• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 780/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa hoặc dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại tờ trình số 3462/TTr-UBND ngày 26/12/2017; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 596/TTr-STNMT ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018 (Chi tiết có Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018 (Chi tiết có Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 (Chi tiết có Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 (Chi tiết có Biểu 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm:

- Tổ chức thông báo công khai rộng rãi phương án kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đến các ban ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố biết để giám sát và thực hiện;

- Triển khai việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng thẩm quyền và phương án kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái;

- Bảo đảm giải quyết đất cho nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển các khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật và xã hội phù hợp với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo chủ trương chung của thành phố; tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch;

- Thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất phải gắn với từng dự án cụ thể, từng đối tượng sử dụng đất, phải có đủ hồ sơ và mục tiêu sử dụng đất rõ ràng theo đúng quy hoạch và có tính khả thi cao; đưa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố;

- Ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị giải toả, thu hồi đất; các chính sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đối với đất đai cần thu hồi; có kế hoạch và biện pháp cụ thể tạo việc làm cho lao động khi bị thu hi đất sản xuất;

- Cuối năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, các giải pháp điều chỉnh phù hợp để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTT
U, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự; Công an tỉnh;
- Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

Biểu 1: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018

ĐVT: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Vũ Ninh

Đáp Cầu

Thị Cầu

Kinh Bắc

Vệ An

Tiền An

Đi Phúc

Ninh Xá

Suối Hoa

Võ Cường

Hòa Long

Vn An

Khúc Xuyên

Phong Khê

Kim Chân

Vân Dương

Nam Sơn

Khc Nim

Hạp Lĩnh

1

Đất nông nghiệp

NNP

3,004.79

221.68

8.60

30.95

17.58

0.69

-

93.27

1.61

0.80

161.47

494.29

137.62

101.48

224.74

242.90

224.90

507.16

333.27

201.78

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,351.75

164.26

-

10.72

6.74

0.51

-

86.88

1.61

0.80

155.46

360.91

126.86

89.15

209.29

233.13

114.15

325.50

304.60

161.19

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2.268.46

164.26

-

10.72

6.74

0.51

-

86.88

1.61

0.80

155.46

360.91

97.15

73.16

209.29

195.54

114.15

325.50

304.60

161.19

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

92.32

26.10

-

1.43

1.32

-

-

3.28

0.00

-

3.98

39.10

2.70

0.76

-

1.41

0.84

9.97

0.04

1.40

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

48.66

1.29

0.09

0.59

-

-

-

0.90

-

-

0.44

1.92

0.15

1.26

2.26

-

19.16

15.70

0.30

4.59

1.4

Đt rng phòng hộ

RPH

196.94

4.62

-

2.30

-

-

-

-

-

-

1.10

0.73

-

-

-

-

65.87

119.11

1.09

2.12

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

313.94

25.42

8.51

15.92

9.52

0.18

-

2.21

-

-

0.44

91.64

7.91

10.31

13.19

8.36

24.88

36.56

27.24

31.65

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

1.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.05

-

-

-

-

-

-

0.32

-

0.82

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,223.01

399.64

83.22

142.69

189.27

57.51

33.01

374.85

79.88

111.03

629.16

376.19

239.39

132.33

322.37

210.53

433.90

682.74

407.34

317.94

2.1

Đất quốc phòng

CQP

94.78

33.16

0.38

9.86

1.10

31.11

-

3.28

-

-

-

0.90

-

-

-

-

-

3.42

1.23

10.34

2.2

Đất an ninh

CAN

17.83

0.07

0.01

0.02

0.27

-

0.02

0.64

0.69

2.77

3.52

-

0.02

-

-

-

0.47

-

3.06

6.25

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

586.82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.77

346.21

-

49.85

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

114.95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.84

-

-

10.00

40.82

-

-

-

61.29

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

142.44

43.52

5.84

0.31

0.46

0.26

1.29

35.10

2.66

12.49

8.73

1.00

3.80

0.98

-

-

5.91

-

13.40

6.70

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

135.07

25.15

13.68

5.32

1.07

0.06

-

3.32

5.23

-

25.58

4.81

1.58

0.09

14.65

7.26

4.82

3.25

3.70

15.50

2.9

Đất phát triển h tng

DHT

1,818.09

151.15

30.73

57.61

73.12

12.45

13.45

155.74

39.67

50.43

283.35

145.85

99.91

36.97

96.81

66.51

73.80

148.34

156.85

125.36

 

Đt xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

100.48

66.24

0.02

3.57

4.10

0.63

-

5.31

5.71

4.07

-

2.46

3.86

-

-

-

0.32

0.99

-

3.23

 

Đt xây dựng cơ sở y tế

DYT

34.42

3.92

0.12

0.20

0.56

0.22

0.03

8.27

0.02

0.15

6.96

9.89

0.17

0.05

0.11

0.06

0.11

-

2.83

0.75

 

Đt xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

203.00

2.13

1.42

3.67

9.90

3.66

2.08

20.95

4.55

4.36

40.31

4.38

5.37

10.31

4.37

1.02

2.86

3.47

48.99

29.22

 

Đt xây dựng cơ sở thdục th thao

DTT

18.11

6.89

-

2.97

0.24

0.58

-

2.03

0.22

0.15

2.49

0.84

0.35

0.27

-

-

0.79

0.29

-

-

 

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

0.05

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đt xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0.83

-

-

-

-

-

-

0.60

-

-

0.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đt giao thông

DGT

1,125.43

56.04

14.40

36.05

56.35

7.28

10.43

110.06

27.94

39.77

216.12

59.07

69.79

11.49

65.13

36.86

58.72

104.75

77.92

67.26

 

Đất thủy lợi

DTL

310.99

14.01

14.50

10.64

1.74

0.07

0.24

8.27

0.48

0.70

11.65

69.17

20.27

14.81

27.11

28.49

10.54

37.86

26.73

13.72

 

Đất công trình năng lượng

DNL

14.07

1.00

0.01

0.51

0.03

0.01

-

0.02

0.02

0.21

0.78

0.05

0.07

0.03

0.09

0.06

0.03

0.26

0.37

10.52

 

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

1.73

0.56

-

-

-

-

0.05

-

-

0.54

-

-

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.03

0.01

0.42

 

Đất chợ

DCH

9.00

0.30

0.26

-

0.19

-

0.62

0.25

0.73

0.49

4.82

-

-

-

-

-

0.41

0.69

-

0.24

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

5.26

-

-

0.66

-

-

-

0.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.00

-

-

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

0.23

-

-

0.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đt bãi thải, xử lý chất thải

DRA

7.50

-

-

-

-

-

-

2.75

-

-

-

0.10

-

-

4.53

-

-

-

0.11

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

319.18

3.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.23

-

-

-

84.27

-

128.68

-

-

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

1,381.91

86.76

25.09

61.30

95.41

12.69

14.30

137.50

29.02

15.40

250.32

21.36

101.57

58.42

93.61

-

132.56

8.95

150.07

87.57

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

60.30

3.30

0.33

1.85

2.84

0.04

1.06

3.49

0.73

23.39

1.72

3.36

1.49

0.12

0.17

0.14

3.13

11.21

0.58

1.38

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

12.82

3.20

0.01

0.02

0.65

0.33

0.43

0.06

0.13

0.57

1.28

2.56

-

-

0.16

-

-

-

0.92

2.50

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

23.83

1.11

0.27

0.59

1.55

-

1.49

1.12

0.29

-

1.17

2.56

1.26

2.46

1.26

0.63

0.72

4.32

2.14

0.90

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

107.12

32.04

2.92

4.31

3.16

-

-

5.54

-

-

2.65

8.86

3.71

4.81

6.28

2.75

7.04

13.59

5.00

4.44

2.20

Đất sn xuất vật liu xây dựng, làm đồ gm

SKX

22.44

2.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.54

1.72

-

-

15.73

-

-

-

0.01

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

22.28

1.36

0.16

0.04

0.68

0.05

0.33

2.58

0.15

0.18

0.92

2.56

1.43

0.39

0.47

2.78

2.29

1.85

2.64

1.42

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

65.66

2.49

-

-

6.74

0.50

0.62

16.61

1.19

3.83

25.73

0.34

0.37

-

-

0.30

4.36

0.86

0.87

0.85

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

15.76

1.83

0.30

0.17

1.68

0.03

0.02

1.48

0.12

-

0.53

2.30

0.41

0.37

0.67

0.57

1.61

1.43

1.20

1.03

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rch, suối

SON

190.46

9.06

3.49

-

-

-

-

-

-

-

-

70.62

18.96

16.77

34.94

28.12

6.39

2.12

-

-

2.25

Đất có mt nước chuyên dùng

MNC

77.20

-

-

0.40

0.54

-

-

4.42

-

1.98

20.43

3.26

3.08

0.95

28.00

147

0.02

4.53

4.28

3.85

2.26

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

1.09

-

-

-

-

-

-

0.60

-

-

0.39

-

0.08

-

0.02

-

-

-

-

-

3

Đất chưa sử dụng

CSD

36.27

-

0.37

2.67

-

-

-

0.08

-

-

0.57

20.96

0.24

0.08

1.24

0.72

2.31

2.14

3.47

1.43

Biểu 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2018

ĐVT: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Vũ Ninh

Đáp Cầu

Thị Cầu

Kinh Bắc

Vệ An

Tiền An

Đi Phúc

Ninh Xá

Suối Hoa

Võ Cường

Hòa Long

Vn An

Khúc Xuyên

Phong Khê

Kim Chân

Vân Dương

Nam Sơn

Khc Nim

Hạp Lĩnh

1

Đất nông nghiệp

NNP

499.57

21.30

-

14.47

18.45

-

-

10.22

1.52

-

58.19

61.22

84.32

47.82

36.64

9.53

16.16

24.76

51.00

43.98

1.1

Đất trng lúa

LUA

477.78

17.65

-

14.18

16.74

-

-

10.12

1.09

-

52.67

60.12

79.47

46.82

36.59

9.53

14.13

24.25

51.00

43.43

 

Đt chuyên trng lúa nước

LUC

477.78

17.65

-

14.18

16.74

-

-

10.12

1.09

-

52.67

60.12

79.47

46.82

36.59

9.53

14.13

24.25

51.00

43.43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

7.36

0.10

-

0.17

0.79

-

-

-

0.03

-

5.22

0.10

0.85

-

-

-

0.06

0.01

-

0.03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.30

-

-

-

-

-

0.80

-

-

0.03

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

0.05

-

-

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

13.25

3.55

-

0.07

0.92

-

-

0.10

0.40

-

-

1.00

4.00

1.00

0.05

-

1.17

0.50

-

0.49

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

48.90

0.45

9.80

-

2.17

-

0.04

1.71

0.92

-

7.18

7.14

7.77

4.00

2.20

-

0.36

1.26

1.70

2.20

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0.49

-

-

-

-

-

-

-

0.48

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đt phát triển hạ tng cấp quốc gia, cấp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

21.99

0.45

-

-

2.11

-

-

-

0.20

-

2.48

3.10

4.43

2.70

1.55

-

0.36

1.26

1.30

2.05

 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

0.20

-

-

-

-

-

-

-

0.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

0.93

0.45

-

-

0.46

-

-

-

-

-

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất giao thông

DCT

13.14

-

-

-

1.05

-

-

-

-

-

1.03

1.80

2.20

2.00

1.00

-

0.36

1.00

1.30

1.40

 

Đất thủy lợi

DTL

7.72

-

-

-

0.60

-

-

-

-

-

1.43

1.30

2.23

0.70

0.55

-

-

0.26

-

0.65

2.10

Đất có di tích lịch s - văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0.19

-

-

-

-

-

0.04

-

0.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

NTD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0.09

-

-

-

-

-

-

-

0.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

9.80

-

9.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.25

Đất mt nước chuyên dùng

MNC

16.34

-

-

-

0.06

-

-

1.71

-

-

4.69

4.04

3.34

1.30

0.65

-

-

-

0.40

0.15

2.26

Đất phi nông nghiệp còn lại

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đt chưa sử dụng

DCS

2.45

-

-

0.07

-

-

-

-

-

-

-

3.11

-

-

-

-

-

0.10

-

-

Biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

ĐVT: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Vũ Ninh

Đáp Cầu

Thị Cầu

Kinh Bắc

Vệ An

Tiền An

Đi Phúc

Ninh Xá

Suối Hoa

Võ Cường

Hòa Long

Vn An

Khúc Xuyên

Phong Khê

Kim Chân

Vân Dương

Nam Sơn

Khc Nim

Hạp Lĩnh

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

499.57

21.30

-

14.47

18.45

-

-

10.22

1.52

-

58.19

61.22

84.32

47.82

36.64

9.53

16.16

24.76

51.00

43.98

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

477.78

17.65

-

14.18

16.74

-

-

10.12

1.09

-

52.67

60.12

79.47

46.82

36.59

9.53

14.13

24.25

51.00

43.43

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

7.36

0.10

-

0.17

0.79

-

-

-

0.03

-

5.22

0.10

0.85

-

-

-

0.06

0.01

-

0.03

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1.13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.30

-

-

-

-

-

0.80

-

-

0.03

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

0.05

-

-

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS/PNN

13.25

3.55

-

0.07

0.92

-

-

0.10

0.40

-

-

1.00

4.00

1.00

0.05

-

1.17

0.50

-

0.49

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đt nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đt phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đt ở

PKO/OCT

22.62

0.45

-

-

2.17

-

-

-

0.48

-

4.31

3.60

4.48

3.00

1.80

-

0.23

0.50

0.40

1.20

Biểu 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018

ĐVT: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn v hành chính

Vũ Ninh

Đáp Cầu

Thị Cầu

Kinh Bắc

Vệ An

Tiền An

Đi Phúc

Ninh Xá

Suối Hoa

Võ Cường

Hòa Long

Vn An

Khúc Xuyên

Phong Khê

Kim Chân

Vân Dương

Nam Sơn

Khc Nim

Hạp Lĩnh

1

Đt nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.3

Đt trồng cây lâu năm

CLN

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Đt nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.45

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

0.80

0.95

-

0.45

-

-

-

0.10

0.15

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.40

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

0.30

0.75

-

0.25

-

-

-

0.10

-

 

Đt xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Đất thủy lợi

DTL

0.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.30

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

1.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.50

0.20

-

0.20

-

-

-

-

0.15

2.26

Đt phi nông nghiệp còn li

PNK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 780/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 780/QĐ-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378194