• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2014 quy định phụ cấp hoạt động, phụ cấp chức vụ đối với chức danh lãnh đạo của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 806/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH B
C GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHỤ CẤP HOẠT ĐỘNG, PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 240/TTr-SNV ngày 18/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xếp phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ và phụ cấp hoạt động (thù lao) đối với thành viên Hội đồng quản lý, thành viên Ban kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang như sau:

a) Phụ cấp chức vụ: Giám đốc Quỹ 0,8; Phó Giám đốc Quỹ 0,6; Kế toán trưởng 0,5; Trưởng phòng 0,5; Phó Trưởng phòng 0,3.

b) Phụ cấp hoạt động: Chủ tịch Hội đồng 0,9; Phó Chủ tịch Hội đồng 0,7; thành viên Hội đồng 0,5; Trưởng ban Kiểm soát 0,6; thành viên Ban Kiểm soát 0,4.

2. Mức phụ cấp chức vụ, phụ cấp hoạt động tính theo hệ số mức lương tối thiểu chung của khối hành chính Nhà nước; chi phí hoạt động của Hội đồng, Ban Kiểm soát được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

3. Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Phụ cấp chức vụ, phụ cấp hoạt động thực hiện kể từ ngày có quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh trên.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (SNV, QĐTPT: 03 bản);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 806/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 806/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259578