• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá


 

Quyết định 788/QĐ-BTTTT năm 2018 về phát hành bộ tem bưu chính “Phòng, chống tác hại của thuốc lá” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 788/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH “PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại Văn bản số 2033/BĐVN-TBC ngày 22/5/2018 về việc phát hành bộ tem “Phòng, chống tác hại của thuốc lá”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát hành bộ tem bưu chính “Phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Bộ tem có mã số 1093, gồm 01 mẫu tem với giá mặt và mã số mẫu như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng (con)

S lượng specimen (con)

Mã số

Phòng, chống tác hại của thuốc lá (1-1)

3.000đ

1.022.920

2.020

3702

- Khuôn khổ tem: 37 x 37 (mm).

- Số tem in/một tờ: 20 tem.

- Họa sỹ thiết kế: Phạm Trung Hà.

- Tem in ốp-xét nhiều màu, trên loại giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In tem Bưu điện (TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Bộ tem này được phát hành ngày 31/5/2018. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 31/5/2018 đến ngày 31/12/2019. Lễ phát hành đặc biệt bộ tem được tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 31/5/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Báo Bưu điện Việt Nam;
- Trung tâm Thông tin;
- Hội Tem Việt Nam;
- Lưu VT, BC (1), HT (12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 788/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 24/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 788/QĐ-BTTTT

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383406