• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 810/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 810/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 810 /QĐ-BTTTT ngày 5 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102350067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/8/2007.

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTC, Số 19 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Phạm vi xin đăng ký chỉ định

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Dịch vụ viễn thông

 

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng(1)

QCVN 36:2011/BTTTT

2

Dịch vụ truy nhập internet ADSL(2)

QCVN 34:2011/BTTTT

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

3

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng(3)

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2010/BTTTT

4

Đài phát thanh(4)

QCVN 9:2010/BTTTT

5

Đài truyền hình(4)

QCVN 9:2010/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2011/BTTTT.

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 34:2011/BTTTT.

(3) Áp dụng đối với các Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng mà trong bán kính 100m tính từ anten bất kỳ của các trạm gốc lắp đặt tại vị trí đó có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc.

(4) Áp dụng đối với các đài phát thanh, truyền hình có công suất phát cực đại từ 150W trở lên.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 810/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 810/QĐ-BTTTT năm 2013 chỉ định phòng đo kiểm.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Từ khóa: Quyết định 810/QĐ-BTTTT

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
199229