• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bầu cử


 

Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 808/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, PHÁP LUẬT VỀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Thực hiện Công văn số 522/BTP-PBGDPL ngày 26/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 251/TTr-STP ngày 28/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong CBCCVC và nhân dân trong tỉnh, nhằm giúp CBCCVC và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

- Nâng cao nhận thức về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016 - 2021, tham gia tích cực việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần được tổ chức sâu rộng, thông qua các hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng địa phương, địa bàn, đảm bảo phổ biến, quán triệt đến tất cả CBCCVC và nhân dân.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác bầu cử, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Vận động các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực, tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình tổ chức bầu cử được thực hiện bằng nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả.

II. NỘI DUNG:

1. Nội dung và thời gian tổ chức đợt cao điểm:

a) Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp được ghi tên, không được ghi tên, xoá tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri; bỏ phiếu ở nơi khác; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; thời gian tiến hành, hình thức vận động bầu cử; nội dung tiếp xúc cử tri; chương trình hành động của các ứng cử viên; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; việc kiểm phiếu; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử, công bố kết quả trúng cử, ...

Nguồn tài liệu: Nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản có liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp theo địa chỉ: http://stp.vinhlong.gov.vn.

b) Thời gian thực hiện: Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan được thực hiện từ ngày 10/3/2016 đến ngày 22/5/2016.

2. Các hoạt động tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

a) Đăng tải toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể thông qua các hình thức tờ gấp,.. cấp phát đến tận cơ sở khóm, ấp và khu dân cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, cấp xã.

c) Tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung và tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho CBCCVC, người lao động thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý và nhân dân bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cấp tỉnh: các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh.

+ Cấp huyện: UBND cấp huyện.

d) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh cơ sở thông qua chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, trao đổi, bình luận,.; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet trong việc đăng tải và cập nhật các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo, các tin tức thời sự phản ánh về việc cuộc bầu cử trên toàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Báo Vĩnh Long; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

e) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan qua hệ thống áp-phích, pa-nô, băng-rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng về nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh) chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho các tầng lớp nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng Văn hoá - Thông tin; Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên các phương tiện truyền thanh ở cơ sở; tổ chức thông tin lưu động; xây dựng các pa-nô, áp-phích, băng-rôn, cờ phướn treo trên các tuyến đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng về nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giới thiệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long tăng thời lượng đăng tải, phát sóng những tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự,... lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân và quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quá trình triển khai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại cơ quan, đơn vị và cấp mình; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp trước ngày 28/5/2016.

Tổ chức pháp chế các Sở, Ban, Ngành; Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

8. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các ngành, các cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2016 và các nguồn kinh phí khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 808/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 08/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 808/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329354