• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 79/QĐ-HQBP năm 2018 quy định về địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 79/QĐ-HQBP
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/QĐ-HQBP

Bình Phước, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊA BÀN QUẢN LÝ HẢI QUAN CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Căn cứ Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Thực hiện Công văn số 11661/TCHQ-TCCB ngày 12/12/2016 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chơn Thành; Chi cục trưởng Chi cục HQCK QT Hoa Lư; Chi cục trưởng Chi cục HQCK Hoàng Diệu; Chi cục trưởng Chi cục HQCK Lộc Thịnh; Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Chi cục Hải quan Chơn Thành, gồm:

- Các Khu Công nghiệp Chơn Thành I, II, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III, Becamex BP, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Các Khu Công nghiệp Đồng Xoài I, II, Tân Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Các Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Khu Công nghiệp Tân Khai I, II, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

- Kho hàng của các doanh nghiệp chế xuất và kho ngoại quan thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Chơn Thành.

- Các địa bàn khác theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 và Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, gồm:

- Cửa khẩu chính Hoàng Diệu, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

- Cửa khẩu phụ Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

- Các địa bàn khác theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 và Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lộc Thịnh, gồm:

- Cửa khẩu chính Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Xã biên giới: xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Các địa bàn khác theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 và Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ.

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu quc tế Hoa Lư, gm:

- Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phưc.

- Lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Các xã biên giới: xã Lộc Thiện, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Các địa bàn khác theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 và Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Hải quan được quy định tại Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các Chi cục Hải quan trực thuộc tổ chức thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan, căn cứ các văn bản quy định, tùy theo tình hình thực tế, các Chi cục đề xuất để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước điều chỉnh địa bàn quản lý của các Chi cục Hải quan trực thuộc cho phù hợp.

Chánh Văn phòng Cục, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chơn Thành, Chi cục trưởng Chi cục HQCK QT Hoa Lư, Chi cục trưởng Chi cục HQCK Hoàng Diệu, Chi cục trưởng Chi cục HQCK Lộc Thịnh, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Tổng cục H
i quan (Vụ TCCB);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, VP (TCCB-TTr) (04b).

CỤC TRƯỞNG
Võ Tri Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/QĐ-HQBP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Võ Trí Tâm
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 79/QĐ-HQBP

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378647