Nhà máy nước Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

80

375 E12-4

TBA chuyên dùng

59

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

80

971 T12-4

TBA chuyên dùng

60

Chi cục Thuế huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

60

971 T12-4

TBA chuyên dùng

61

Kho bạc huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

60

971 T12-4

TBA chuyên dùng

62

Trạm phát xạ truyền hình Văn Yên

Xã Lâm Giang - huyện Văn Yên

50

372 E12-2

TBA chuyên dùng

63

Huyện ủy Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

20

378 E12-1

TBA UB Huyện

64

HĐND-UBND huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

20

378 E12-1

TBA UB Huyện

65

Đài PT-TH huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

9

378 E12-1

TBA UB Huyện

66

Công an huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

60

474 E12-1

TBA T9

67

Trung tâm Y tế huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

9

971 T12.5

TBA Bệnh viện Đa Khoa

68

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

85

971 T12.5

TBA Bệnh viện Đa Khoa

69

Bưu điện huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

10

971 T12.5

TBA Km12A

70

Bộ chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

12

971 T12.5

TBA Km12B

71

Đội Cơ động Công an Tỉnh

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

25

971 T12.5

TBA Km12A

72

Trung Đoàn 174

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

95

371 E12-1

TBA chuyên dùng

73

Lữ Đoàn 297

Xã Vĩnh Kiên - huyện Yen Bình

85

971 T12-6

TBA chuyên dùng

74

Huyện ủy Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

12

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

75

HĐND-UBND huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

12

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

76

Bưu điện huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

15

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

77

Đài PT-TH huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

5

373 E12-2

TBA Sơn Thịnh

78

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

7

373 E12-2

TBA Thác Hoa

79

Bộ chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

15

373 E12-2

TBA Thác Hoa

80

Công an huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

20

373 E12-2

TBA Thác Hoa

81

Phòng Y tế huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

20

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

82

Tòa án Nhân dân huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

83

Thi hành án Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

84

Viện kiểm sát Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

85

Đội thanh tra giao thông số II

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

86

Phòng khám Đa khoa khu vực Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

10

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

87

Nhà máy Nước Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

100

373 E12-2

TBA Nhà Máy Nước

88

Trạm xăng dầu T12-Cục hậu cần QK2

Thị trấn NT Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

31.5

373 E12-2

TBA Hồng Sơn

89

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn (Bệnh Viện đa khoa Văn Chấn)

Thị trấn NT Trần Phú - huyện Văn Chấn

50

373 E12-2

TBA Bệnh Viện

90

Ban Quản lý nước sạch huyện Văn Chấn

Trung tâm huyện Văn Chấn

100

373 E12-2

TBA Nhà Máy Nước

91

Thị ủy Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

20

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

92

HĐND-UBND Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

25

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

93

Đài PT-TH Thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

31.5

973 E12-2

TBA chuyên dùng

94

Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

25

374 E12-2

TBA Bệnh viện

95

Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

250

374 E12-2

TBA chuyên dùng

96

Bộ chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

32

973 E12-2

TBA Nhà thi đấu

97

Công an thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

150

374 E12-2

TBA Dốc Đỏ

98

Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

15

973 E12-2

TBA Thị Ủy

99

Viễn thông Miền Tây

Thị xã Nghĩa Lộ

20

973 E12-2

TBA Thị Ủy

100

Công ty CP Cấp thoát nước Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

180

472 E12.2

TBA Nhà Máy Nước NL

101

Tòa án Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

8

472 E12.2

TBA Thương Nghiệp

102

Thi hành án thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

8

472 E12.2

TBA Phường Trung Tâm 2

103

Viện kiểm sát thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ

10

472 E12.2

TBA Hoa Kiều

104

Huyện ủy Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

105

HĐND-UBND huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

106

Bưu điện huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

8

375 E12-2

TBA Hát Lừu

107

Đài PT-TH huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

5

375 E12-2

TBA Hát Lừu

108

Trung tâm Y tế huyện Trạm tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

10

375 E12-2

TBA Hát Lừu

109

Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12-2

TBA Hát Lừu

110

Bộ chỉ huy Quân sự huyện Trạm tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

15

375 E12-2

TBA Hát Lừu

111

Công an huyện Trạm tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12-2

TBA Hát Lừu

112

Ban quản lý nước sạch, dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

20

375 E12-2

TBA Hát Lừu

113

Tòa án huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

8

375 E12-2

TBA Hát Lừu

114

Viện kiểm sát huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

8

375 E12-2

TBA Hát Lừu

115

Thi hành án huyện Trạm Tấu

Trung tâm huyện Trạm Tấu

6

375 E12-2

TBA Khu 1

116

Huyện ủy Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29-2

TBA Ủy Ban

117

HĐND-UBND huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29-2

TBA Ủy Ban

118

Bưu điện huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

2

376 E29-2

TBA Trung Tâm

119

Đài PT-TH huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

2

376 E29-2

TBA Truyền Hình

120

Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

5

376 E29-2

TBA Bệnh Viện

121

Bộ chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

15

376 E29-2

TBA Ủy Ban

122

Công an huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

20

376 E29-2

TBA Trung Tâm

123

Tòa án huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

8

376 E29-2

TBA Ủy Ban

124

Thi hành án huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

6

376 E29-2

TBA Ủy Ban

125

Viện kiểm sát huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

8

376 E29-2

TBA Ủy Ban

126

Ban quản lý nước sạch, dịch vụ công cộng huyện Mù Cang Chải

Trung tâm huyện Mù Cang Chải

25

376 E29-2

TBA Ủy Ban

III. Nhóm III

1

Nhà máy Chè Châu Giang

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Chè Châu Giang

2

Tổng Công ty Hòa Bình Minh

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

136

476 E12-1

TBA KSX Hòa Bình Minh

3

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

153

476 E12-1

TBA gạch Tuy Lộc

4

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

376

476 E12-1

TBA Xuân Lan 1

5

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

376

476 E12-1

TBA Xuân Lan 2

6

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Xã Tuy Lộc - TP Yên Bái

376

476 E12-1

TBA Xuân Lan 3

7

Công ty CP Vật liệu Xây dựng Yên Bái

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

200

374 E12-1

TBA Gạch Hợp minh

8

Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

200

374 E12-1

TBA Chè Hữu Hảo

9

Công ty CP gỗ Hoàn Cầu

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

650

374 E12-1

TBA Gỗ Đài Loan

10

Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Yên Bái

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

50

476 E12-1

TBA Ngân hàng NNTP

11

Hợp tác xã 20/1

Phường Nam Cường - TP Yên Bái

370

476 E12-1

TBA Gạch Nam Cường

12

Công ty TNHH TM và DV Hải Phượng

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Bến xe thôn nước Mát

13

Công ty TNHH Hàn Việt ORANGE FACTORY Chi nhánh Yên Bái

Phường Hợp Minh - TP Yên Bái

500

374 E12-1

TBA Gỗ Thanh Long

14

Công ty TNHH Minh Nghĩa Yên Bái

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Tinh Dầu Quế

15

Chi cục Thuế - TP Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

120

474 E12-1

TBA Chi cục thuế TP

16

Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

377

374 E12-1

TBA Xây dựng cầu Tuần Quán

17

Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

153

374 E12-1

TBA Chăn Nuôi

18

Công ty CP Thế giới số Trần Anh

Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

100

476 E12-1

TBA Điện máy Trần Anh

19

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

377

374 E12-1

TBA Xây dựng cầu Tuần Quán

20

Ngân hàng TMCPĐT và PT Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

50

476 E12-1

TBA Ngân hàng Đầu tư

21

Phạm Thu Hương

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

200

473 E12-1

TBA Nhà hàng Tùng Dương

22

Công ty CP Dược phẩm Yên Bái

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

600

473 E12-1

TBA Dược phẩm

23

Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái

Tổ 48, Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

300

473 E12-1

TBA Tôn Hoa Sen

24

Công ty CP Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

500

371 E12-1

TBA Nhà máy rác thải

25

DN Tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Đũa Thanh Hương

26

Công ty CP Khoáng sản Thành Công

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Tinh lọc Thành Công

27

Công ty CPCBLS Hoàng Lâm - Yên Bái

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Đũa xuất khẩu

28

Hộ Kinh Doanh Hà Đức Quân

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

300

378 E12-1

TBA Hộ Kinh Doanh Hà Đức Quân

29

Công ty cổ phần XNK nông lâm sản Tây Bắc

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

100

378 E12-1

TBA Than hoa xuất khẩu

30

Công ty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn

Phường Yên Ninh - TP Yên Bái

600

474 E12-1

TBA Sứ 1

31

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

300

374 E12-1

TBA Nhà mấy giấy Âu Lâu

32

Công ty TNHH UNICO GLOBAL YB

Xã Âu Lâu - TP Yên Bái

1500

374 E12-1

TBA May xuất khẩu

33

Giấy đế Khánh Hòa

Xã An Lạc - huyện Lục Yên

420

371 E12-4

TBA Chuyên dùng

34

Công ty CPTM&SX Hùng Đại Dương (Nhà máy KT- CB Đá Marble Lục Yên)

Xã Tân Lĩnh - huyện Lục Yên

520

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

35

Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

3200

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

36

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Tùng

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

320

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

37

Công ty CP Xây dựng Giao thông tỉnh Yên Bái (TBA Làng Mường)

Xã Tô Mậu - huyện Lục Yên

222

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

38

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Vạn Khoa tại Yên Bái

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

750

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

39

HTX Khai Thác Đá vôi và VLXD Bó Luông

Xã Tô Mậu - huyện Lục Yên

426

371 E12-4

TBA Chuyên dùng

40

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương mại Chân Thiện Mỹ

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

275

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

41

Công ty TNHH đá Cẩm thạch Việt Nam

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

1300

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

42

Công ty TNHH Khai khoáng Thanh Sơn

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

450

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

43

Công ty TNHH Khai khoáng Thanh Sơn

Xã An Phú - huyện Lục Yên

980

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

44

Công ty CP Đầu tư thương mại Thành Phát

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

275

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

45

Doanh nghiệp tư nhân Huy Hoàng

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

460

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

46

Công ty TNHH XDSX và TMDV Hùng Đại Sơn

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

320

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

47

Cty TNHH Vận tải và Thương mại Bắc Thịnh

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

126

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

48

Công ty TNHH Quảng Phát

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

410

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

49

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thái Dương Tại Lục Yên (Khautuka 1,2)

Xã An Phú - huyện Lục Yên

1000

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

50

Công ty TNHH Khai thác và Chế biến đá Anh Anh

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

230

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

51

Cơ sở sản xuất Kiều Công Long

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

75

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

52

Công ty TNHH Chế tác đá Quốc Tế Lục Yên

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

450

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

53

Công ty CP Khoáng sản Phan Thanh

Xã Phan Thanh - huyện Lục Yên

430

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

54

Công ty TNHH Khoáng sản đông Mê Công Fansipan

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

254

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

55

Đài phát xạ truyền hình Lục Yên

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

29

971 T12-7

TBA Chuyên dùng

56

Đài phát xạ truyền hình Phúc Lợi

Xã Phúc Lợi - huyện Lục Yên

27

375 E12-4

TBA Chuyên dùng

57

Công ty CP Việt Hòa (Tòng Hằng)

Xã Phúc Lợi - huyện Lục Yên

375

375 E12-4

TBA Chuyên dùng

58

Công ty TNHH XD&TMTH Xuân Vinh

Xã Động Quan - huyện Lục Yên

263

375 E12-4

TBA Chuyên dùng

59

Hộ kinh doanh chế biến lâm sản Nguyễn Khắc Hùng

Xã Động Quan - huyện Lục Yên

68

375 E12-4

TBA Chuyên dùng

60

Công ty CP STONE BASE Việt Nam

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

1570

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

61

Công ty CP Đầu tư SPG - Chi nhánh tỉnh Yên Bái (mỏ Đào Lâm)

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

280

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

62

Công ty TNHH Đá cẩm thạch An Phú

Xã An Phú - huyện Lục Yên

1250

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

63

Chi nhánh Công ty sản xuất đá Granit TNHH Granida Yên Bái

Xã Vĩnh Lạc - huyện Lục Yên

462

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

64

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thái Dương tại Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

650

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

65

Công ty CP Khai thác Đá trắng Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

900

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

66

Công ty CP đá Cẩm thạch Dốc Thẳng

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

335

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

67

Chi nhánh Lục Yên CTCP Luyện kim và Khai khoáng Việt Đức

Xã Yên Thắng - huyện Lục Yên

1250

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

68

Công ty TNHH Vạn Khoa Lục Yên

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

3600

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

69

Công ty CP đầu tư SPG - Chi nhánh Yên Bái (Làng Lạnh)

Xã Liễu Đô - huyện Lục Yên

717

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

70

Doanh nghiệp tư nhân Thành Giang

Xã Khánh Hòa - huyện Lục Yên

129

371 E12-4

TBA Chuyên dùng

71

Công ty Đại Hoàng Long

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

450

373 E12-4

TBA Chuyên dùng

72

Công ty TNHH Vận tải Bắc My (TBA Minh Tiến 6)

Xã Minh Tiến

400

373 E12-4

Chuyên dùng

73

HTX Đại Sơn ( Vĩnh Lạc - HĐS )

Xã Vĩnh Lạc

470

373 E12-4

Chuyên dùng

74

TBA Kim Sơn

Xã Vĩnh Lạc

462

373 E12-4

Chuyên dùng

75

TBA Mỏ đá Liễu Đô 2 (ViTec)

Xã Liễu Đô

448

373 E12-4

Chuyên dùng

76

TBA Vạn Bảo - C Ty CP KS Vạn Bảo

Xã An Phú

320

373 E12-4

Chuyên dùng

77

Dốc Thẳng

Thị trấn Yên Thế

560

373 E12-4

Chuyên dùng

78

Công ty Vinavico

Mỏ Đá Hoa Núi Thâm Then Xã Tân Lập

448

373 E12-4

Chuyên dùng

79

CTCPCB LNS thực phẩm (giấy Minh Quân)

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

188

374 E12-1

TBA chuyên dùng

80

Nhà máy chè Việt Cường

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

10

374 E12-1

TBA chuyên dùng

81

Nhà máy chè Yên Định

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

104

374 E12-1

TBA chuyên dùng

82

Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

120

372 E12-1

TBA chuyên dùng

83

Trại lợn Phùng Xuân Hà

Xã Nga Quán - huyện Trấn Yên

42

372 E12-1

TBA chuyên dùng

84

Công ty CPSX VLXD Bảo Hưng

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

115

374 E12-1

TBA chuyên dùng

85

Công ty TNHH Bắc Thăng Long

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

13

374 E12-1

TBA chuyên dùng

86

Công ty CP Khoáng sản Hưng Phát

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

14

374 E12-1

TBA chuyên dùng

87

Công ty TNHH Hương liệu Việt Trung

Xã Y Can - huyện Trấn Yên

36

374 E12-1

TBA chuyên dùng

88

Công ty TNHH Thanh Bình

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

5

374 E12-1

TBA chuyên dùng

89

Trại giam Hồng Ca (K1)

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

150

374 E12-1

TBA chuyên dùng

90

Trại giam Hồng Ca (K2)

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

66

374 E12-1

TBA chuyên dùng

91

Trại lợn Y Can (Nguyễn Hữu Thi)

Xã Y Can - huyện Trấn Yên

21

374 E12-1

TBA chuyên dùng

92

Công ty CP Xi măng Yên Bình

Xã Kiên Thành - huyện Trấn Yên

20

372 E12-1

TBA chuyên dùng

93

Công ty TNHH Thanh Bình (mỏ đá Đồng Phú)

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

193

374 E12-1

TBA chuyên dùng

94

Công ty CP Khai khoáng Minh Đức

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

800

374 E12-1

TBA chuyên dùng

95

Công ty CP Khai khoáng Minh Đức (trạm bơm)

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

170

374 E12-1

TBA chuyên dùng

96

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

750

374 E12-1

TBA chuyên dùng

97

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn (trạm bơm)

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

300

374 E12-1

TBA chuyên dùng

98

Công ty TNHH Tân Tiến Sơn (dây chuyền SX quặng Cầu Viên)

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

3250

374 E12-1

TBA chuyên dùng

99

Công ty CPĐT xây dựng Lương Tài

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

37

374 E12-1

TBA chuyên dùng

100

Công ty cổ phần Hà Quang

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

640

374 E12-1

TBA chuyên dùng

101

Công ty TNHH Doanh Mùi

Xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên

104

374 E12-1

TBA chuyên dùng

102

Công ty CP Thương mại Toàn Thắng

Xã Việt Cường - huyện Trấn Yên

54

374 E12-1

TBA chuyên dùng

103

Công ty CP Phát triển (gỗ Quy Mông)

Xã Quy Mông - huyện Trấn Yên

36

372 E12-1

TBA chuyên dùng

104

Công ty TNHH Tân Ngọc Phát

Xã Y Can - huyện Trấn Yên

9

374 E12-1

TBA chuyên dùng

105

Công ty CP Giấy Thành Phát

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

41

374 E12-1

TBA chuyên dùng

106

Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Yên

Xã Lương Thịnh - huyện Trấn Yên

310

374 E12-1

TBA chuyên dùng

107

Công ty CP Khoáng nghiệp và TM Thuận Thông Đạt

Xã Hưng Khánh - huyện Trấn Yên

630

374 E12-1

TBA chuyên dùng

108

Công ty TNHH Quốc tế ViNa KNF

Thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên

560

372 E12-1

TBA chuyên dùng

109

Sân gol Ngôi sao Yên Bái

Xã Minh Quân - huyện Trấn Yên

8

374 E12-1

TBA chuyên dùng

110

Công ty TNHHTM Ngọc Viễn Đông

Xã Báo Đáp - huyện Trấn Yên

3739

372 E12-1

TBA chuyên dùng

111

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái

Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

2279

374 E12-1

TBA chuyên dùng

112

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

135

374 E12-1

TBA chuyên dùng

113

Công ty CPXD và ĐTPT hạ tầng Bạch Đằng 6

Xã Bảo Hưng - huyện Trấn Yên

230

374 E12-1

TBA chuyên dùng

114

Trạm Thu phí cao tốc IC 12

Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

171

374 E12-1

TBA chuyên dùng

115

Lữ đoàn 28 Quân chủng PKKQ

Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên

150

372 E12-1

TBA chuyên dùng

116

Cơ sở tư nhân SX Vi Thanh Hằng

Xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên

150

374 E12-1

TBA chuyên dùng

117

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính

Xã Y Can, huyện Trấn Yên

408

374 E12-1

TBA chuyên dùng

118

Công ty TNHH XNK Đạt Thành

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

119

Công ty CP khai thác XD Huyện Văn Yên

Xã An Thịnh - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

120

Công ty TNHH Lương Việt

Xã Phong Dụ Hạ - huyện Văn Yên

100

372 E12-2

TBA chuyên dùng

121

Nhà máy sắn Văn Yên

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

1500

375 E12-4

TBA chuyên dùng

122

Công ty TNHH Đại Phát xã Châu Quế Hạ

Xã Châu Quế Hạ - huyện Văn Yên

160

372 E12-2

TBA chuyên dùng

123

Nhà máy gạch Đông Hưng

Xã Đông Cuông - huyện Văn Yên

150

375 E12-4

TBA chuyên dùng

124

Doanh nghiệp tư nhân Đông Yến

Xã Đông An - huyện Văn Yên

120

372 E12-2

TBA chuyên dùng

125

Trung tâm viễn thông Văn Yên

Thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên

40

971 T12-4

TBA Tự dùng

126

Trạm thu phí đường cao tốc IC 14

Xã An Thịnh - huyện Văn Yên

25

375 E12-4

TBA chuyên dùng

127

Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái (Thủy điện Thác Cá 2)

Xã Mỏ Vàng - huyện Văn Yên

180

375 E12-4

TBA chuyên dùng

128

Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái (Thủy điện Đồng Sung)

Xã Đại Phác - huyện Văn Yên

250

375 E12-4

TBA chuyên dùng

129

Công ty CP Tập đoàn Thái Dương

Xã Yên Phú - huyện Văn Yên

700

375 E12-4

TBA chuyên dùng

130

Công ty CP An Bình Văn Yên

Xã An Bình - huyện Văn Yên

210

372 E12-2

TBA chuyên dùng

131

Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn - NM Giấy Mậu Đông

Xã Mậu Đông - huyện Văn Yên

250

375 E12-4

TBA chuyên dùng

132

Nhà máy Giấy Yên Hợp

Xã Yên Hợp - huyện Văn Yên

250

372 E12-1

TBA chuyên dùng

133

Công ty CP Yên Xuân - NM Gạch Xuân Ái

Xã Xuân Ái - huyện Văn Yên

50

372 E12-1

TBA chuyên dùng

134

Công ty CP Điện lực Xuân Tầm (TĐ Nà Hẩu)

Xã Mỏ Vàng - huyện Văn Yên

400

375 E12-4

TBA chuyên dùng

135

Công ty CP viễn thông di động Vietnamobile xã Châu Quế Thượng

Xã Châu Quế Thượng- Huyện Văn Yên

20

372 E12-2

TBA chuyên dùng

136

Trạm BTS Viettel

Xã Ngòi A - Huyện Văn Yên

20

375 E12-4

TBA chuyên dùng

137

Công ty CP 27/7 Thanh Xuân (320KVA-Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai)

Xã Châu Quế Hạ - huyện Văn Yên

180

372 E12-2

TBA chuyên dùng

138

Công ty CP Xi măng Yên Bái

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

9590

371 E12-1

TBA chuyên dùng

139

NM nghiền Cacbonnat

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

3465

371 E12-1

TBA chuyên dùng

140

Công ty CP Nhựa KS An Phát

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

6563

378 E12-1

TBA chuyên dùng

141

Công ty CP KS Viglacera (Yên Hà)

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

805

378 E12-1

TBA chuyên dùng

142

Công ty LD Canxi Cacbonat YBB

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

377

378 E12-1

TBA chuyên dùng

143

Công ty CPKS Yên Bái VPG

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP Yên Bái

373

378 E12-1

TBA chuyên dùng

144

Công ty CP XM Yên Bình

Tổ 5 Thị trấn Yên Bình

13699

471, 472 E12-1

TBA chuyên dùng

145

Công ty CP XM Yên Bình (đá Mông Sơn)

Xã Mông Sơn Huyện Yên Bình

691

375 E12-1

TBA chuyên dùng

146

CTCP Đá Trắng Vinaconenex

Tổ 5 Thị trấn Yên Bình

1036

378 E12-1

TBA chuyên dùng

147

TT Chữa bệnh - GD - LĐXH tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

35

972 T12-5

TBA chuyên dùng

148

TT Chữa bệnh - GD - LĐXH tỉnh Yên Bái

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

20

371 E12-1

TBA chuyên dùng

149

Trạm Môi trường Hồ

Thị trấn Yên Bình

5

371 E12-1

TBA chuyên dùng

150

Công ty CP KT và Chế biến KS Việt Trung

Xã Xuân Lai - huyện Yên Bình

500

373 A40

TBA chuyên dùng

151

Công ty TNHH Tuyên Huy

Xã Xuân Lai - huyện Yên Bình

745

373 A40

TBA chuyên dùng

152

Công ty TNHH Thuận Phát

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

463

378 E12-1

TBA chuyên dùng

153

NM Giấy Yên Bình

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

479

378 E12-1

TBA chuyên dùng

154

Công ty PT Số 1 TNHH 1 TV Hải Dương

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

852

378 E12-1

TBA chuyên dùng

155

Công ty TNHH TM Đầu tư Yên Bình

Xã Vũ Linh - huyện Yên Bình

1269

373 A40

TBA chuyên dùng

156

Ga Văn Phú

Xã Văn Phú - TP Yên bái

11

378 E12-1

TBA chuyên dùng

157

Nhà máy chè Bảo Ái

Xã Bảo Ái - huyện Yên Bình

7

375 E12-1

TBA Chè km28

158

Nhà máy chè Văn Hưng

km15 - Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

6

371 E12-1

TBA Chè Văn Hưng

159

CT TNHHXSTM Tân Thành An

Thôn 6 xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

21

371 E12-1

TBA chuyên dùng

160

Công ty TNHH Thương mại Trường Hải Nam

Thôn 7 xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

76

371 E12-1

TBA chuyên dùng

161

Công ty CPTM Lương Sơn

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

19

375 E12-1

TBA chuyên dùng

162

Công ty TNHH Chè Trường Sinh

Xã Bảo Ái - huyện Yên Bình

28

375 E12-1

TBA chuyên dùng

163

Công ty TNHH Hối Thành

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

175

375 E12-1

TBA chuyên dùng

164

Công ty TNHH Sơn Tú

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

93

371 E12-1

TBA chuyên dùng

165

Công ty CP Yên Thành

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

58

374 E12-1

TBA chuyên dùng

166

Công ty CP KS Latka

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

538

972 T12-5

TBA chuyên dùng

167

Tự dùng trạm 220kV

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

3

971 T12-5

TBA chuyên dùng

168

DN Tư nhân Trường Thành

Xã Đại Đồng - huyện Yên Bình

30

375 E12-1

TBA chuyên dùng

169

Công ty TNHH Sơn dẻo SYN TheTic

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

12

378 E12-1

TBA chuyên dùng

170

Công ty CP Mông Sơn (TBA 1)

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

12

378 E12-1

TBA chuyên dùng

171

Công ty CP Mông Sơn (TBA 2)

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

1265

375 E12-1

TBA chuyên dùng

172

DN tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương

Xã Vũ Linh - huyện Yên Bình

142

973 T12-6

TBA chuyên dùng

173

DN tư nhân sản xuất đũa Thanh Hương

Xã Yên Bình - huyện Yên Bình

66

373 A40

TBA chuyên dùng

174

Công ty CPXD TM Nam Thắng

Thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình

69

971 T12-6

TBA chuyên dùng

175

DN gỗ TN Thành Giang

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

35

371 E12-1

TBA chuyên dùng

176

Công ty CP Vinavico

KCN phía Nam - xã Văn Tiến - TP YB

1722

378 E12-1

TBA chuyên dùng

177

Công ty PT Số 1 TNHH 1 TV Hải Dương

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

61

375 E12-1

TBA chuyên dùng

178

Công ty CP đầu tư gỗ An Phú

Thị trấn Thác Bà - huyện Yên Bình

28

373 A40

TBA chuyên dùng

179

Công ty TNHH Đồng Tiến

Xã Mỹ Gia - huyện Yên Bình

164

373 A40

TBA chuyên dùng

180

Công ty TNHH Đồng Tiến

Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

46

371 E12-1

TBA chuyên dùng

181

Công ty CP dinh dưỡng Việt Tín

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

207

378 E12-1

TBA chuyên dùng

182

Trại Tạm giam Yên Bái

Km8 - TP Yên Bái

30

476 E12-1

TBA chuyên dùng

183

Công ty CP An Phúc

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

112

378 E12-1

TBA chuyên dùng

184

Công ty TNHH Ga Cường Thắng

Xã Phú Thịnh - huyện Yên Bình

30

378 E12-1

TBA chuyên dùng

185

Hộ KD cá thể Nông Văn Diện

Xã Mỹ Gia - huyện Yên Bình

37

373 A40

TBA chuyên dùng

186

Công ty TNHH Vstar

Tổ 13 Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

2018

371 E12-1

TBA chuyên dùng

187

Công ty TNHH Vstar

Tổ 13 Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

434

972 T12-5

TBA chuyên dùng

188

Chi cục thuế Yên Bình

Tổ 10 Thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình

20

474 E12-1

TBA chuyên dùng

189

Công ty CPPT CN Hóa

xã Văn Tiến - TP Yên Bái

44

378 E12-1

TBA chuyên dùng

190

Công ty TNHH TV kiến trúc AYB

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

109

378 E12-1

TBA chuyên dùng

191

Công ty TNHH Hiệp Phú

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

135

371 E12-1

TBA chuyên dùng

192

Công ty CP Việt Kim Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

23

378 E12-1

TBA chuyên dùng

193

Công ty LD Canxi Cacbonat YBB (mỏ)

Xã Mông Sơn - huyện Yên Bình

132

375 E12-1

TBA chuyên dùng

194

Công ty CPTM Hào Hưng Đoan Hùng

Xã Tân Hương - huyện Yên Bình

145

375 E12-1

TBA chuyên dùng

195

Hộ kinh doanh Đỗ Cao Cường

Xã Yên Bình - huyện Yên Bình

62

373 A40

TBA chuyên dùng

196

Sắn Nguyễn Đức Phương

Xã Yên Bình - huyện Yên Bình

1014

373 A40

TBA chuyên dùng

197

Công ty NARI HAMICO

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

693

378 E12-1

TBA chuyên dùng

198

Công ty TNHH DAESEUNG GLOBAL

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

132

371 E12-1

TBA chuyên dùng

199

TBA Chiếu sáng (đường tránh ngập Văn Tiến)

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

31

378 E12-1

TBA chuyên dùng

200

Công ty CP TVĐT xây dựng Ba Đình (Luyện đồng)

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1375

378 E12-1

TBA chuyên dùng

201

Công ty TNHH 1 TV Đá Trắng Bảo Lai

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

3900

378 E12-1

TBA chuyên dùng

202

Công ty CP và KS Công nghiệp Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

7500

378 E12-1

TBA chuyên dùng

203

Công ty TNHH Trường Minh

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1100

378 E12-1

TBA chuyên dùng

204

Công ty CP Gang thép Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

770

378 E12-1

TBA chuyên dùng

205

Công ty CP Quốc tế KS Việt Nam

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

2200

378 E12-1

TBA chuyên dùng

206

Công ty CP Khoáng sản REDSTONE

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1100

378 E12-1

TBA chuyên dùng

207

Công ty CPĐT và PT Nhựa gỗ Châu Âu

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

2500

378 E12-1

TBA chuyên dùng

208

Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt Nam

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

550

378 E12-1

TBA chuyên dùng

209

Công ty CP XD Giao thông Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

347

378 E12-1

TBA chuyên dùng

210

Công ty CP Đá Bình Minh

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

220

378 E12-1

TBA chuyên dùng

211

Công ty CP Thương mại sản xuất Kim Gia

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

688

378 E12-1

TBA chuyên dùng

212

Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

347

371 E12-1

TBA chuyên dùng

213

Công ty cổ Phần NETMA

Xã Vĩnh Kiên - huyện Yên Bình

2018

373 A40

 

214

Công ty TNHH Tâm Việt Yên Bái

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

850

377 E12-9

 

215

Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt nam

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1800

377 E12-9

 

216

Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

297

371 E12-1

 

217

Công ty CP KS Năng lượng Xanh Việt Nam

Xã Văn Tiến - TP Yên Bái

1860

377 E12-9

 

218

Hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

205

371 E12-1

 

219

Công ty CP Vật liệu chịu lửa và XL điện Việt Trung

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

1188

371 E12-1

 

220

Công ty TNHH Hoàng Gia Yên Bái (TBA số 2)

Xã Thịnh Hưng - huyện Yên Bình

320

371 E12-1

 

221

Công ty CP Chè Liên Sơn

TTNT Liên Sơn huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA Chè Liên Sơn

222

Công ty CPTĐ Văn Chấn - 560

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

560

374 E12-2

TBA chuyên dùng

223

Công ty CPTĐ Văn Chấn - (Đập đầu mối)

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

160

374 E12-2

TBA chuyên dùng

224

Công ty CP khoáng sản Yên Phú Đông Đô

Xã Xà Hồ - huyện Trạm Tấu

1000

375 E12-2

TBA chuyên dùng

225

Công ty CP Khoáng sản Yên Phú Đông Đô

Xã Xà Hồ - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

226

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

227

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA2)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

228

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA3)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

229

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA4)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

230

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA5)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

231

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA6)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

560

374 E12-2

TBA chuyên dùng

232

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA7)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12-2

TBA chuyên dùng

233

Công ty CP ĐTXD và PT Trường Thành (TBA8)

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

320

374 E12-2

TBA chuyên dùng

234

TBA Thủy điện Hát Lừu

Xã Hát Lừu - huyện Trạm Tấu

250

374 E12-2

TBA chuyên dùng

235

Công ty TNHH Thanh Bình

Xã Nghĩa Sơn - huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA chuyên dùng

236

Công ty CP Hà Quang

Xã Nậm Búng - huyện Văn Chấn

180

374 E12-2

TBA chuyên dùng

237

Công ty TNHH Gạch Quang Thịnh

Xã Phù Nham - huyện Văn Chấn

2x320+1x750

374 E12-2

TBA chuyên dùng

238

Công ty CPNLSTP Yên Bái

Xã Sơn Lương - huyện Văn Chấn

200

374 E12-2

TBA chuyên dùng

239

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Hầm phụ 1

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

240

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Hầm phụ 2

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

241

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm Nhà máy

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

242

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - Trạm nghiền đá

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

243

Công ty CPTĐ Trạm Tấu - đập Đầu mối

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

244

Công ty CPTĐ Noong Phai - TBA Noong Phai 4

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

250

375 E12-2

TBA chuyên dùng

245

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 1)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

246

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 2)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

560

375 E12-2

TBA chuyên dùng

247

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 3)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

248

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 4)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

376 E12-2

TBA chuyên dùng

249

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 5)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

250

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thủy điện Pá Hu 6)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

400

375 E12-2

TBA chuyên dùng

251

Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành (TBA Thi công tháp điều áp)

Xã Pá Hu - huyện Trạm Tấu

320

375 E12-2

TBA chuyên dùng

252

Công ty CP Thịnh Đạt

Xã La Pán Tẩn - huyện Mù Cang Chải

1070

376 E29-2

TBA chuyên dùng

253

Công ty TNHH Khai thác KS Nam Hồng Hà

Xã Pú Luông - huyện Mù Cang Chải

1000

376 E29-2

TBA chuyên dùng

254

Công ty TNHH Xuân Thiện

Xã Khao Mang - huyện Mù Cang Chải

2200

376 E29-2

TBA chuyên dùng

255

Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn

Xã Hồ Bốn - huyện Mù Cang Chải

640

376 E29-2

TBA chuyên dùng

256

Công ty CP Cơ khí Thiết bị điện Hà Nội

Xã Chế Tạo - huyện Mù Cang Chải

31.5

377 E17-3

TBA chuyên dùng

257

Công ty CP Đầu tư Thủy điện Hua Trai

Xã Chế Tạo - huyện Mù Cang Chải

650

377 E17-3

TBA chuyên dùng

258

Công ty TNHH NIPPON ZOKI Việt Nam

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

400

375 E12-8

TBA chuyên dùng

259

Công ty TNHH Sản xuất y học cổ truyền và Đông dược Thế Gia

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

750

373 E12-2

TBA chuyên dùng

260

Công ty CPCBLNS thực phẩm Yên Bái (NM giấy đế Minh An)

Xã Minh An - huyện Văn Chấn

400

375 E12-8

TBA chuyên dùng

261

Công ty CP Chè Trần Phú

TTNT Trần Phú - huyện Văn Chấn

400

371 E12-8

TBA Chè Trần Phú

262

Công ty CP Chè Nghĩa Lộ

TTNT Chè Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

210

373 E12-2

TBA Chè Nghĩa Lộ

263

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

Xã Đồng Khê - huyện Văn Chấn

630

373 E12-2

TBA chuyên dùng

264

Công ty CP Thịnh Đạt

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

320

373 E12-2

TBA chuyên dùng

265

Công ty TNHH Chế biến NLS Đại Hoa

Xã Sơn Thịnh - huyện Văn Chấn

180

373 E12-2

TBA chuyên dùng

266

Doanh nghiệp TN CBKD chè Bình Thuận

Xã Bình Thuận - huyện Văn Chấn

160

371 E12-8

TBA chuyên dùng

267

Nhà máy chè Văn Tiên

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

160

375 E12-8

TBA Chè Văn Tiên

268

Chè Kiến Thuận

Xã Bình Thuận - huyện Văn Chấn

250

371 E12-8

TBA chuyên dùng

269

HTX dịch vụ Tân An

Xã Minh An - huyện Văn Chấn

180

375 E12-8

TBA chuyên dùng

270

Công ty TNHH Chè Việt Trung

Xã Đại Lịch - huyện Văn Chấn

100

371 E12-8

TBA chuyên dùng

271

DN tư nhân Xăng dầu Thanh Bình

Xã Chấn Thịnh - huyện Văn Chấn

100

371 E12-8

TBA chuyên dùng

272

Công ty TNHH trà Tân Phú

TTNT Trần Phú - huyện Văn Chấn

500

371 E12-8

TBA chuyên dùng

273

Công ty TNHH XD&TM Đức Toàn

Xã Cát Thịnh - huyện Văn Chấn

560

373 E12-2

TBA chuyên dùng

274

Công ty TNHH 1 TV chế biến quặng sắt làng Mỵ

Xã Chấn Thịnh - huyện Văn Chấn

5380

371 E12-8

TBA chuyên dùng

275

Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương

Xã Đồng Khê - huyện Văn Chấn

320

373 E12-2

TBA chuyên dùng

276

Công ty TNHH Quảng Phát

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

400

375 E12-8

TBA chuyên dùng

277

HTX Chè Nam Thịnh (Nghĩa Tâm)

Xã Nghĩa Tâm - huyện Văn Chấn

100

375 E12-8

TBA chuyên dùng

278

HTX Đá vôi Thượng Bằng La

Xã Thượng Bằng La - huyện Văn Chấn

358

375 E12-8

TBA chuyên dùng

279

Ban Quản lý dự án QSEAP

Xã Suối Giàng - huyện Văn Chấn

72

373 E12-2

TBA Chè Suối Giàng

280

Công ty TNHH Hoàng Vũ Lai Châu

TTNT Nghĩa Lộ - huyện Văn Chấn

94

373 E12-2

TBA Trại Lợn

281

Công ty CP đầu tư và Phát triển điện Yên Bái (thủy điện Phình Hồ)

Xã Phình Hồ - huyện Văn Chấn

560

373 E12.2

TBA chuyên dùng

282

Công ty cổ phần ĐT và XD Nghĩa Lộ

Xã Nghĩa An - thị xã Nghĩa lộ

1250

375 E12.2

TBA chuyên dùng

283

Công ty cổ phần Xanh Thịnh Đạt

Xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn

400

374 E12.2

TBA chuyên dùng

284

Công ty TNHH Phúc An

Xã Phù Nham huyện Văn Chấn

400

374 E12.2

TBA chuyên dùng

285

Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái

Xã An Lương - huyện Văn Chấn

560

375 E12.4

TBA chuyên dùng

286

Công ty cổ phần VLXD Đăng Dương

Xã Sơn Lương huyện Văn Chấn

800

374 E12.2

TBA chuyên dùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 779/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 21/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 779/QĐ-UBND

64

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449123