• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2016 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 798/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 798/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP TỈNH VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính ph về quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn s 2197/STC-CSVG ngày 18/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người).

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh, gồm các loại tài sản như sau:

a) Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương;

b) Máy điều hòa nhiệt độ;

c) Máy photocopy;

d) Bàn ghế học sinh các cấp học.

2. Danh mục mua sắm tập trung tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 điều này là các loại máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho chức danh và phòng làm việc của chức danh; máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cán bộ, công chức, viên chức và phòng làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; không bao gồm các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng trong công tác chuyên ngành.

3. Ngoài các loại tài sản, máy móc, thiết bị trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người): Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Áp dụng danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cp tnh quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Khoản 1. Điều 5 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: Đơn vị mua sắm tập trung tng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị mua sắm tập trung), tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được lựa chọn;”.

3. Tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nêu tại Khoản 1, Điều 1 không bao gồm tài sản phải mua sắm đột xuất, cấp bách phát sinh do các nguyên nhân khách quan chưa dự lường bố trí trong dự toán đầu năm, được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho mua sắm.

Điều 4.

1. Sở Tài chính, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc mua sắm tập trung theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mc hoặc có kiến nghị đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về STài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các s, ngành thuộc tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường
trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, TH, QTTV, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 798/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 24/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 798/QĐ-UBND

992

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328988