• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai quản lý, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 800/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 800/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ, THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT, DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP , ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP , ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 14/TTr-STTTT, ngày 13/3/2020 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và tổ chức triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 của Thông tư số 185/2019/TT-BQP , ngày 04/12/2019 nêu trên và làm đầu mối liên hệ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ thuộc Bộ Quốc phòng, thời gian ủy quyền từ ngày 30/3/2020 đến ngày 31/12/2026.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý thuê bao chứng thư số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ TTTT;
- Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin;
- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PVP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 1.10.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 800/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 800/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445067