• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Quyết định 80/QĐ-UBND-TL năm 2014 cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 80/QĐ-UBND-TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBND-TL

Đng Tp, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TIÊU CHUẨN VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG HUYỆN HỒNG NGỰ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét Đơn đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự ngày 04/4/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự là tổ chức xã hội; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự được UBND Tỉnh phê duyệt; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Hồng Ngự.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Hồng Ngự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- BTC/TU, BDV/TU;
- Hội TC& BV quyền lợi NTD Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/QĐ-UBND-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 80/QĐ-UBND-TL

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240783