• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch

Văn bản pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

 

Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014

Tải về Quyết định 810/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014, LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014, LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình năm ngày 19/6/2014;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 182/STP ngày 25/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh biết để chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014, LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014, LUẬT HỘ TỊCH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, công chứng, hộ tịch; qua đó tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của người dân; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên

Phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 cần tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết ban hành Luật.

- Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật.

- Bố cục, nội dung và những điểm mới của Luật.

2. Đối với nhân dân

Trên cơ sở Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và đề cương giới thiệu các đạo luật, tài liệu của Sở Tư pháp, báo cáo viên, tuyên tuyền viên biên soạn nội dung cụ thể, ngắn gọn, thiết thực để phổ biến cho nhân dân.

3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến

- Toàn văn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng, Luật Hộ tịch năm 2014;

- Đề cương giới thiệu Luật do Bộ Tư pháp phát hành đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://www.moj.gov.vn;

- Tài liệu do Sở Tư pháp phát hành;

- Các tài liệu tham khảo có liên quan.

4. Về báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Trung ương (Hội nghị do tỉnh tổ chức); báo cáo viên của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Hội nghị do cấp huyện và cấp xã tổ chức).

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Tùy theo từng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; nhân dân...), địa bàn tuyên truyền để áp dụng các hình thức cho phù hợp như:

- Tuyên truyền miệng;

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…);

- Biên soạn tài liệu Hỏi - đáp pháp luật;

- Phát hành Bản tin tư pháp;

- Thông qua thực hiện “Ngày pháp luật”;

- Các hình thức khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 cho các thành phần gồm: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Phòng Tư pháp, Trưởng Công an, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: 01 ngày (Trong tháng 3, 4 năm 2015).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2015.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định có kế hoạch cụ thể để phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 với các hình thức và nội dung phù hợp.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2015.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí để thực hiện kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 trên địa bàn cấp huyện; đồng thời bảo đảm kinh phí để thực hiện kế hoạch./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 810/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 11/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 810/QĐ-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269919