• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 80/QĐ-UBQG về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2021

Tải về Quyết định 80/QĐ-UBQG
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBQG

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA
ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Quy định tchức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ Quy định tchức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban Quc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cựu nạn tại Tờ trình số 77/TTr-VP ngày 17 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên thuộc Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBQGUPSC, TT&TKCN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, GTVT, CT, YT, TC, KH&ĐT, NV, NN&PTNN, VH-TT&DL TT&TT, TN&MT, NG, XD, LĐTBXH, GD&ĐT, KHCN;
- Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên
UBQG ƯPSC,TT & TKCN;
- Lưu: VT, VP
UB QG ƯPSC,TT&TKCN. H105.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Trọng Bình

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 80/QĐ-UBQG ngày 19 tháng 02 năm 2021 của UBQG ƯPSC, TT&TKCN)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp

Thời gian thực hiện

I

TỔ CHỨC TRỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TẠI CÁC CẤP

1

Trực ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 tại Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai & Tìm kiếm Cứu nạn.

UBQG ƯPSC,TT&TKCN

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên

2

Trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các bộ, ngành, địa phương; báo cáo kịp thời về Trung tâm Quốc gia Điều hành ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm liên quan

Thường xuyên

II

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, KẾ HOẠCH

1

Xây dựng các văn bản

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Các bộ các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

2

Xây dựng các kế hoạch cấp Quốc gia ng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2017

2.1

Xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố có liên quan.

Quý III/2021

 

2.2

Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP

Năm 2021

2.3

Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng

Bộ Giao thông vận tải

UB ATGTQG; các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế; các bộ, ngành; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tnh, thành phố có liên quan

Năm 2021

2.4

Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng

Bộ Xây dựng

Các Bộ: Quốc phòng, Công an Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế và BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố có liên quan.

Năm 2021

III

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM TKCN

1

Thành lập các trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại Cô Tô, Côn Đảo, Song Tử Tây, Thổ Chu, Hòn Khoai

Bộ Quốc Phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

2

Kiện toàn tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ cho 3 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu và 3 Trung tâm ứng phó sự cố thảm họa hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

IV

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, HỘI THAO, TUYÊN TRUYỀN, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

1

Đào tạo

 

Đào tạo nhân viên điều khiển phương tiện thủy nội địa TKCN cho các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của các bộ, ngành, địa phương

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II, III/2021

2

Huấn luyện

2.1

Huấn luyện cán bộ tham mưu mặt đất, phối hợp TKCN đường không; huấn luyện nhân viên TKCN đường không

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan

Quý III/2021

2.2

Huấn luyện Cán bộ chỉ huy, điều hành và nhân viên TKCN đường biển

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2021

2.3

Huấn luyện nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện thủy nội địa TKCN

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý II, III/2021

2.4

Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm

Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý III, IV/2021

2.5

Huấn luyện ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ hạt nhân

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; các bộ, ngành, địa phương

Quý III, IV/2021

2.6

Huấn luyện ứng cu sập đổ công trình cho các Tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II, III/2021

2.7

Huấn luyện Cấp cứu mỏ cho lực lượng kiêm nhiệm của các mỏ/Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Bộ Công thương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

2.8

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhim

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương

Năm 2021

3

Chỉ đạo Diễn tập

3.1

Diễn tập Ứng phó thảm họa môi trường tại Thừa Thiên - Huế và Quân khu 3.

Bộ Quốc phòng

Bộ TN&MT, các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

3.2

Diễn tập khẩn nguy cảng hàng không sân bay tại Sân bay

Bộ GTVT

Các Bộ: Quốc phòng, Công an; các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

3.3

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tòa nhà cao tng, khu công nghiệp, khu dân cư

Bộ Công an

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

3.4

Diễn tập PCTT&TKCN cấp huyện (02-03 huyện trọng điểm/01 Quân khu)

BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố

Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh; các huyện tổ chức diễn tập

Quý II, III/2021

3.5

Tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước ASEAN (ARF)

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và PTNT và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

3.6

Diễn tập cứu hộ, cu nạn khu vực biên giới giữa Quân đội 2 nước Việt Nam - Lào

Bộ Quốc phòng

Các đơn vị, địa phương liên quan

Năm 2021

4

Hội thao

4.1

Hội thao cấp cứu Mỏ

Bộ Công thương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

4.2

Hội thao Quân sự quốc tế nội dung cứu hộ, cứu nạn năm 2021 (Armygames -2021)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2021

5

Tuyên truyền

 

 

 

5.1

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: NN&PTNN, Quốc phòng; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

5.2

Tuyên truyền Công ước SAR 79 về Tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải; các bộ ngành, địa phương liên quan

Quý II/2021

6

Biên soạn tài liệu

6.1

Biên soạn tài liệu và triển khai lồng ghép kiến thức kỹ năng phòng và ứng phó sự cố, thiên tai vào chương trình các cấp học hoặc hoạt động ngoại khóa cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sinh viên, học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

6.2

In bản đồ theo dõi bão và áp thấp nhiệt đới, bản đồ ứng phó 12 tình huống, bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão; tài liệu huấn luyện TKCN đường không, đường biển; biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan

Năm 2021

V

ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TÌM KIẾM CỨU NẠN

1

Đầu tư các dự án chuyển tiếp

 

Trung tâm QG ĐH TKCN/Văn phòng Ủy ban QG UPSC, TT &TKCN (giai đoạn 2)

Bộ Quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

2

Đầu tư các dự án mở mi

 

 

 

 

Xây dựng các công trình; đầu tư mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP và số 30/2017/NĐ-CP

Các bộ, ngành, địa phương

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2021

VI

HỢP TÁC QUỐC T

1

Hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cu nạn và Bang Oregon/Hoa Kỳ trao đổi về quản lý thảm họa và tìm kiếm cu nạn

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

Quý II, III

Năm 2021

2

Hợp tác với Nhật Bản, Nga nghiên cứu nguồn nhân lực, trang bị quản lý và ứng phó bức xạ hạt nhân; động đất, sóng thần

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành liên quan.

Năm 2021

3

Trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập, ứng phó thiên tai và các sự cố với các nước trong khối ASEAN&ARF; ADMM+

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2021

4

Hp tác với Philippin về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; hp tác với Campuchia và Thái Lan ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2021

5

Hp tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ASEAN

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Quốc phòng; các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Năm 2021

6

Đàm phán với Singapore và Campuchia về ký văn bản phối hợp tìm kiếm cu nạn đường không

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Năm 2021

7

Hp tác với Lào xây dựng và ký Nghị định thư về hp tác cứu hộ, cứu nạn giữa BQP hai nước

Bộ Quốc phòng

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Năm 2021

VII

CÔNG TÁC KIỂM TRA

1

Kiểm tra thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và việc chấp hành các văn bản quy định về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với một số bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Quý II, III/2021

2

Kiểm tra các phương án, kế hoạch ứng phó các sự cố: Thiên tai, Tràn dầu, Cháy nổ, Sập đổ công trình, Hóa chất độc, sinh học, bức xạ hạt nhân và TKCN đối với một số đơn vị và một số Trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Một số đơn vị, Trung tâm, địa bàn trọng điểm thuộc BQP

Quý II, III/2021

3

Kiểm tra công tác huấn luyện, đào tạo; các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cu nạn

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Công an, Xây dựng, GTVT, NN&PTNT, Công thương và địa phương liên quan.

Quý II, III/2021

VIII

HỘI NGHỊ

1

Hội nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan

Quý II/2021

2

Hội nghị Tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan

Quý IV/2021

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/QĐ-UBQG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn   Người ký: Nguyễn Trọng Bình
Ngày ban hành: 19/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 80/QĐ-UBQG

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467959