• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án phát triển đô thị thông minh


 

Quyết định 820/QĐ-BXD về thành lập Ban Tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 820/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC “DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cNghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Xây dựng;

Căn c văn bản số 1544/VPCP-QHQT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phvề việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN năm 2020;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức), có danh sách tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thành công sự kiện “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban.

Giúp việc cho Ban Tổ chức có Tổ Thư ký, có danh sách tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban Tổ chức và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành việc tổ chức thực hiện các hoạt động của “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, các thành viên của Ban Tổ chức và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 4;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Thư ký Quốc gia AS
EAN 2020;
- Các Bộ; Ngoại
giao, Thông tin & Truyền thông, Khoa học & Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận ti;
-
UBND: TP. Hà Nội và các tnh; Ninh Bình, Qung Ninh;
-
Lưu: VT, Cục PTĐT (52b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC “DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. Ban Tổ chức:

1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban, Ban Kinh tế Trung ương - Đồng Trưởng Ban;

3. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó Trưng Ban;

4. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

5. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - ủy viên;

6. Ông Hoàng Đình Vinh, Chánh Văn phòng, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

7. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

8. Ông Vũ Hữu Tài, Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưng Văn phòng Thường trực Tiểu ban Anh ninh - Y tế ASEAN 2020 - Ủy viên;

9. Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng - Tổng Cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - y viên;

11. Bà Nguyễn Đỗ Ánh, Phó Vụ trưng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - ủy viên;

12. Ông Dương Hải Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao/Ban Thư ký Quc gia ASEAN 2020 - y viên;

13. Ông Nguyễn Hu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

14. Ông Trần Quốc Thái, Phó Cục trưng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

15. Ông Hoàng Hải Vân - Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

16. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

18. Ông Trịnh Quc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

19. Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

20. Ông Nguyn Thành Hưng, Phó Vụ trưng Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

21. Ông Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Ủy viên;

22. Ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Ủy viên;

23. Ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Ủy viên;

24. Đại diện lãnh đạo SThông tin và Truyền Thông Hà Nội - y viên;

25. Đại diện lãnh đạo Công an Thành phHà Nội - Ủy viên;

26. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Ủy viên;

27. Ông Nguyn Huy Thắng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

28. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Qung Ninh - y viên;

29. Ông Nguyn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phHạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

30. Bà Nguyn Vân Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC (Đơn vị chủ trì hậu cn cho sự kiện) - Ủy viên;

B. Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tchức:

1. Ông Lê Hoàng Trung, Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

2. Bà Nguyn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch và Chiến lược Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

3. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưng phòng, Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

5. Ông Lê Quỳnh Anh, Trưởng phòng, Phòng Quản trị thiết bị, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

6. Bà Phan Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - y viên;

7. Ông Phạm Hu Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Chiến lược Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - y viên;

8. Ông Nguyn Quý Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - y viên;

9. Ông Nguyn Đức Tài, Chuyên viên, Văn phòng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

10. Ông Trần Tiến Dũng, Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Ủy viên;

11. Bà Dương Linh Hương, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương - Ủy viên;

12. Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên Vụ Kế hoạch i chính, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Hiền Anh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng - y viên;

14. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên chính, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

15. Ông Phạm Bá Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

16. Bà Nguyn Bích Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng - Ủy viên;

17. Các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng theo quyết định phân công của Cục trưng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng;

18. Các cán bộ thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn IEC theo quyết định phân công của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IEC.

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ BAN TỔ CHỨC “DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-BXD ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đại diệnc cơ quan, đơn vị tham gia Ban Tchức thực hiện nhiệm vụ thuộc các nhóm nhiệm vụ của các đơn vị được phân công cụ thể như sau:

1. Bộ Xây dựng: đầu mối chủ trì, phụ trách chính về nội dung tổ chức Hội nghị bàn tròn các Thị trưởng đô thị thông minh và Hội nghị thường niên ASCN 2020; tham gia thực hiện các nhiệm vụ tổ chức sự kiện và tchức hội tho chuyên đề; báo cáo kết quả 02 hội nghị trên và các sự kiện trong khuôn khổ của Đề án tchức các hoạt động Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN năm 2020 theo quy định trong nước và của ASHAN; thực hiện nhiệm vụ Chtịch ASCN theo quy định chung.

2. Ban Kinh tế Trung ương: đầu mối chtrì, phụ trách chính về nội dung tổ chức Din đàn cấp cao, các hội thảo chuyên đề, hoạt động triển lãm và diễn đàn công nghệ, kết nối đối tác; phụ trách biên tập các ấn phm, sách và tài liệu tham kho; qun lý website của sự kiện.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông: tham gia thực hiện các nhiệm vụ tổ chức sự kiện và tchức hội thảo chuyên đề.

4. Bộ Ngoại giao: phi hợp các nội dung liên quan đến việc thực hiệu trách nhiệm, vai trò Chủ tịch ASCN năm 2020.

5. Ban thư ký Quốc gia về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc Ủy ban Quc gia ASEAN 2020: phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức các sự kiện.

6. Bộ Công an: Chủ trì, phối hợp với địa phương diễn ra sự kiện, bảo đảm công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau sự kiện.

7. Văn phòng Chính ph: tham gia các nhiệm vụ tổ chức sự kiện Din đàn cấp cao và tham gia các hoạt động, hội thảo chuyên đề.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận ti: tham gia tham gia các hoạt động, hội thảo chuyên đề.

9. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Phi hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức và đảm bảo an ninh cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện trên địa bàn.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Ninh: Phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức và đm bảo an ninh cho các hoạt động trong khuôn khsự kiện trên địa bàn.

11. Ủy ban nhân dân tinh Ninh Bình: Phi hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức và đảm bo an ninh cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện trên địa bàn./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 820/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 820/QĐ-BXD

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446713