• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 809/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 809/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 139/TTr-SNV, ngày 30/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức, triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020;

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Quyết định số 897/QĐ-UBND , ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2020.

Tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên, các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công, trong thời gian tới các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp kết hợp với nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên:

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng. Đổi mới, đa dạng các phương thức giáo dục thanh niên theo hướng tăng cường tính định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin hỗ trợ thanh niên tự giáo dục, tự học tập, tự rèn luyện.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hoá, xã hội, môi trường.

- Tập trung đào tạo để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đối với những thanh niên tài năng; thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý và sau cải tạo.

- Ban hành chính sách khuyến khích và hỗ trợ ngân sách địa phương cho các tổ chức, cá nhân đầu tư tại khu công nghiệp thành lập các “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ” hoặc “Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân” để giáo dục, chăm lo cho đời sống thanh niên trong các khu công nghiệp. Đồng thời, không ngừng mở rộng các hình thức định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên, sinh viên, tăng cường tổ chức hiệu quả hoạt động xúc tiến mùa thi, định hướng cho tổ chức đoàn các cấp hình thành các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Quan tâm tạo nhiều việc làm, giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị, tăng tỷ lệ thời gian lao động ở nông thôn; chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động sang khu vực dịch vụ, công nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng lao động, đồng thời tăng thu nhập, cải thiện điều kiện, môi trường lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên vay vốn học nghề, phát triển sản xuất, tạo việc làm.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn gắn nhu cầu lao động của doanh nghiệp, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên; ưu tiên phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là chính sách về vốn, đất đai, cơ sở hạ tầng, thuế đối với các doanh nhân trẻ; biểu dương, tôn vinh những thanh niên có thành tích làm kinh tế giỏi và tạo được nhiều việc làm cho xã hội.

- Tiếp tục phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho thanh niên. Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát huy hoạt động tình nguyện của thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, quân nhân xuất ngũ; thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng chính sách ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm.

- Sử dụng có hiệu quả nguôn vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên từ Ngân hàng Chính sách xã hội tinh.

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động như: “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”, gặp gỡ trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động để tạo cơ hội học nghề - lập nghiệp cho thanh niên.

2. Quan tâm việc trọng dụng nhân tài trẻ, tạo chuyển biến có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực:

- Chú trọng tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các nhân tài trẻ phát huy năng lực; tạo bước đột phá trong bố trí, sử dụng cán bộ ở độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp.

- Các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân tài trẻ. Nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Xây dựng tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để bổ sung nguồn cán bộ, công chức trên tất cả các lĩnh vực.

3. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện:

- Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, địa phương chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhận thức, thái độ trong thanh niên, làm cơ sở cho việc đề xuất các chủ trương, chính sách giáo dục, bồi dưỡng và phát triển thanh niên. Kịp thời định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm giúp thanh niên hiểu rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hạn chế những tác động tiêu cực từ game online, các sản phẩm văn hoá đồi trụy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong thanh niên.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu về dân số, sức khoẻ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên.

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác văn hoá - thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên; xây dựng các quy định nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá - thể thao, phát huy hiệu quả của hệ thống này trong công tác tập hợp, giáo dục thanh, thiếu niên. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

- Thực hiện thống kê các chỉ số về thanh niên và xem đây là một trong những chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trong việc lồng ghép các cơ chế, chính sách đối với thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu của các ngành, các cấp.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ sở đoàn trong quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (viết tắt là Tỉnh đoàn); giữa các Sở, Ban, Ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hiệu quả; tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên có thể lực và trí lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Tăng cường vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội của Tỉnh đoàn, các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ chương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tổng kết Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh vào năm 2020.

- Định kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Chỉ thị số 13/CT-TTg , ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ:

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện và kết quả đạt được các nội dung của Kế hoạch với UBND tỉnh.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thanh niên. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển thanh niên trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với tổ chức Tỉnh đoàn thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch lồng ghép cho Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu xây dựng và đưa chỉ số về thanh niên, công tác thanh niên vào chỉ số thống kê của tỉnh theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, Ngành có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh hàng năm, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch theo đúng tiến độ. Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về lao động - việc làm, giảm nghèo, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề,... Trong đó, ưu tiên lực lượng thanh niên. Tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt việc phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và phục hồi trong thanh thiếu niên.

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long:

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục cho thanh niên; kịp thời đưa tin biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên; ngăn chặn kịp thời các văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, độc hại, đặc biệt là trên mạng Internet.

7. Sở Y tế:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi hành vi và nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh nguy hiểm trong thanh niên.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tăng cường bài trừ tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm; phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng; đấu tranh bảo vệ thanh thiếu niên trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các phần tử xấu.

9. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện:

Căn cứ Kế hoạch này xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện trên phạm vi ngành, địa phương; gắn các nội dung của kế hoạch với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

10. Đề nghị Tỉnh đoàn:

Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên, UBMTTQVN các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch.

Trên đây, là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg , ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 809/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 08/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 809/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329355