• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 795/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 795/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 511/SCT-VP ngày 5 tháng 7 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương:

Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục hành chính đăng ký mới, đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Quyết định số 584/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp(Cục KSTTHC);
- Bộ Công Thương;
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(V).

CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 795/QĐ-UBND-HC, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

Mục

Lĩnh vực/Tên TTHC

Ghi chú

 

Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

 

1

Đăng ký mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

2

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Đăng ký mới hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 7giờ 30 đến 11 giờ ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí(nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí thuộc Văn phòng Sở Công Thương.

- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả và trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký nêu rõ tên tổ chức, cá nhân kinh doanh, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người liên hệ.

- Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

+ 01(Một) bản giấy có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản.

+ 01(Một) đĩa mềm chứa file dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

+ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

+ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định:

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

+ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Thông tư 10/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm ........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi : Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

Cá nhân, tổ chức kinh doanh (3): ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ......................................................do ..................................................................

cấp ngày....../......./.........

Địa chỉ liên lạc:............................................................................................................................ .

..................................................................................................................................................... .

Ngành nghề kinh doanh: ..............................................................................................................

Người liên hệ:........................................................................ Điện thoại:.....................................

ax:...................................... Email:............................................

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

......................................................................................................................................................

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại: ...................................................................................................

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: .......................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Đối tượng áp dụng (4): ............................................................................................................

4. Phạm vi áp dụng (5): ...............................................................................................................

5. Thời gian áp dụng (6): ............................................................................................................

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

 

 

Hồ sơ kèm theo (8):

- Đơn đăng ký

- Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung (01 bản giấy, 01 đĩa mềm dạng Microsoft word)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

(01)

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02)

- Cục Quản lý cạnh tranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03)

Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy Chứng nhận đầu tư Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(04)

Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(05)

Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06)

Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07)

Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08)

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

 

2. Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xuất trình bộ hồ sơ theo quy định.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 7giờ 30 đến 11 giờ ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương Đồng Tháp (số 21, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

- Người đến nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả.

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí(nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận thu phí thuộc Văn phòng Sở Công Thương.

- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả và trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian trao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 7giờ 30 đến 11 giờ; 13 giờ 30 đến 16 giờ của các ngày làm việc.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký nêu rõ tên tổ chức, cá nhân kinh doanh, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người liên hệ.

- Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

+ 01(Một) bản giấy có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản.

+ 01(Một) đĩa mềm chứa file dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

d) Cơ quan phối hợp:

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/Điều kiện giao dịch chung.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

+ Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

+ Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định:

+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

+ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

+ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Thông tư 10/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm ........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi : Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp.

Cá nhân, tổ chức kinh doanh (3): ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ......................................................do ..................................................................

cấp ngày....../......./.........

Địa chỉ liên lạc:............................................................................................................................ .

..................................................................................................................................................... .

Ngành nghề kinh doanh: ..............................................................................................................

Người liên hệ:........................................................................ Điện thoại:.....................................

Fax:...................................... Email:............................................

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

......................................................................................................................................................

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại: ...................................................................................................

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: .......................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Đối tượng áp dụng (4): ............................................................................................................

4. Phạm vi áp dụng (5): ...............................................................................................................

5. Thời gian áp dụng (6): ............................................................................................................

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

 

 

Hồ sơ kèm theo (8):

- Đơn đăng ký

- Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung (01 bản giấy, 01 đĩa mềm dạng Microsoft word)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký:

(01)

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02)

- Cục Quản lý cạnh tranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03)

Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy Chứng nhận đầu tư Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại, email)

(04)

Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(05)

Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06)

Thời gian bắt đầu áp dụng: ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07)

Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08)

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 795/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 795/QĐ-UBND-HC

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205897