• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội đồng định giá tài sản


 

Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2020 quy định về mức trích và mức chi nội dung phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 808/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH VÀ MỨC CHI MỘT SỐ NỘI DUNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CẤP TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 06/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 122/TTr-STC ngày 13/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trích và mức chi một số nội dung phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Cho phép được trích mức tối đa là 0,3% giá trị tài sản thẩm đnh để chi phí phục vụ hoạt động thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh.

2. Một số mức chi cụ thể:

- Chi mua thông tin phục vụ công tác thm định: Mức chi 0,05% giá trị thẩm định đối với hồ sơ thẩm định có trị giá từ 01 tỷ đồng trở lên; mức chi 0,1% giá trị thẩm định đối với hồ sơ thm định có trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng; mức chi 0,15% giá trị thẩm định đối vi hồ sơ thẩm định có giá trị dưới 500 triệu đồng;

- Chi cho cán bộ đi thu thập thông tin thẩm định (Trường hp không phải mua) mức chi 200.000 đồng/hồ sơ có giá trị thẩm định dưới 500 triệu đồng; mức chi 300.000 đồng/hồ sơ có giá trị thẩm định trên 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và mức 500.000 đồng/hồ sơ có giá trị thẩm định trên 2 tỷ đồng;

- Phụ cấp nghiên cứu tài liệu trước khi thẩm định: Mức chi 100.000 đồng/ người/lần;

- Các nội dung chi còn lại không quy định mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định hiện hành và theo thỏa thuận ghi trong Hợp đồng.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành và mức chi quy định trên, dự kiến khối lượng công việc phát sinh để lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; mức chi không vượt quá 0,3% tổng giá trị tài sản thẩm định; thực hiện quản lý, sdụng, hạch toán và quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá tài sản tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 808/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 808/QĐ-UBND

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441212