• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 79/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Quyết định 79/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2019/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 503/TTr-VPUBND ngày 24 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 10 như sau:

“4. Thủ trưởng cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương quyết định tổ chức Bộ phận Một cửa tại Văn phòng hoặc một đơn vị, tổ chức chuyên môn thuộc cơ quan, đồng thời chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 của Quy định này và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 10 như sau:

“7. Trường hợp thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự cấp xã được thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phân công công chức cấp xã (theo các chức danh công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức) để tiếp nhận các thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự, sau đó chuyển đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã giải quyết, nhận lại kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 79/2019/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443950