• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 818/QĐ-BCĐ năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, 2018 do Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Quyết định 818/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO 896
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BCĐ

Điện Biên, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TNG THĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017, 2018

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tng th đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24/6/2017 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020" tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-BCĐ ngày 12/9/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo 896 Trung ương;
- Bộ Công an;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Mùa A Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2017, 2018
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 818/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Điện Biên)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2017 theo các nhiệm vụ được giao

Quý III/2017

- Công an tỉnh

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án 896 của các đơn vị

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

 

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo 896; UBND các cp và các sở ngành có liên quan

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

- Tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Năm 2017 và 2018

 

- Tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Quý III/2017

 

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, biên soạn, in ấn tài liệu và triển khai công tác thu thập thông tin dân cư;

- Năm 2017 và 2018

 

- Triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo ngun nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Năm 2017 và 2018

 

- Tiến hành kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Năm 2017 và 2018

 

2

Thành lập Ban Chỉ đạo 896 các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp với Công an cấp huyện triển khai thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cho công dân ở các địa phương

Quý III/2017

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố

3

Triển khai cấp số định danh cá nhân:

- Cơ quan Công an thực hiện việc nhập thông tin công dân đxác lập số định danh cá nhân cho công dân (sau này sẽ cấp cho công dân khi cấp thẻ Căn cước công dân)

- Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an khi thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho trẻ từ khi đăng ký khai sinh.

Dự kiến trong các năm 2017 và năm 2018 (theo hướng dẫn triển khai của Bộ Công an, Bộ Tư pháp)

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các cấp

Sđịnh danh cá nhân

4

Hướng dẫn việc áp dụng quy chun kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các cấp

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các cấp

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

5

Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp

Kế hoạch, tài liệu hướng dẫn

6

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Năm 2017 và 2018

- Các sở, ban, ngành tỉnh

- Phối hợp: Công an tỉnh

Văn bản đề xuất

III. Rà soát, đ xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy t công dân

1

Rà soát và báo cáo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp

- Phối hợp: Công an tỉnh

Báo cáo kết quả rà soát và tham gia vào dự thảo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ

2

Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành

Khi Chính phủ có Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp

- Phối hợp: Công an tỉnh

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ của các sở, ban, ngành, UBND các cấp

IV. Các hoạt động khác

1

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án 896

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các cấp và tổ chức cá nhân liên quan

Báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

2

Tổng kết năm 2017

Tháng 12/2017

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các cấp

- Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo

- Báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các cấp về kết quả triển khai thực hiện Đề án

3

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018

Tháng 12/2017

- Chủ trì: Công an tỉnh

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 của Ban Chỉ đạo

4

Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Đề án 896; kiểm tra kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết quả xác lập số định danh cá nhân và cấp số định danh cá nhân thông qua cấp Giấy khai sinh cho trẻ em

Năm 2017 và 2018

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo

Báo cáo kết quả kiểm tra

5

Hướng dẫn đôn đốc việc triển khai Đề án 896

Trong năm 2017

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án

6

Hoạt động tuyên truyền về Đề án 896

- Xây dựng các phóng sự tuyên truyền về Đề án 896

- Phối hợp với cơ quan báo chí đưa tin, bài về hoạt động triển khai, thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp và các đơn vị liên quan khác

 

7

Cân đối, bố trí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoạt động của Ban Chỉ đạo

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Sở Tài chính

- Phối hợp: Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan

 

8

Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Đề án

Năm 2017 và 2018

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 818/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 15/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 818/QĐ-BCĐ

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365394