• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, PC, VN(100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 783/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

b) Đề xuất, kiến nghị định hướng công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

a) Tổng kết được thực hiện tại khắp các địa phương trong phạm vi cả nước;

b) Tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và yêu cầu của Kế hoạch này. Hình thức tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tiến hành tổng kết, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên phạm vi cả nước.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương theo sự phân công của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021;

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - Tháng 4 năm 2021.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổng kết, xây dựng báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021;

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - Tháng 4 năm 2021

2. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, tổng hợp báo cáo của các địa phương, các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 - Tháng 5 năm 2021.

3. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị - hội thảo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021.

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II - quý IV năm 2021.

4. Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021

Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III - quý IV năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 15/4/2021.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 783/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 04/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467225