• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 815/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Văn bản số 173/TT.HĐND ngày 26/11/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của: Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 614/TTr-STNMT ngày 11/11/2019; STài chính tại công văn số 1175/STC-HCSN ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của Văn phòng sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, gồm:

- Văn phòng sở: 04 danh mục tài sản.

- Trung tâm Kỹ thuật CNTTTN&MT: 38 danh mục tài sản.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: 15 danh mục tài sản.

- Trung tâm Quan trắc TN&MT: 272 danh mục tài sản.

- Văn phòng Đăng ký đất đai: 126 danh mục tài sản.

(Chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu : VT, TNMT, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
(Kèm theo Quyết định
số 815/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Văn phòng Sở

 

4

 

1

Máy vẽ màu

cái

1

 

2

Máy toàn đạc điện tử

cái

1

 

3

Máy GPS

cái

1

 

4

Máy photocopy

cái

1

 

II

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT

 

38

 

1

Hệ thống chống sét

Bộ

1

 

2

Thiết bị lưu trữ

Bộ

2

 

3

Máy in laser A3

Cái

4

 

4

Máy scan khổ A3

Cái

4

 

5

Bộ lưu điện

Bộ

3

 

6

Tủ Rack 42U D1100

Cái

1

 

7

Thiết bị điều khiển máy chủ

Cái

1

 

8

Thiết bị chuyển mạch

Cái

3

 

9

Máy toàn đạc

Bộ

5

 

10

Máy chủ

Bộ

3

 

11

Phần cứng tường lửa

Cái

1

 

12

Máy tính xách tay

Cái

2

 

13

Máy tính để bàn

Bộ

6

 

14

Máy vẽ màu A0

Cái

2

 

III

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

 

15

 

1

Máy in Ao

Cái

1

 

2

Máy in A3

Cái

3

 

3

Máy Scan A3

Cái

2

 

4

Máy bộ đàm

Cái

2

 

5

Máy toàn đạc điện tử

Cái

4

 

6

Máy quét A3

cái

1

 

7

Máy đo thủy chuẩn

cái

1

 

8

Máy phô tô Ao

cái

1

 

IV

Trung tâm Quan trắc TNMT

 

272

 

1

Tủ bảo quản mẫu dung tích 2100 lít

Chiếc

1

 

2

Tủ đựng dung môi hữu cơ

Chiếc

1

 

3

Cân phân tích (5 số)

Chiếc

1

 

4

Cân phân tích (4 s)

Chiếc

1

 

5

Máy cất nước 2 lần

Chiếc

2

 

6

Bộ cất nitô

Bộ

1

 

7

Bộ dụng cụ thủy tinh cất quay chân không

Bộ

1

 

8

Bộ pipet

Bộ

1

 

9

Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ

Chiếc

1

 

10

Máy lọc nước siêu sạch công suất lớn

Chiếc

1

 

11

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Chiếc

2

 

12

Máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP)

Chiếc

1

 

13

Máy rửa dụng cụ thủy tinh

Chiếc

1

 

14

Nồi cách thủy

Chiếc

1

 

15

ng lấy mẫu khí Imhoffcone

Chiếc

2

 

16

Thiết bị nghiền đất

Chiếc

1

 

17

Tủ ấm BOD5

Chiếc

4

 

18

Tủ hút khí độc dung môi hữu cơ

Chiếc

1

 

19

Tủ sấy

Chiếc

1

 

20

Bếp phá mẫu công suất lớn

Chiếc

1

 

21

Bộ cất Phenol

Bộ

1

 

22

Bộ cất xyanua

Bộ

1

 

23

Bộ chiết để phân tích chất thải rắn

Bộ

1

 

24

Bộ chưng cất axit

Bộ

1

 

25

Bộ rửa dụng cụ bằng axit

Bộ

1

 

26

Hệ thống chiết pha rắn SPE tự động

Hệ thống

1

 

27

Hệ thống giải hấp nhiệt tự động

Hệ thống

1

 

28

Máy đếm khuẩn lạc tự động

Chiếc

1

 

29

Máy khuấy từ gia nhiệt

Bộ

3

 

30

Máy phân tích Hg

Chiếc

1

 

31

Máy quang phổ phân tích nước

Chiếc

1

 

32

Máy so độ màu cầm tay

Chiếc

1

 

33

Tủ hút khí độc chuyên dụng axit

Tủ

2

 

34

Máy đo DO điện cực quang (đo BOD5)

Chiếc

1

 

35

Máy đếm bụi

Chiếc

1

 

36

Máy đo pH, TDS, muối, độ dẫn điện

Chiếc

2

 

37

Máy chủ

Chiếc

2

 

38

Tủ bảo quản mẫu hiện trường

Chiếc

1

 

39

Hệ thống ổ lưu trữ dữ liệu 24T

Hệ thống

1

 

40

Tủ đựng thiết bị hút ẩm loại lớn

Chiếc

2

 

41

Cân kỹ thuật hiện trường

Chiếc

1

 

42

Máy định vị GPS

Chiếc

2

 

43

Máy đo liều phóng xạ

Chiếc

1

 

44

Máy đo phóng xạ

Chiếc

2

 

45

Bộ lấy mẫu đất theo tầng

Bộ

2

 

46

Bơm lấy mẫu bụi

Chiếc

2

 

47

Lấy mẫu nước kiểu đứng

Chiếc

2

 

48

Bộ lấy mẫu khí thải NOX

Bộ

1

 

49

Bộ lấy mẫu khí thải SO2

Bộ

1

 

50

Bộ lấy mẫu kim loại trong khí thải

Bộ

1

 

51

Máy lấy mẫu bụi lưu lượng lớn

Chiếc

4

 

52

Máy lấy mẫu khí

Chiếc

25

 

53

Máy phát điện đi hiện trường

Chiếc

1

 

54

Thùng bảo quản mẫu đi hiện trường

Chiếc

3

 

55

Bộ cảm biến dùng cho máy Testo

Bộ

4

 

56

Bộ khí chuẩn dùng cho máy Testo

Bộ

2

 

57

Bộ lấy mẫu khí VOC

Bộ

1

 

58

Máy đo điện từ trường

Chiếc

2

 

59

Máy đo khí độc hữu cơ ngoài hiện trường dải đo thấp

Chiếc

1

 

60

Máy đo khí độc vô cơ

Chiếc

1

 

61

Máy đo lưu lượng nước

Chiếc

1

 

62

Máy đo (DO, nhiệt độ) cầm tay

Chiếc

1

 

63

Máy đo nước đa chỉ tiêu cầm tay

Chiếc

1

 

64

Máy đo (pH, mV, nhiệt độ) cầm tay

Chiếc

1

 

65

Máy đo tiếng ồn tích phân

Chiếc

1

 

66

Máy đo vi khí hậu

Chiếc

2

 

67

Thiết bị đo lưu tốc dòng nước

Chiếc

2

 

68

Máy đếm bụi theo tiêu chuẩn

Chiếc

1

 

69

Máy đo ánh sáng

Chiếc

1

 

70

Máy đo áp suất khí quyển

Chiếc

1

 

71

Máy đo áp suất, lưu lượng khí thải

Chiếc

1

 

72

Máy đo khí thải công nghiệp

Chiếc

1

 

73

Thước đo động thái dưới đất

Chiếc

1

 

74

Máy đo điện từ trường

Chiếc

1

 

75

Máy đo độ rung tích phân

Chiếc

1

 

76

Máy đo khí thải công nghiệp

Chiếc

1

 

77

Máy đo tiếng ồn tích phân

Chiếc

1

 

78

Thước đo động thái nước dưới đất loại nhỏ 50m

Chiếc

5

 

79

Thiết bị phản ứng nhiệt

Chiếc

1

 

80

Máy quang phổ

Chiếc

1

 

81

Máy quang phổ UV- Vis

Chiếc

1

 

82

Máy chuẩn độ điện thế

Chiếc

1

 

83

Tủ sấy

Chiếc

1

 

84

Bàn cân 2 vị trí cân

Chiếc

2

 

85

Bếp nung

Chiếc

1

 

86

Lò sấy

Chiếc

1

 

87

Máng dẫn nước xách tay

Chiếc

1

 

88

Máy đo COD

Chiếc

1

 

89

Bể rửa siêu âm

Chiếc

1

 

90

Tủ cấy vi sinh

Chiếc

1

 

91

Cân phân tích điện tử

Chiếc

1

 

92

Máy lắc

Chiếc

1

 

93

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

1

 

94

Hệ thống cân

Chiếc

1

 

95

Bộ lọc hút chân không đo TSS

Chiếc

1

 

96

Cân kỹ thuật 3 số

Chiếc

1

 

97

Bộ lọc nhôm

Chiếc

1

 

98

Máy lấy mẫu nước thải tự động

Chiếc

1

 

99

Thiết bị phá mẫu COD

Chiếc

1

 

100

Thiết bị đo độ sâu mức nước

Chiếc

2

 

101

Bếp nung

Chiếc

1

 

102

Bếp nung (điều khiển từ xa)

Chiếc

1

 

103

Hệ thống đo BOD

Chiếc

1

 

104

Hệ thống máy sắc ký khí

Chiếc

1

 

105

Hệ thống phân hủy bằng nhiệt

Chiếc

1

 

106

Thiết bị kiểm tra luồng không khí

Chiếc

2

 

107

Thiết bị làm sạch siêu âm

Chiếc

1

 

108

Thiết bị lấy mẫu tự động xách tay

Chiếc

1

 

109

Hệ thống sắc ký Ion cho PTN

Chiếc

1

 

110

Bộ chưng cất phenol

Chiếc

1

 

111

Lò nung 1200 độ C

Chiếc

1

 

112

Thiết bị lấy mẫu bụi, khí thải ống khói lò cao

Chiếc

1

 

113

Thiết bị vô cơ hóa mẫu bằng lò vi sóng

Chiếc

1

 

114

Tủ bảo quản lạnh mẫu

Chiếc

2

 

115

Bộ cất Cyanua

Chiếc

1

 

116

Máy khuấy từ gia nhiệt

Chiếc

1

 

117

Tủ hút khí độc

Chiếc

2

 

118

Máy đo pH, mV, ISE, EC, TSD, DO, nhiệt độ

Chiếc

1

 

119

Máy đo rò gỉ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC

Chiếc

1

 

120

Trạm quan trắc khí tự động cố định

Trạm

18

 

121

Trạm Quan trắc nước tự động

Trạm

12

 

122

Trạm xử lý nước thải PTN

Trạm

1

 

123

n áp 5KVA

Chiếc

2

 

124

Dụng cụ lấy mẫu trầm tích

Chiếc

1

 

125

Dụng cụ bơm chất lỏng định lượng tự động Dispenser

Chiếc

3

 

126

Camera quan sát

Chiếc

3

 

127

Bếp gia nhiệt

Chiếc

1

 

128

Bảng thông tin môi trường

Bảng

1

 

129

Máy đo tiếng ồn tích phân

Chiếc

1

 

130

Bàn bn ra (1 bộ bồn vòi)

bộ

1

 

131

Bàn thí nghiệm

Chiếc

43

 

132

Tủ đựng hóa chất khô

Chiếc

2

 

133

Tủ lạnh (phòng thí nghiệm)

Chiếc

2

 

V

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

126

 

1

Máy trạm

Bộ

6

 

2

Máy chủ

Bộ

4

 

3

Máy quét A3

Chiếc

14

 

4

Máy quét A0

Chiếc

1

 

5

Máy quét A4

Chiếc

12

 

6

Máy in A3

Chiếc

25

 

7

Máy in A0

Chiếc

2

 

8

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

10

 

9

Bộ lưu điện

Bộ

1

 

10

Tủ mạng

Chiếc

1

 

11

Tủ đựng máy chủ

Chiếc

1

 

12

Hệ thống tủ nguồn

Chiếc

1

 

13

Thiết bị cân bằng tải

Bộ

2

 

14

Tường lửa

Bộ

2

 

15

Thiết bị lưu trữ

Bộ

3

 

16

Thiết bị mạng (Switch, Router)

Bộ

5

 

17

Thiết bị chống sét

Bộ

1

 

18

Máy định vị vệ tinh

Bộ

1

 

19

Máy vi tính để bàn

Bộ

24

 

20

Máy vi tính xách tay

Chiếc

8

 

21

Máy photo

Chiếc

2

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 815/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 03/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 815/QĐ-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441213