• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Quyết định 80/QĐ-TCLN-PCTT về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Tải về Quyết định 80/QĐ-TCLN-PCTT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-TCLN-PCTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-BNN-Ttr ngày 20/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TCLN-PCTT ngày 20/3/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thanh tra Bộ;
- TTTT Hà Công Tuấn (b/c);
- ĐU TCLN;
- Các đ/c PTCT;
- Lưu: VT, PCTT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Trị

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCLN-PCTT ngày    tháng    năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI HẠN THỰC HIỆN

 

 

Chủ trì

Phối hợp

I

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng

 

1

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp nghiêm túc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Tổng cục Lâm nghiệp trong tình hình mới.

Đảng ủy Tổng cục

Các Cấp ủy, Chi bộ trực thuộc

Quý II - IV

 

2

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Tổng cục

Các Cấp ủy, Chi bộ trực thuộc

Quý I - IV

 

3

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

II

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

 

1

Rà soát, bổ sung, khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

2

Thực hiện quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ; tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương, chuyển ngạch và thi đua, khen thưởng.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

3

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn quốc gia Tam Đảo, Chi cục Kiểm lâm vùng I.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

4

Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý IV/2020 và quý I/2021

 

5

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 1174/KH-TCLN-VP ngày 05/8/2019 về Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua Công chức, viên chức Tổng cục Lâm nghiệp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

6

Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý III - IV

 

7

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

8

Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

III

Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

 

1

Thực hiện nghiêm về công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục năm 2019, 2020 theo quy định.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý IV

 

2

Hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, 2020 cho cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

3

Thực hiện trả lương, thưởng và các khoản chi thường xuyên khác qua tài khoản ngân hàng theo quy định.

Văn phòng Tổng cục

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

4

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong phân bổ, sử dụng, Quyết toán ngân sách do Tổng cục quản lý.

Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục được giao dự toán.

Quý I - IV

 

5

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

6

Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin: Thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục.

Quý I - IV

 

7

Thực hiện công khai các thủ tục hành chính và kế hoạch CCHC được phê duyệt.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

IV

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

 

1

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, chú trọng các giải pháp công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng.

Vụ Pháp chế, Thanh tra; các đơn vị được giao xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch năm 2020 của Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV

 

2

Xây dựng, ban hành Quyết định ban hành Quy định danh mục các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ do Tổng cục Lâm nghiệp quản lý.

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị liên quan

Quý II- III

 

3

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

V

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

 

1

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 4436/QĐ-BNN-TTr ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 65/QĐ- TCLN-PCTT ngày 12/02/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2020.

Vụ Pháp chế, Thanh tra, Cục Kiểm lâm.

Các đơn vị liên quan

Quý II - IV

 

2

Kiểm tra về việc Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES và các hoạt động quản lý các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES của cơ quan quản lý CITES.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Cục Kiểm lâm

Quý II - III

 

3

Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ; Kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng được sử dụng nguồn vốn do Tổng cục quản lý; công tác tổ chức thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại Vườn quốc gia Ba Vì - Hà Nội, Vườn quốc gia Cát Tiên.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Văn phòng Tổng cục, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý IV

 

4

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV

 

5

Kiểm tra, giám sát các hoạt động thực thi chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các quy định của cơ quan, pháp luật và khi có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Ban Thanh tra nhân dân; Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV

 

VI

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị

 

1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Đảng ủy Tổng cục

Công đoàn Tổng cục; Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

 

2

Phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, theo Quyết định số 4249/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 06/11/2019 về ‘’Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021’’ với 02 cuộc có nội dung sau: - Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng. - Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị liên quan

Quý I - IV

3

Quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản PL về PCTN trong các cuộc họp, sinh hoạt Chi bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

 

Quý I - IV

4

Tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng.

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục

Quý I - IV

5

Đăng tải Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp.

Văn phòng Tổng cục

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Ngay khi có Quyết định ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/QĐ-TCLN-PCTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp   Người ký: Nguyễn Quốc Trị
Ngày ban hành: 02/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 80/QĐ-TCLN-PCTT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438721